10

En deprimerande dag!/- och inte blev den roligare!/ - bara värre!

Gårdagen går inte till historien som en av de muntraste minsann.

Det började med två timmars domedagsbeskrivning från Kommunchefen och den tillförordnade ekonomichefen om de ekonomiska förutsättningarna för nåsta års budget. D.v.s. inledningen till kommunens arbete med att ta fram den budget och den strategiska treårsplan som ska beslutas i november.

Lars Ekborg hade en gång en underbar monolog som nyhetsuppläsare i TV där han läste långa meddelanden endast bestående av ordet "Elände" (Tyvärr finns den inte på YouTube - men andra kul saker).

Så kändes gårdagen! Dyster!

Kommunen är på väg ut i ett rent ekonomiskt moras. När den nya majoriteten trädde till var en av deras viktigaste punkter att intensifiera arbetet för att hejda den sjunkande soliditeten.  Detta problem som redan den tidigare alliansen försökt att brottas med utan att vara särskilt framgångsrika, eftersom det fortfarande finns politiker som tror att man kan fortsätta att låna pengar istället för att utnyttja befintliga tillgångar.


Kommunens soliditet, d.v.s. hur kreditvärdig kommunen är, 1993-2008


Kommunens låneskuld 2000-2008. Kraftvärmeverket + stora fastighetsinvesteringar med lånat kapital är boven. Kommunskulden ökade bara på Kommunfullmäktige igår kväll med 100 MKR (ETTHUNDRA MILJONER KRONOR)!
MÄRK VÄL: SEVAB har utöver vad man lånat via kommunen och som ingår i staplarna ovan, ytterligare lån som berör Kraftvärmeverket. Och kommunens stora pensionsskuld finns inte heller med i staplarna.

När ska somliga politiker börja inse att det faktiskt bara finns en väg ur detta - och det är inte ytterligare skattehöjningar!

Realisera tillgångar!

Det får andra göra när det kniper och det är alltid billigare i längden än att bara låna mer pengar! Det torde varje människa veta som läser om alla som hamnat i skuldfällan.

Och det är i skuldfällan som Strängnäs Kommun befinner sig.

Endast existensminimum under ett antal år framöver, kan rädda oss från att hamna i en tvångsförvaltningssituation.

Efter denna dragning fick vi ett par timmars välbehövlig paus i Domkyrkan  innan nästa elände började i Djäknehallen. Fullmäktigepredikan av Domprosten Johan Dahlman i Domkyrkan handlade följdriktig om Hoppet! Det behövde vi.

Och vår eminenta kulturskola gav oss också återigen en oförglömlig upplevelse. Vilken otrolig orkesterklang Sven-Åke Häggbom får till ur sin stora blåsarensemble. Liksom den blandade kören (YES! Även ett antal killar!! Stort!) gav oss en fin musikalisk återhämtningspaus. Med tanke på att Fullmäktiges ordförande påbjudit "vårdad klädsel" vid denna högtid och t.o.m. orkestern hade sina stiliga uniformer så var väl körens klädsel den enda lilla plumpen. Dock förlåten av de fina rösterna.

Därefter en gemensam måltid då vi fick höra kloka och intressanta ord också av vår landshövding Bo Könberg och vår nye biskop Hans-Erik Nordin. Landshövdingen sa bl.a. att de kommuner som samlat i ladorna hade möjligheter att komma igenom det stålbad som väntar oss alla under det kommande året. Jag hoppas att majoriteten lyssnade intensivt. För är det något vi inte gjort är det att samla i ladorna.

Fullmäktigemötet inleddes med en kraftig demonstration från främst Långbergsskolan och Tosteröskolans elever och föräldrar, utanför fullmäktigesalen.

Sedan tog eländet vid. Dag Bremberg och David Aronsson liksom Margit Urtegård har alla skildrat eländet på sina bloggar.

Majoritetens Lotta Grönblad deklarerade i ett mångordigt nonsenstal att hon välkomnade oppositionens "utsträckta hand", men någon vilja att rucka på det egna förslaget fanns inte hos majoriteten. Här var det ångvältsprincipen som gäller från betongpartiet. Centern och Folkpartiet tillstyrkte majoritetsförslaget lite skrämt efter att ha utmanats av Hélène Brodin Rheindorf att yttra sig.

Här har kommunen ägnat över ett år åt att noggrannt utreda sju alternativa skollokalslösningar. Dessa har skickats på en genomlysande och bred remissomgång. Materialet är synnerligen fullständigt.

Men vad gör då majoriteten? Jo man bestämmer sig för ett åttonde förslag - men det behöver man plötsligt varken belysa  eller utreda, vare sig ur ekonomiskt eller barnkonsekvensperspektiv!

Fullmäktigeledamöterna förväntas således besluta om något som man inte har ett dugg underlag för! Utredningen ska göras parallellt medan förvaltningen sätter igång att jobba med förslaget. Tågordningen är helt åt skogen.

Majoriteten tycks inte förstå att ett fullmäktigebeslut faktiskt är en uppmaning till förvaltningen att verkställa detsamma. Det går alltså inte att som man försökte igår skjuta in en passus om att Kommunstyrelsen och Barn- och Utbildningsnämnden ska ta "slutligt beslut" när "tillräckligt" underlag föreligger.

Det blev nu återremiss på ärendet efter ett antal ajourneringar. Ett klart nederlag för majoriteten.

Och nästa stod omedelbart för dörren. Redan i KSAU hade jag dömt ut det avtalsförslag som upprättats av Mark- & Expolateringsenheten avseende kommunens gäst- och småbåtshamnar. Upphandlingen hade lett fram till att företaget ProMarina skulle få arrendera dessa kommunens hamnar i Strängnäs och Mariefred. Ett bra beslut. ProMarina är ett stabilt företag med stor kompetens och god branschkännedom som säkerligen kommer att tillföra vår kommun goda värden.

Men likafullt - avtalsförslaget var uselt. Rörigt och otydligt på flera punkter. Dessutom med två bilagor som jag sade vid gårdagens möte borde kännas pinsamma för vår kommun att visa upp för andra. Bilagorna var två ännu gällande arrendeavtal där arrendeplatser visades i felaktigt läge på kartbilaga, där en serveringsponton som de facto flyter i Västerviken, inte finns nämnd någonstans, där överstrykningar och ändringar klottrats in utan några signaturer. Återigen pinsamt!

Jag hade under helgen kunnat konstatera att den Kommunjurist som vi politiker ville ha (trots att förvaltningen tyckte annorlunda) för att undvika att kommunen på nytt hamnade i en Jägmästarsituation p.g.a. usla avtal och uppföljningar, inte överhuvudtaget sett det nu föreliggande avtalsförslaget förrän det kom upp i KS. Han har dessutom vidimerat att han mycket sällan - om någonsin - överhuvudtaget tillfrågas under ärendens gång från de olika kontoren.

Fortfarande sitter således juridiskt och kommersiellt obevandrade tjänstemän och upprättar affärsavtal med externa parter som ska binda vår kommun i 15 år (FEMTON ÅR) utan att ens konsultera den juridiska expertis som finns i kommunhuset! Skrämmande! Obegåvat!

Faktiskt inte förväntat!


Spiken i kistan får man väl ändå anse att medborgaren Roland Johansson satte med sitt påpekande om det beslut som fullmäktige fattat för inte alls länge sedan om att minst en av kommunens gästhamnar skulle utrustas för att kunna få kvalitétsmarkeringen Blå Flagg.  Genom att arrendeavtalet inte innehöll ett ord om detta krav, höll fullmäktige på att spela bort den möjligheten för 15 år framåt.

Kommunalrådet Björn Lind gjorde ett patetiskt försök att ändå driva igenom det hela genom att ringa ProMarina under sammanträdet och per telefon få uppgift om att "bolaget redan har Blå Flagg"! Och "eftersom ProMarina har Blå Flagg, kan Du då, Arne Arvidsson, tänka Dig att ta tillbaka Ditt yrkande?"

Så otroligt naivt och okunnigt. Som om fullmäktige skulle ta beslut på ren hörsägen! Även om ProMarina skulle ha en Blå Flagg för alla sina hamnar eller någon enstaka så är det inget som följer med per automatik till Strängnäs eller Mariefred. Det är en "stämpel" som ges till individuella hamnar. Dessutom är det ett fullmäktigebeslut som ska återfinnas i det skrivna avtalet med den nye arrendatorn. Också om detta har Dag Bremberg skrivit.

Det blev återremiss även på detta ärende.

Det tredje och sista av de ärenden vi hann med igår avsåg en begäran från förvaltningen om höjd kreditlimit med ytterligare 100 miljoner /ETTHUNDRA MILJONER KRONOR/.

I Kommustyrelsen yrkade jag avslag på denna begäran men fick inte gehör. Av kommunens t.f. ekonomichef fick vi höra att det inte finns pengar till lönerna i kommunens kassa.

Som jag sade i fullmäktige: en begäran om tillfällig höjning av kreditlimiten kan man tillstyrka om man ser att det finns en plan för hur man ska komma tillrätta med det underskott som finns i kommunens finanser. Men eftersom någon sådan inte synts till, utan investeringarna med lånade pengar fortsätter i oförminskad fart, så var jag benägen att också igår yrka avslag. Men det är naturligtvis inte roligt att visa sig för Kommunhusets personal som den som ville se till att det inte fanns pengar till deras löner, så jag avstod från yrkandet.

Icke desto mindre hoppas jag att också majoriteten inser allvaret i en situation där man inte har pengar till att betala löpande kostnader utan att låna mer. I strikt mening är kommunen konkursmässig. Det vill därför till att majoriteten börjar vidta nödvändiga - om än obehagliga - åtgärder. Investeringsstopp, Inköpsstopp och Löneökningsstopp är nog saker som den gamla styrande alliansen redan för länge sedan hade övervägt.

Den enkla - men ur opinionssynpunkt fullständigt förödande - åtgärden som majoriteten efter gårdagskvällen kan vidta är att inkalla ett extra Kommunfullmäktige om ett par veckor och där åter framlägga sina förslag i oförändrad form, väl medvetna om att det den gången krävs enkel majoritet för att gå emot majoriteten - en situation som det inte är realistiskt att tro att oppositionen skulle kunna uppnå.

PS. Det står nu (27/1) klart att majoriteten kallar till ett extra fullmäktigemöte den 9 januari! Det ska bli intressant att se om man gör några försök till att förändra sina beslutsförslag eller om man nu bara går in för att trumfa igenom sin vilja. DS

PS2: Majoriteten låter antyda att oppositionen skulle ha "gått med" på den skrivning som omfattas av att-satsen 1A i deras förslag till beslut. Någon sådan överenskommelse finns inte. Majoriteten uttrycker då "besvikelse" över att oppositionen "hoppat av" eller "ändrat" sig. Så är ju inte alls fallet. Lotta G var besviken över att inte oppositionen ville ta den "utsträckta handen". Det viftades friskt med händer under hela fullmäktigedebatten från alla oppositionspartier. Sanningen är den att det var majoritetens "hand" som var så knuten och inte visade någon vilja att ta någon annan i hand.
Så här beskriver Oppositionsrådet Maria von Beetzen sina försök i ärendet:

"Idag har jag talat med Tomas Widmark på Strengnästidningen. Har gjort klart att jag tagit initiativet direkt efter julhelgerna att nå en bred överenskommelse. I BUN blev vi helt överkörda. Sedan började jag om, det kan inte ha funnits något tvivel om vad vi kunde gå med på efter bloggartiklar, flera samtal med Lotta, insändare osv. Ändå lägger majoriteten fram samma förslag till beslut i Fullmäktige som är ett inriktningsbeslut om omställningar för Långbergs- och Tosteröskolan. Först efter tre timmars debatt är majoriteten beredd att förhandla bort några punkter. Men vi fick inte en juridiskt hållbar skrivning vad gäller förhållandet Vasa/Paulinska.
Jag säger i tidningen att viljan från majoriteten uppenbart saknas. De kommer att driva igenom sin plan, oavsett vad en objektiv utredning skulle säja. Vi märker ju tendensen. Därför får det hela bli en valfråga. Tosteröskolans och Långbergsskolans vara eller inte får bli en valfråga."

PS3: Så här har Dag Bremberg beskrivit sina kontakter med majoriteten:

"Varför blev det inget beslut i måndags?
Detta diskuteras intensivt just nu. Något enkelt svar finns nog inte, men uppenbarligen var inte majoriteten överens huruvida de skulle försöka köra över oppositionen (och riskera en återremiss) eller söka en bred uppgörelse. Redan på eftermiddagen fick jag besked fr KF-ordföranden (fp) att det inte skulle bli någon kompromiss; det lät likadant på BUN-ordf Lotta (s).

Under KF gjorde majoriteten inget försök att kompromissa utan lade åter fram förslaget om att skapa en ny, stor "centrumenhet, F-9", inkluderande Vasaskolan.

Jag föreslog att vi skulle stryka de orden, men Lotta ville prompt ha kvar Vasaskolan i samma att-sats som Karinslund och Paulinska. Det skulle ha inneburit ett otydligt beslut som kunde tolkas som att vi sa ja till F-9-skolan.

Det är mkt bättre med att-satser som endast innehåller ett förslag. Allt annat är antingen ohederligt eller oproffsigt.

Majoriteten visade f ö samma ovilja att lyssna vad gällde de två övriga punkterna, hamnavtalet och lånelimiten.

Jag har idag talat m KS-ordf men inte fått något klart besked om vilket förslag som kommer att läggas på det extra KF. Det lät som att man kommer att hålla fast vid den långa att-satsen som vi såg senast.

Det lät också som att frågan om hamnavtalet ska drivas igenom. I så fall visar man bristande respekt för fullmäktige och besluten om återremiss."


1 Gerd Forssell:

Käre kommunpolitiker! Å vad jag beundrar dig och dina likasinnade som har kurage att föreslå vad som måste till i detta läge. Jag avundas er inte men ger allt nätbaserat stöd jag kan!

Gerd Forssell

f.d. förvaltningschef i kommun och

fritidspolitiker i landsting

Tack Gerd!Ja, man kan verkligen behöva alla glada tillrop man kan få!Hälsningar

MATS

3 Patrik:

Sälj SEVAB !!!

Använd pengarna till löneutbetalningar.Förstår inte Mats att du missunnar de kommunalanställda sina löner.

Är det ebb i kassan så måste kommunen låna.

Även Kalix gjorde nå´t liknande.Mvh Patrik

Och när tar spiralen slut, Patrik?Är det också ett råd Du ger till kämpande arbetslösa barnfamiljer med stora huslån som de har svårt att betala ränta på? Låna mera!Jag undrar vad banken säger då till slut?

5 Patrik:

Spiralen tar slut när regeringen inser att statsbidragen måste höjas.Min poäng var att du ville stoppa höjningen av krediten. Då blir det som i Ryssland där löner

endast utbetalas till staligt/kommunalt anställda när det finns pengar.Vill du det ?mvh Patrik

6 Niklas Strömberg SP:

Postat av: Patrik

"Spiralen tar slut när regeringen inser att statsbidragen måste höjas."Det har redan höjts...http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1417049

7 Christer Alvin:

Bra analys av KF-sammanträdet, Mats! Jag satt i KF-bänken och kunde med stigande frustration höra Lotta Grönblad först tala vältaliga nonsensord om vikten av att lyssna på opinionen för att därefter lägga fram majoritetens förslag i fyra punkter som innebar nedläggning av Tosterö- och Långbergsskolan utan vare sig ekonomiskt eller barnperpektivunderlag. Så otroligt korkat! Som en liten eftergift till opinionen skulle en sådan utredning göras efter KF-beslutet men definitivt beslut efter utredningen skulle tas i KS utan ytterligare diskussioner i KF! Tror man att utredningen då skulle ha någon effekt på det redan tagna beslutet? Detta är majoritetens syn på demokrati! Slutna nämndsammanträden, tillrättalagda beslut i KSAU i stället för KS och nu att obekväma skolbeslut flyttas över till KS för att inte allmänhet skall ha insyn! Detta är en ignorans mot väljarna och en respektlöshet mot demokratin som är förbluffande! Detta görs medan centern och folkpartiet sitter tysta i bänkarna och tiger. Kritiken mot den "gamla" alliansens sätt att hantera skolfrågor framstår ju som fjuttigheter i jämförelse med nuvarnade majoritets totala överkörning!

8 Dag Bremberg:

Nej, statsbidragen har inte höjts detta år. Att de har höjts förr är inte relevant, inte mer relevant än att skatten i Strängnäs har sänkts, redan 2006...

Hej Mats.Du skriver: "Majoritetens Lotta Grönblad deklarerade i ett mångordigt nonsenstal att hon välkomnade oppositionens "utsträckta hand", men någon vilja att rucka på det egna förslaget fanns inte hos majoriteten. Här var det ångvältsprincipen som gäller från betongpartiet." En klockren beskrivning. Jag har aldrig hört på makan, som vi säger på norska, så mycket tomt prat trodde jag inte ens att en politiker skulle kunna få ur sig på en och samma gång. Och allt vi sa det bara rann av de som vatten på en gås.MVH Margit

10 zeke:

Det är många som nu dras ner i skuldfällan, dom låga räntorna är förädiska. När räntan går upp tar gökungen allt mer plats och äter upp vad som skulle gå till vård, skola och omsorg!