GOD JUL och GOTT NYTT 2011!Nu blir det julvila på allvar! Höftledsoperationen i november gick utmärkt och hoppandet med kryckor likaså, men viljan att följa med det lokala bedrövliga politiska livet har alltmer vissnat. Vi får se hur det blir i framtiden. Att jag under alla omständigheter förmodligen alltid kommer att vara en nagel i ögat på somliga pompösa och vindflöjlande politiker kan ni nog vara förvissade om, men just nu känns den politiska situationen i Strängnäs mer som ett "alla-mot-alla" där få vänner förblir tillförlitliga och där alla partier helt verkar gå in i sig själva. Lusten för politiken får sig onekligen en knäck.

Men jag önskar alla mina läsare - vare sig de besöker bloggen för mina politiska skriverier eller för allt det andra jag skriver om - en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

MATS alias "Scarass"


"Rent som vatten"?I dagens tidning gör Kristina Levin en grundlig genomgång av den skandalartade hanteringen av vattenfrågan i Strängnäs.

Jag har varit med i periferin kring denna fråga sedan det stod klart att det gamla vattenverket behövde ersättas med ett nytt. Jag satt då som vice ordförande i Miljö- & räddningsnämnden, som fick relativt löpande information om ärendet och jag fanns också i fullmäktige.

Numera sitter jag i SEVABs styrelse och har därigenom fått problematiken direkt i knäet. Och jag kan konstatera att när kommunfullmäktige tog beslutet om att istället för att bygga ett eget nytt vattenverk i Stallarholmen, lägga en anslutningsledning till Stockholm Vatten, så gjorde man det på vad som visat sig vara ett minst sagt ofullständigt underlag.

När ärenden av detta slag kommer upp i fullmäktige för beslut så har det föregåtts av en - som man förmodar och utgår från - grundlig behandling i den facknämnd som är ansvarig för frågan. Det är där som frågor ska ställas till tjänstemän. Det är där som skriftligt beslutsunderlag ska ifrågasättas och förtydligas.

Jag har nu förstått att förkalkylerna - i den mån de ens existerade (inga har egentligen kunnat återfinnas) - var rätt så "luftiga".

Icke desto mindre är det min absoluta uppfattning att beslutet var rätt. Det hade inte blivit billigare att bygga ett eget nytt vattenverk. Och med kännedom om hur de ansvariga tjänstemännen hanterade den lilla del som föll på Strängnäs att ansvara för, är risken mycket stor att ett bygge i egen regi hade blivit rent katastrofalt ekonomiskt sett.

Tidningen visar på ett utomordentligt tydligt sett hur liten andel själva Stockholmsvattnet är av det pris som kommunens konsumenter betalar.

Redan när ett nytt vattenverk började diskuteras har det nu visat sig att Strängnäs kommun låg skyhögt över andra Sörmlandskommuner i VA-kostnad.

Hur det har kunnat bli så är vad SEVAB nu undersöker, genom att göra en jämförande studie med några andra kommuner som har genomgått ungefär samma utveckling som Strängnäs och som haft ungefär samma förutsättningar i övrigt. På så sätt ska man komma fram till hur stora vår kommuns kostnader för VA-sidan borde ha kunnat vara.

Tillsammans med den utredning Kommunchefen tillsatt som ska komma fram till ansvarsfrågorna i ärendet, är jag övertygad om att även om vi inte kommer att få veta exakt varför våra kostnader är högre än andra kommuners, så kommer vi att få klart för oss vilka kostnader vi borde ha haft och vilka som är ansvariga för att vi inte har dessa rimligare kostnader.

En sak är redan klar. Dåvarande chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen (sedermera Samhällsbyggnadskontoret) hade givit sin ansvarige VA-chef obegränsad attesträtt. D.v.s. denne behövde inte fråga någon innan han godkände vilka fakturor som helst eller gjorde vilka beställningar han ville.

Vi vet också att den del av projektet Stockholmsvatten som kommunen ansvarade för inte upphandlades över huvud taget utan utfördes inom befintligt ramavtal med en entreprenör. Hur mycket bara denna underlåtenhet kostat VA-kollektivet är ännu okänt och är blott en i raden av märkligheter i den kommunala hanteringen.

Samhällsbyggnadschefen svarade på den tiden inför tre olika nämnder (när det blev en förvaltning, dessutom inför Kommunstyrelsen), Teknik- & fritidsnämnden, Plan- & Byggnämnden och Miljö- & Räddningsnämnden. Vem kontrollerade då Samhällsbyggnadschefen? I en så otydlig organisation - ingen!

Om sedan varken den ansvariga nämnden ställer de frågor och krav som borde ha kunnat förväntas av dess ordförande och ledamöter och ingen av fullmäktiges ledamöter uppmärksammas på att det förekommer brister i tjänstemannahanteringen, är det inte så konstigt om det går så här snett.

Felen som begåtts gäller inte bara hanteringen av kommunens del av projektet Stockholmsvatten utan finns också att söka längre tillbaka i tiden.

Att Strängnäs VA-kollektiv under många år p.g.a. kommunal felhantering kommit att få betala på tok för höga taxor, måste som jag ser det leda till krav från kollektivets sida på kompensation så snart det står klart för oss alla vilka de faktiska kostnaderna borde ha varit och var taxan m.a.o. borde ha hamnat.

Och den kompensationen är jag rädd för att kommunens skattebetalare får ta på sig. Det vore orimligt att resultatet av vad som kan ha varit en fullständigt inkompetent hantering från kommunala tjänstemäns och/eller politikers sida skulle drabba VA-kollektivet som inte haft möjlighet att påverka situationen utan blott ställts inför dess resultat.

Handlingskraft?
Vårt Käre Kommunalråd brukar orera om den handlingskraft han besitter och som gör att det nu "går så mycket bättre" för Strängnäs Kommun.

Nu har han "slagit till" igen efter att ha ordat (för så mycket "verkstad" är det ju faktiskt sällan) om tågtrafiken. Hur många gånger har han sagt att "Nu får det vara nog!"?

Vi har sett mest ilskna kommentarer men få faktiska insatser. Nu har han klämt kommunkassan på 2,4 miljoner för att köpa tre tågstopp - - till  2012!

Handlingskraft? Ja, jag vet inte det ja.

Jag hade nog väntat mig något eller några av följande mer aktiva åtgärder som kunnat vara våra många pendlare till hjälp nu - när tågen inte går.

T.ex. att beställa kompletteringstrafik med bussar. Det finns idag en busslinje som går till Södertälje Syd med anslutning till pendeltågstationen. Köp till trafik där istället. Eller busslinjer direkt Strängnäs-Mariefred-Stockholms Central.

Att köpa till tåg som man nu gjort till 2012 känns närmast lite patetiskt. 2012 kommer fortfarande den s.k. getingmidjan att utgöra en bromskloss för all tågtrafik till Stockholms Central. Den nya Citytunneln som ska avlasta järnvägsbron beräknas inte kunna öppna före 2017. Så hur kommer det sig att SJ plötsligt skulle kunna klämma in tre nya avgångar till Strängnäs?

Och för övrigt - nu avregleras järnvägsmonopolet. Men hur har kommunerna förberett detta? Dåligt! Istället lär ett nytt avtal ha slutits med SJ istället för att förbereda en bredare upphandling av jänvägstrafiken. Det finns ju faktiskt andra operatörer. Också operatörer med tillgång till egen vagn- och lokpark. Man måste inte låsa sig för alternativet att själv införskaffa tågmaterialet.

Och då sist! Varför måste varje tåg från Strängnäs-Läggesta gå in till Stockholms Central? De kunde lika gärna stanna på Stockholm Södra och inte behöva slåss om utrymmet på centralbron. Vid Stockholm Södra finns direktkoppling till pendeltågsnätet och Slussens T-banestation ligger inom gångavstånd.

En så pass enkel förändring skulle kunna betyda massor för undvikande av det tågkaos som nu ständigt drabbar oss och som har sin upprinnelse i just "getingmidjans" begränsningar.

RSS 2.0