Tredje Backe - för sista gången, eller?

Trots god kamp från mig själv, Hélène Brodin Rheindorf, Dag Bremberg och H-B Karlsson lyckades vi inte få majoritet ens för en återremiss på kvällens Kommunfullmäktigemöte. Trots en flera timmar lång debatt. Kristdemokraterna, Mariefredspartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och delar av Strängnäspartiet och H-B Karlsson från Socialdemokraterna lyckades inte.

Socialdemokraternas Leif Lindström klädde i ord ungefär det många säkert kände: Nu har vi tragglat det här ärendet så många år. Vi är trötta på det och vill bli av med det.

Så av alldeles fel orsaker klubbades detaljplan och exploateringsavtal utan en tanke på de konsekvenser för skolbarnen i Mariefred eller de boende utmed väg 978 som borde varit varje fullmäktigeledamots främsta tanke.

Trots att jag påpekade att det inte finns ett ord med i vare sig Ramavtal, Exploateringsavtal eller Detaljplan om den förskola som använts som lockbete för att få planen att godkännas. Trots att Vägverk och ett antal av kommunens egna nämnder avrått från byggnation innan förbifartsfrågan var löst.

Trots att ingen "ny" finansiering av den tänkta Hammargatan fanns att tillgå.

Kort sagt trots att det uppdrag Fullmäktige givit Kommunstyrelsen föregående sammanträde då ärendet återremitterades - nämligen "att utarbeta en tydligare lösning av trafikfrågan" - knappast kan anses ha varit fullgjort.

Jag ställde frågan till Kommunfullmäktiges ordförande Anders Svensson (fp), som en stund tidigare sagt att han var suverän när det gällde att bestämma vilka ärenden som kunde anses färdigberedda för Fullmäktige, på vilket sätt han ansåg att de handlingar som förelåg som underlag för beslut, motsvarade det uppdrag som Fullmäktige givit? Jag bad honom peka på vilka omständigheter han funnit som kunde utgöra skäl för att på nytt ta upp ärendet trots att uppdraget ej var genomfört.

Han blev mig svaret skyldig.

Troligtvis kommer Fullmäktiges beslut att överklagas. Boende utmed Slottsträdgårdsgatan har antytt detta på ett tidigt stadium. Därmed torde detta ärende fortsätta att engagera oss ännu ett tag.

Sossarna sviker skolbarnen!

Maj-Lis Lööw och Ingrid Fäldt gör ett tappert försök att blanda bort korten i veckans Mariefreds Tidning, när det gäller detaljplanen för Tredje Backe.

Jag uttalar mig inte om vilka vallöften Socialdemokraterna ev. skulle ha svikit. Det får deras egen förkämpe H-B Karlsson uttala sig om.

De rabblar upp en massa som varit känt i åratal och således inget nytt. Det skulle inte bli någon Vägverkslösning. Om förbifartsfrågan skulle ordnas skulle det bli en kommunal lösning. Det visste vi alla sedan länge.

Detaljplanen för Tredje Backe har varit uppe och studsat i Kommunstyrelsen ett antal gånger och då varje gång gått tillbaka till förvaltningen med uppgift att först lösa frågan om trafikföringen förbi skolhörnet.

Näst senaste gången det var uppe förelåg ett exploateringsavtal som innebar att byggherren SMÅA skulle bidra med 9 miljoner kronor för att bygga 16-miljonerkronorsvägen i södra Hammaren. Men avtalet var, vad man säger baktungt. Endast 1,5 miljoner skulle falla ut i samband med första byggnadsetappen. Resterande 7,5 först i etapp 2. När nu den kan tänkas komma igång.

Kommunen skulle således punga ut med 14,5 miljoner kronor varav 7,5 på högst obestämd tid utan att ens få någon räntekompensation.

Förvaltningen hade tagit fasta på ett förslag från min sida hur man skulle lösa transporterna under byggnadstiden. Men i samma andetag sa man att tanken att stänga av trafiken på Slottsträdgårdsgatan för annan trafik än bussar och boende, skulle Vägverket ”nog” inte acceptera.

Därför återremitterades ärendet på nytt för att tillse att den temporära lösningen kunde fastställas eller att den slutliga lösningen kunde komma till snabbare.

Inför den omgången i Kommunstyrelsen var Tord Tjernström och Ingrid Fäldt beredda att acceptera detaljplanen och exploateringsavtalet men kördes över av de sina och hela s-gruppen tillsammans med undertecknad och Mariefredspartisten tillsåg att ärendet gick på retur.

Inför Kommunstyrelsens senaste behandling hade INGENTING förändrats beträffande förbifartsfrågan.

INGENTING!


Det enda förvaltningen hänvisade till var att man nu hade fått ”klartecken” från länsantikvarien att det inte skulle finnas några fornlämningar utmed den tänkta nya vägsträckan.

Men ingen lösning beträffande skolförbifarten under byggtiden och avtalet med exploatören oförändrat baktungt.

Hur Maj-Lis Lööw och Ingrid Fäldt mot bättre vetande kan påstå att det först nu skulle lagts in finansiering av den nya vägen, är en sann gåta.

Den finansieringslösningen fanns redan förra gången då S sade nej. Vad som skett är att Ingrid Fäldt och Tord Tjernström nu i stället lyckats övertala sin grupp att sluta lyssna på Hans-Bertil m.fl. ur Mariefredsavdelningen.

Och påståendet att utbyggnaden skulle skett även utan socialdemokraternas bistånd är ju helt fel. Det har hittills varit avgörande att just Socialdemokraterna - om ock ljummet - stött den hållning som Kristdemokraterna och Mariefredspartiet intagit till förmån för skolbarnen, deras föräldrar och de berörda boende människorna.

Nu sviker Socialdemokraterna skolbarnen och deras möjlighet till en trygg trafikmiljö utmed skoltomten och har dessutom mage att påstå att deras ”hårda drivande”. av en trafiklösning skulle ”varit avgörande” för att den halva finansieringen av den nya vägen kommit till. Jag säger bara - ”bullshit”!

PS: Hans-Bertil Karlsson, Socialdemokrat från Mariefred tar intern strid i partiet för sin - och min och många andras - uppfattning att ingenting får börja byggas förrän förbifartsfrågan fått en reell och realistisk lösning. DS

Tredje Backe - igen, och igen.....

Detaljplanen för Tredje Backe står på Kommunstyrelsens föredragningslista nu igen.

På något sätt känns det lite patestisk när man anar att denna plan nu kommer att antas genom pur uttröttningsteknik från förvaltningens sida. Ivrigt påhejad av vårt nya kommunalråd Jens Persson. Det enda nya man tillfört som stöd för att "förbifartsfrågan" ska anses vara löst är ett yttrande från Riksantikvarieämbetet - som inte ens berör vägområdet!

Ingen omförhandling av det baktunga exploateringsavtalet (har man ens försökt att se om exploatören är angelägen tillräckligt för att göra någon förbättring där?).

Jag säger igen:

När Kumla Ättebacke i Härad grävdes ut på 90-talet så fann man totalt 148 gravar. Av dessa hade man sedan tidigare undersökningar,  kläm på 60 st!!

Resten kom i dagen först när man började basa av ytskikten.
Plus att gravarna i vissa fall låg över varandra.

Detta är en risk som kommunen nu tar på sig om man skriver på avtalsförslaget. Avsikten är såvitt jag förstår att påbörja bygget av vägen med hjälp av förskotterade exploateringsmedel. Skulle man då plötsligt finna att här finns mer i marken än vad man kunnat ana (vilket absolut inte är otroligt med tanke på omgivningen och topografin) så är det kommunen - och de stackare som sedan ska bygga bostadsområdet utmed den nya lokalgatan - som står med Svarte Petter. SMÅA behöver ju inte betala ett kopek mer än vad exploateringsvavtalet säger.

Om sedan dessutom fastighetsmarknaden viker (vi ser redan nu en dipp och säkert kommer fler framöver) vet vi ingenting om det överhuvudtaget blir någon Etapp 2 och då är de 1,5 miljonerna som ska betalas när etapp 1 sätts igång, allt kommunen får under överskådlig tid. Är det rimligt?

Tredje Backe - ger de sig inte?

Jag minns inte längre hur många gånger Kommunstyrelsen m.fl. återförvisat frågan om detaljplanen för Tredje Backe i Mariefred p.g.a. att förbifartsfrågan vid skolan inte fått någon acceptabel lösning.

Ändå återfinner jag ärendet på dagordningen för nästa KS! Varför?

Och inte har förvaltningen behagat bifoga några handlingar heller. Eftersom inget nytt torde ha hänt hade det väl bara varit att skicka med de gamla vanliga handlingarna!

Det ska bli mycket intressant att se vad det är man försöker komma med för "lösning" den här gången!

Vi har bevars en ny politisk ledning i kommunen. Socialdemokraterna har tillsammans med Kristdemokraterna, Mariefredspartiet och spridda Centerpartister lyckats hejda detta ärende tidigare.

Senaste gången har det dock försports mig att de två ledande Socialdemokraterna var beredda att släppa fram detaljplanen men att de hindrades av en aktiv Mariefredsavdelning. Låt oss hoppas att de är lika aktiva denna gång.

Folkpartiet med Björn Lind (f.d. fastighetsmäklare och pappa till den ledande mäklaren i Mariefred) vurmar starkt för denna byggnation oavsett hur det går för skolbarnens trafikmiljö. Liksom ledande Moderater.

Följetången löper på.....

Socialdemokraterna faller för luftargument!

På gårdagens kommunstyrelsesammanträde godkände en majoritet den nya detaljplanen för Tredje Backe, öster om Mariefred. Socialdemokraterna vek sig för en skiss. Denna skiss var ett utritande på papper av det förslag till lösning som jag själv framförde när ärendet återremitterades förra gången i KS. Skissen hade tillagts på baksidan av den sista handlingen i ärendet och åtföljdes inte av någon form av förverkligandetanke. Tvärtom fick vi veta att Vägverket inte önskade en avstängning av Slottsträdgårdsgatan! Just den lösning som förvaltningen nu pekade på som en "möjlig"!!!

Trots detta föll Socialdemokraterna för skissen! De kunde med andra ord redan förra gången "fallit" på mitt lika luftiga och lika teoretiska förslag! Har man mist sin analysförmåga totalt?

Av deras gruppledares anförande framgick att man för en ny förskola för ett nittiotal barn och ett tjugotal hyreslägenheters skull är beredda att offra alla Mariefredsskolans 685 elevers dagliga trafikmiljö!

Svagt!


Här följer min reservation till protokollet från Kommunstyrelsens möte:

Reservation mot Kommunstyrelsens beslut avseende Detaljplan för Tredje Backe, Mariefred

Hittills har en majoritet av Kommunstyrelsens ledamöter klart sagt ifrån att det inte får bli någon byggnation förrän förbifartsfrågan runt skoltomten (väg 978) är löst.

Själv har jag deltagit vid tre KS-sammanträden och ett Miljö- & Räddningsnämndssammanträde som klart uttalat denna målsättning. Och jag kan ju konstatera i samråds- och utställningshandlingarna att samtliga kommunens nämnder samt Vägverket uttalat sig på likartat sätt.

Ändå kommer planen nu fram för antagande av Kommunfullmäktige!

Låt mig först ändå säga att det inte är något fel på planen i sig. Det är en utmärkt detaljplan. Läget är ypperligt och följer väl de intentioner vi har om att bygga med attraktion snarare än restriktion.

Men frågan om trafiken förbi skoltomten kvarstår i mina ögon olöst.

Kontoret hänvisar till att Trafikplan och FÖP har antagits och att såväl Tredje Backe som den trafikökning detta innebär finns med där och således "antagits" av politikerna. Planen hänvisar till den tänkta Hammargatan samt öppnande av Solvändan vid Vårdcentralen som lösningen på problemet! Hur någon kan tro att dessa åtgärder skulle få trafiken på väg 978 från Läggestahållet att ta någon annan väg än den nuvarande - utan förhindrande åtgärder - är för mig en gåta.

Och även om politikerna "antagit" dessa planer, innebär ju inte det per automatik att det villkor samma politiker satt upp för att byggnation i Tredje Backe skulle få påbörjas på något sätt upphört att gälla som beslut.

Kommunstyrelsen återremitterade hela ärendet kring Tredje Backe i slutet av 2007 med uppdrag att lösa förbifartsproblematiken i enlighet med tidigare uttalanden från KS m.fl. Någon begränsning till endast "själva byggtrafiken" har aldrig funnits med i resonemangen.

Efter återremissen av ärendet återkom det med den enda skillnaden mot tidigare att ett förslag till lösning som jag själv presenterat, nu klätts i en enkel skiss som bifogades ärendet.

Denna lösa skiss vars förverkligandemöjligheter inte på något sätt manifesterades räckte tydligen för att få det största partiet att tycka att "förbifartsfrågan är löst". Märkligt!

För någon som helst garanti för att denna föreslagna lösning överhuvudtaget kommer till utförande finns inte. Tvärtom har Vägverket uttalat att man inte är beredd att stänga av Slottsträdgårdsgatan.
Det hänvisas till ett exploateringsavtal som skulle finansiera den tänkta Hammargatan (söder om Hammaren). Endast ca. 1,5 miljoner finns kopplade till Etapp 1 i Tredje Backe. Resterande dryga 7 miljoner kommer inte förrän en bra bit in i Etapp 2. Ytterligare lika mycket till avses tillföras gatubygget från en tänkt villaexploatering utmed gatan.

Det innebär att inte bara den nuvarande trafiken utan också tillkommande trafik alstrad av de inflyttande i Etapp 1 PLUS hela byggtrafiken i realiteten kommer att ledas förbi skoltomten.

Knappast vad politikerna hittills menat med att trafikfrågan vid skoltomten måste få sin lösning först.

Idag är Hammargatan endast ett streck på ett papper. Vi vet ingenting om dess realiserande.

Ponera att fastighetsmarknaden plötsligt punkteras (det har hänt förr) av räntechocker, oljekriser eller annat elände. Tror någon då att Etapp 2 är omedelbart förestående?

Ponera att de antikvariska myndigheterna finner omfattande arkeologiska fyndplatser i Hammaren som kanske t.o.m. omöjliggör eller i vart fall kraftigt fördyrar Hammargatans förverkligande.

Ponera att de tänkta boende utmed den lika tänkta Hammargatan - likt de boende utmed Nyponvägen en gång - inte vill ha "genomfartstrafik" på "sin" gata och vi får omfattande protester. Vart hänvisar vi då de bilar som trots allt letat sig upp dit för att ta sig förbi innerstaden?

Då vi inte i ett senare skede kan avslå en bygglovsansökan som följer en godkänd plan även om trafiksituationen inte är löst, och då KS ej ville återremittera ärendet ytterligare en gång, tvingades jag yrka på avslag på den föreslagna detaljplanen för Tredje Backe.

Strängnäs den 4.2.2008

Tragiskt beslut om Tredje Backe.

Plan- & Byggnämnden i Strängnäs har nu beslutat föreslå Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Tredje Backe i Mariefred trots att det kriterium som delvis samma politiker satt upp för denna plans realiserande inte kan anses uppfyllt, ens med den bästa vilja i världen. Nämligen att trafiken på väg 978 förbi kommunens största skola, skall ledas på annat sätt. Idag riskerar hundratals barn att skadas när de korsar denna väg för att ta sig till och från skolan. En tillkommande byggnation innebär ytterligare belastning på denna vägsträcka för att inte tala om all tung trafik i samband med byggnationen.

Den styrande alliansen var före mötet överens om att begära en miljöbedömning av planen. Därmed skulle planen läggas åt sidan i avvaktan på denna bedömning. Men när planarkitekten på sammanträdet menade att detta skulle innebära att man fick börja om på Ruta Ett och att det skulle ta ytterligare två år, fick Moderaterna och den Folkpartistiska ordföranden kalla fötter och bröt i vanlig ordning alliansöverenskommelsen.

Undertecknad plus representanterna från Centern och Miljöpartiet stod ensamma kvar. Ersättaren från Mariefredspartiet som inte hade rösträtt lämnar särskilt yttrande i samma riktning som min argumentation.

Under sammanträdet framkastade jag möjligheten att under en övergångstid innan Hammargatan är realiserad, förmå Vägverket att stänga av Slottsträdgårdsgatan utmed skoltomten för annat än bussar och boende medan övrig trafik skulle ledas Kärnbogatan-Hammarvägen-Nyponvägen eller med andra ord på behörigt avstånd från skolan runt innerstaden.

Samhällsbyggnadschefen sade att det skulle man "nog" kunna övertala Vägverket att göra. Utan någon större entusiasm dock.

Tänk om den här kommunen någon gång kunde göra saker och ting på "rätt" sätt. Redan vid sammanträdets slut fick vi klart för oss av ett i sig ganska obehagligt formulerat brev som brevskrivaren begärt skulle läsas upp för nämnden, att vi med all sannolikhet står inför ett nytt överklagandeärende. Detta betyder att de två år som en miljöbedömning skulle tagit förmodligen med råge äts upp av olika överklaganden.

Här följer min reservation mot nämndens beslut:

Inte utan viss förvåning har jag konstaterat att rubr. ärende avancerat till antagandebeslut trots alla de signaler från politiska instanser under "resans gång" som sagt att det inte får bli någon byggnation förrän förbifartsfrågan runt skoltomten (väg 978) är löst.

Själv har jag deltagit vid två KS-sammanträden och ett Miljö- & Räddningsnämndssammanträde som klart uttalat denna målsättning. Och jag kan ju konstatera i samråds- och utställningshandlingarna att samtliga kommunens nämnder samt Vägverket uttalat sig på likartat sätt.

Ändå kommer planen nu fram för antagande!

Vid samtliga dessa sammanträden har representanter för Förvaltningen funnits närvarande som tydligen inte lyssnat av den politiska uppfattningen. Om så hade varit fallet borde vederbörande sagt till ansvarigt kontor att - med hänsyn till den trängda personalsituationen - det vore rimligare att ägna befintliga krafter åt planer utan denna typ av invändningar.

Låt mig först ändå säga att det inte är något fel på planen i sig. Det är en utmärkt detaljplan. Läget är ypperligt och följer väl de intentioner vi har om att bygga med attraktion snarare än restriktion.

Men frågan om trafiken förbi skoltomten kvarstår i mina ögon olöst.

Kontoret hänvisar till att Trafikplan och FÖP har antagits och att såväl Tredje Backe som den trafikökning detta innebär finns med där och således "antagits" av politikerna. Planen hänvisar till den tänkta Hammargatan samt öppnande av Solvändan vid Vårdcentralen som lösningen på problemet! Hur någon kan tro att dessa åtgärder skulle få trafiken på väg 978 från Läggestahållet att - utan förhindrande åtgärder - ta någon annan väg än den nuvarande, är för mig en gåta.

Och även om politikerna "antagit" dessa planer, innebär ju inte det att det villkor samma politiker satt upp för att byggnation i Tredje Backe skulle få påbörjas på något sätt upphört att gälla som beslut.

Under sammanträdet hänvisades till ett exploateringsavtal som skulle finansiera den tänkta Hammargatan (söder om Hammaren) till 100 %. Avtalet kunde inte presenteras för nämnden, men eftersom jag sett det idag har jag fått en tidigare uppgift bekräftad. Endast ca. 1,5 miljoner finns kopplade till Etapp 1 i Tredje Backe. Resterande dryga 7 miljoner kommer inte förrän en bra bit in i Etapp 2.

Det innebär att inte bara den nuvarande trafiken utan också tillkommande trafik alstrad av de inflyttande i Etapp 1 PLUS hela byggtrafiken kommer att ledas förbi skoltomten.

Knappast vad politikerna hittills menat med att trafikfrågan vid skoltomten måste få sin lösning först.

Idag är Hammargatan endast ett streck på ett papper. Vi vet ingenting om dess realiserande.

Ponera att fastighetsmarknaden plötsligt punkteras (det har hänt förr) av räntechocker, oljekriser eller annat elände. Tror någon då att Etapp 2 är omedelbart förestående?

Ponera att de antikvariska myndigheterna finner omfattande arkeologiska fyndplatser i Hammaren som kanske t.o.m. omöjliggör eller i vart fall kraftigt fördyrar Hammargatans förverkligande.

Ponera att de tänkta boende utmed den lika tänkta Hammargatan - likt de boende utmed Nyponvägen en gång - inte vill ha "genomfartstrafik" på "sin" gata och vi får omfattande protester. Vart hänvisar vi då de bilar som trots allt letat sig upp dit för att ta sig förbi innerstaden?

Då vi inte i ett senare skede kan avslå en bygglovsansökan som följer en godkänd plan - även om trafiksituationen inte är löst - tvingades jag yrka på avslag på den föreslagna detaljplanen för Tredje Backe.

Då beslutet gick mig emot, tvingades jag reservera mig.

Tredje Backe - igen!

Alltsedan vi flyttade till Mariefred 1970 och framåt, hette det att stadens (för Mariefred är fortfarande "stad". Dessa privilegier går inte att upphäva) utvecklingsriktning låg norrut, utmed Stallarholmsvägen och Queckstavägen. Där hade staden egen mark att växa på. Att bygga utanför "Öster" var helt enkelt aldrig aktuellt. Av flera orsaker. Den främsta, att det var Kungsgårdens odlingsmark och den ansågs nog evig på den tiden. Däremot fanns det ett antal fritidsområden på den sidan om staden.

Så kom golfen till Mariefred. Golfbanan byggdes på Kungsgårdens ägor utmed infartsvägen och jordbruksverksamheten upphörde. Kronoarrendatorn (i andra generationen) blev green-keeper och inget var sig längre likt!

All annan jord arrenderades ut och blev till och med till salu. Ett exploateringsbolag poppade upp med ett avtal med Statens fastighetsverk om det stora odlingsfältet intill stadens östra gräns, Tredje Backe! Attraktiv sjönära mark med utblick över Gripsholmsviken.

Ett bra detaljplaneförslag kom fram. Kruxet var bara att en byggnation av den tänkta storleken skulle komma att innebära oacceptabla mändger av bilpassager förbi Mariefreds skoltomt. Väg 978 som smiter tätt runt skolhörnan innebär idag en kraftig trafikbelastning på en redan utsatt miljö med många barn i rörelse. Mariefreds skola är kommunens största. Och den vägen är den enda befintliga möjligheten att ta sig förbi stadskärnan och österut.

Att därför ytterligare spä på denna problematik känns inte särskilt bra. Mariefreds invånare i gemen känner detta som ett betydligt större problem än vad de flesta allianspolitiker gör som bara tycker: "Bygg!". Det märktes inte minst vid ett allmänt möte för ett par år sedan när denna fråga togs upp.

Miljö-&Räddningsnämnden hade också detaljplaneärendet uppe för behandling, men vägrade enhälligt att godta en exploatering på platsen så länge inte förbifartsfrågan är löst.

Kommunstyrelsen har instämt i denna bedömning vid minst två tillfällen då ärendet behandlats där.

Som jag då en gång skrev: "En ansvarig Kommunchef, som sitter och åhör diskussionen kring detta ärende i Kommunstyrelsen, borde omgående begripit att han skulle säga till sin Stadsarkitekt: 'Om ni nu har så många planer att jobba med att ni måste hyra in extern arkitektkapacitiet, då är det vettigare att ni lägger just den här planen åt sidan tills vidare och istället använder de knappa resurserna på planer som KS inte har invändningar emot.'".

Det hade varit det naturliga , korrekta och rimliga. Men Kommunchefen tycks ha sovit på mötena, eller haft öronproppar i eller nå't. För planarbetet fortsätter bara att rulla på som om inget har hänt!

Förlåt mig - men är inte detta en politikerstyrd kommun? Ska inte förvaltningen tolka och lyssna till de signaler som politikerna har sänt ut och arbeta därefter?

Stadsarkitekten yttrade lite harmset vid Mariefredsnämndens möte häromsistens att "vi tjänstemän gör bara som ni politiker bestämmer och ni har haft Områdesplanen och Fördjupningen av områdesplanen och Trafikplanen o.s.v. och ni har inte tagit bort Tredje Backe någon gång".

Ni inser att tjänstemännen inte lyssnar på oss politiker. Den förra gången denna fråga var uppe fick jag en inbjudan till Samhällsbyggnadskontorets månadsmöte (ytterligt ovanlig åtgärd) för att förklara vad jag menade när jag påstod att det verkade som om tjänstemännen hade en dold agenda och för att förklara att jag visst hade förtroende för SBK-chefen.

Vi tar det här igen: Vid alla tillfällen som detta har behandlats politiskt har politikerna uttryckt förtjusning över den goda och vältänkta planen MEN samtidigt sagt att JUST NU är det inte läge att jobba vidare med den eftersom förbifartsfrågan inte är löst. Självklart har således inte politikerna sagt nej till Tredje Backe. Politikerna har bara vid minst tre tillfällen sagt att så länge förbifartsfrågan inte är löst får ingen byggnation påbörjas på Tredje Backe. Är det så svårt att begripa? Och varför då fortsätta att lägga arbete på detaljplanen istället för att använda de knappa personalresurserna på planer med mindre hinder på vägen.

Jag sade på Mariefredsnämndens möte att det känns som Tredje Backe-planen är en förarlös ångvält som bara rullar på vad vi politiker än säger.

Vad gör då Stadsarkitekten med anhang för att lösa situationen? Ja, klart är att Vägverket inte i vår livstid ser någon som helst anledning att bygga en förbifart för väg 978. Därtill är trafiken för liten.

Om vi alltså vill ha någon byggnation på Tredje Backe måste det till en kommunfinansierad förbifartslösning.

Stadsarkitekten har därför lanserat tanken på s.k. genomsilning. Tanken är god men fel! Fel eftersom det egentligen bara finns en väg vidare ut mot Öster hur många gator dessförinnan man än genomsilar på - och det är vägen förbi skolan.

Den enkla och funktionsmässigt rimligaste möjlighet som fanns, Nyponvägen (som f.ö. konstruerades för att vara just en centrumförbifart en gång) och som går förbi bakom skolområdet och landar längre österut på Ärnäsvägen, den har man nu effektivt byggt för med en förskola.

När tillräckligt många insett detta har man istället lanserat en ny gata (man försökte först kalla den för "förbifart", men när man tittade närmare på förslaget så rör det sig bara om en ny lokalgata), söder om Hammaren och norr om befintliga radhuslängor, från Vårdcentralen och till Ekhovsområdet.

När - och om - den väl är beslutad och byggd och trafikföringen har justerats på bästa sätt, kanske man kan börja jobba vidare med byggnation öster om stadskärnan, trots att det fortfarande är väg 978 som går förbi skolan och trots att de stora trafikströmmarna otvetydigt kommer att fortsätta gå förbi skoltomten, eftersom det bara lär bli trafikanter från Slottsbrinken och Stallarholmen med ärenden österut som möjligen kommer att utnyttja de kringelkrokiga "genomsilningsgatorna".

Exploatören försöker hela tiden "sockra budet" mot kommunen för att skynda på processen. Först var det Bostadsbolaget som skulle få en tomt att bygga 42 efterlängtade hyreslägenheter på. Så blev det en lika efterlängtad förskoletomt (istället för 20 av de tänkta lägenheterna, men det kanske ingen märkte...) och nu sist erbjuder man sig att betala 4 miljoner kronor för den nya stadsgatan. Men eftersom den kommer att kosta ca. 9, så räcker de fyra inte särkilt långt förbi staden!

Möjligheten finns då givetvis att så snart som möjligt förverkliga det bostadsområde utmed den tänkta Hammargatan, som också ska finansiera gatubygget. Men då frågar man sig förstås - om det nu är en lokalgata vi faktiskt talar om - vilka risker finns då att vi hamnar i samma situation som på Nyponvägen, att de boende protesterar mot att ha genomfartstrafik på "sin" gata! Och vi vet inte om inte Hammaren är späckad med fornminnen och vi vet inte om vare sig FÖPen - där området finns med som framtidsalternativ - eller en senare detaljplan ens blir godkända i dagsläget.


Och så är vi tillbaka på ruta Ett!

Fördjupning av Översiktsplanen för Mariefred/Trafikdelen

Samhällsbyggnadskontoret formulerar sig i fördjupningen av Översiktsplanen för Mariefred betr. förbifartstrafiken på väg 978: "Genom att öppna upp fler gator för genomfartstrafiken och fördela trafikflödet på fler gator så att den nuvarande trafiken och den tillkommande trafiken i takt med utbyggnad inte koncentreras till en gata." Man talar om det som ett "absolut krav både ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt att avlasta" gatorna vid skolan genom fördelning av trafiken på flera gator till och från skolan.

 

Först och främst: Planen talar tvärtemot "öppnande av nya gator för genomfart" om att den idag helt öppna Nyponvägen (som är det enda existerande alternativet till skolhörnet) tvärtom "inte skall öppnas för genomfart förrän den nya förbifartsgatan byggts". D.v.s. man avser tydligen att istället stänga Nyponvägen och koncentrera all förbifartstrafik till skolhörnet!

 

Den "förbifart" som planen talar om är ju i själva verket ingenting annat en en ny lokalgata som skall försörja ett nytt bostadsområde (om vars tillkomst vi idag inte vet ett dyft!). En lokalgata med fler tomtpåfarter än vad den befintliga Nyponvägen har. Hur skulle den - med protesterande barnfamiljer utmed sig - kunna utgöra en "förbifartslösning"?

 

Visst låter detta med "genomsilning" bra, men hur tänker sig kontoret att "fördelningen" av denna genomsilning ska ske? Ska vi ha en trafikpolis i korsningen vid Grafikens Hus?

 

För vilka bilister tror kontoret kommer självmant att välja att köra vidare mot Stallarholmen, ta höger vid Solvändan, vänta för en buss som står i hållplatsförträngningen, svänga höger på Hammarvägen (eller i en avlägsen framtid - till vänster upp mot den tänkta nya lokalgatan), svänga vänster igen på Nyponvägen och köra bort mot Ärnäsvägen?

 

Och varför tror kontoret att tillräckligt få kommer att fortsätta att köra antingen Gripsholmsvägen-Strandvägen-Ärnäsvägen eller Kärnbogatan-Slottsträdgårdsgatan-Ärnäsvägen? Har man överhuvudtaget kontrollerat varifrån de 2500-2800 bilarna som passerar skolan kommer och vart de är på väg? Hur har man tänkt sig att kunna påverka dem att ta en längre omväg?

 

Det står att "genom dessa åtgärder bedöms skolområdet avlastas betydligt". Vem har bedömt det? Och på vlka grunder? Det talas om "beräkningar" som skulle visa på en "markant avlastning". Kan vi få dessa "beräkningar" redovisade och verifierade?

 

"Kärnbogatan kommer även i fortsättningen vara huvudgatan in i och genom Mariefred" - alltså ingen större förändring i realiteten.

 

För mig framstår förslaget som rena önsketänkandet. Eller i realiteten som ett fortsatt försök att genom blå dunster leda oss politiker in i ett hörn där Tredje Backe trots alla våra tidigare politiska beslut, byggs utan att en enda bil behöver försvinna från korsningen Slottsträdgårdsgatan-Ärnäsvägen.

 

Tredje Backe står fortfarande som Nummer Ett bland tillkommande bebyggelse och "Detaljplaneprogrammet är godkänt, första detaljplaneetappen påbörjad".

 

Vad nyttar politiska ställningstaganden till om vi ständigt låter oss ledas in i återvändsgränder?

 

 


Förbifartsfrågan i Mariefred

Förbifartsfrågan i Mariefred

 

Det torde inte vara obekant att jag har en hel del att invända mot den tänkta detaljplanen för förskolan i Nyponvägens västra ände i Mariefred.

 

Vi behöver förskolor i Mariefred och av tradition är det näst intill omöjligt att finna någon plats som inte överklagas av någon......

Kommunen har häcklats länge nog att man nu till varje pris måste få igenom ett permanent bygge någonstans för att ersätta åtminstone några av provisorierna.

 

Det är ledsamt, eftersom den lösning man kommer att trumfa igenom för all framtid låser den enda förnuftiga förbifartsmöjligheten runt Mariefreds stadskärna.

 

Visst finns ett vägreservat avsatt mellan bebyggelsen utmed Hammarvägen och själva Hammaren, men är det egentligen ett önskvärt ingrepp? Och är det en ekonomisk realitet inom överskådlig tid?

 

Förbifartsfrågan är Vägverkets ansvar och därifrån har man aviserat att inga pengar finns avsatta under känd tid.

 

Men en enklare och framförallt mycket billigare lösning skulle kanske kunna få också Vägverket att lätta på plånboken tidigare än tänkt. Men då krävs att man från verkets sida agerar kraftfullt gentemot kommunen nu under utställningsskedet. Därefter är chansen försutten.

 

Samtidigt hade man kunnat önska att dåvarande kommunalt ansvariga tillsett att mark för en förlängning av Skogsborgsvägen ner till infartsallén undantogs när Gripsholms golfbana planerades. Istället fick vi en blockerande driving range där den naturliga förbifarten kunnat börja. Nu avser kommunen att istället bygga en krokig väg utmed granhäcken i driving rangens östra kant.

 

Och fortsätta att blockera möjligheter!

 

Med några enkal pennstreck skulle planen för förskolan kunna förskjutas söderut så mycket att en möjlig utsträckning västerut av Nyponvägen inte skulle förhindras. Inga stora tekniska problem hindrar en sådan förskjutning. Endast den vanliga hetsen när det gäller förskolor (i Mariefred i synnerhet) sätter skygglappar på de inblandade.

 

Nyponvägen byggdes en gång för att i en framtid kunna bli den förbifart man tänkte sig österut. De östra delen av vägen planerades till och med utan utfarter från fastigheterna. Fortfarande torde Nyponvägen vara den lösning som - tillsammans med lämpliga enkelriktningsåtgärder i stadskärnan - skulle fungera bäst som förbifart. Inte för krånglig och inte för långt bort.

 

Problemet som finns idag är det relativt sett fåtal fastigheter som har utfart mot Nyponvägen. Samtliga dessa fastigheter är det dock möjligt att nå bakifrån med relativt enkla gatukompletteringar. Kostnadsmässigt skulle denna lösning med all säkerhet hamna långt under Förbifart Hammaren, som dessutom skulle skära av förbindelsen mellan staden och Hammaren på ett betydligt brutalare sätt. Kanske inte minst denna aspekt kunde möjliggöra för Vägverket att tidigarelägga förverkligandet av förbifarten. Nyponvägen skulle givetvis behöva förses med ett par säkra över/undergångsställen.

 

Bussgatan mot Vårdcentralen skulle kunna stängas av vid Stallarholmsvägen liksom faktiskt även Kärnbogatan för att undvika alltför många in- och utfarter utmed Stallarholmsvägen.

 

Detaljplanen är nu utställd och min förhoppning är att förnuftet ska råda. Ingen säger i dagsläget att förbifartsfrågan kommer att lösas på just det av mig föreslagna sättet, men i vart fall har man inte förstört möjligheten, om man ändrar planområdets läge.

 

IFKs bollplan, som varit en av stötestenarna berörs varken mer eller mindre av en förskjutning eftersom den hur som helst måste ersättas när idrottsplatsen flyttas.

 

En annan invändning har varit att en förskjutning skulle minska området för en möjlig exploatör av Hammarängen. Detta är heller inte sant eftersom man med en förlängning av Nyponvägen (som förbifart eller lokalgata) möjliggör ett tiotal villatomter utmed gatan som kan ingå i exploatörens mark, vilka annars svårligen skulle kunna läggas in bakom förskoletomten.

 

MATS WERNER


RSS 2.0