2

Osäkerhet kring Visholmens framtid i Strängnäs

 

 

Under 2005 och 2006 rådde i stort sett enighet bland de gamla allianspartierna kring ett av de tre förslag till en framtida Visholme som Samhällsbyggnadskontoret tagit fram. Detta förslag inrymde den kulturbyggnad för scen och Jazzens museum , en rustad badplats och en måttfull exploatering för bostadsbyggande på holmens östra del. Denna "måttfulla exploatering" skulle innebära att de övriga satsningarna kunde finansieras utan att andra och väsentligare kommunala åtaganden skulle bli lidande.

 

Så kom valrörelsen och några ledande allianspolitiker satte upp fingret i luften kring valstugorna på Gyllenhjelmstorget och plötsligt var det helt otänkbart med bostäder på Visholmen. Men resten skulle vara kvar! 

 

Men var skulle i det läget pengarna tas till den satsningen?

 

Vårt parti var det enda som höll fast vid tanken på just den "måttfulla exploateringen". Vi såg det som den enda möjliga finansieringslösningen för ett så stort projekt. 

 

Vår tanke var att kulturanläggningen skulle vara en eller flera byggnader med en spetsarkitektur som skulle kunna utgöra ett landmärke för Strängnäs och i sig bli en attraktion. Söder om Mälaren finns ingen konsertsal av betydelse. Därför finns här ett tomrum som en anläggning på Visholmen skulle kunna fylla för ett stort omland.

 

Jazzens Museum med sin aktivitet och stora attraktionskraft skulle kunna bli den vardagsverksamhet som kunde utgöra en ekonomisk bas för den löpande verksamheten.

 

Att tro att finansiering av en sådan framstående anläggning skulle kunna ske endast genom sponsorpengar, är väl optimistiskt. Vi har inget lokalt företag stort nog att kunna/vilja bära kostnaden för en stor konsertsal m.m. Pfizer i all ära, men för dem är trots allt Strängnäs blott en mindre enhet i ett globalt sammanhang. 

 

En osäkerhetsfaktor har också uppstått på senare tid. Ponera att Mälarforum blir en succé som mäss- och konserthall i Svenska Hems händer och blir kvar som sådan! Vem tror då att det finns utrymme för ytterligare en stor anläggning på Visholmen?

 

Vårt parti - och alliansen - har i samband med att Visholmsärendet återförvisades till Samhällsbyggnadskontoret efter valet, pekat på möjligheten av en överdäckning av den stora parkeringsytan vid Västerviken för att där skapa en attraktiv trästad med sjöläge. Det skulle kunna ge den önskvärda finansieringsmöjligheten utan att inkräkta på själva Visholmen.

 

I nu gällande strategisk plan, nämns lustigt nog fortfarande den "måttliga exploateringen" som ska finansiera alla de goda åtgärderna, men vari den består vete gudarne eftersom ingen exploatering mig veterligen skall ske.