Visar kartan verkligheten? - Allegroaffären del 10När jag rensade bland gamla kartor fann jag en 40-talskarta över Hamburg fullklottrad med noteringar av min Pappa.

Efter att ha tagit mig igenom de bitvis blekta och svårtydda raderna som dels gick över hela baksidan, dels också på tvärs över tomma ytor på övriga sidor, förstod jag att detta måtte vara noteringar som Pappa gjort efter sitt möte med Joseph Veltjens änka Leni, och Veltjens kusin Max som var revisor och företrädde Veltjens änka och hans dödsbo i samband med den rättsprocess som Pappas klienter inlett mot Veltjens för att få ut sina provisioner från olika vapenaffärer före kriget, den s.k. Allegroaffären.

Eftersom Pappa sällan var utan noteringspapper, måtte dessa noteringar ha gjorts där han inte kom åt sitt bagage, t.ex. på tåget hem från Hamburg.

Det är skrivet på ett sätt som antyder att det är en instruktion till någon annan att skriva en rapport på basis av Pappas möte med Leni och Max Veltjens. En rapport som avsågs komma under Fru Veltjens ögon och leda till önskad åtgärd. Jag gissar helt enkelt att intruktionen var ställd till Veltjens dödsbos svenska ombud i processen.

Att döma av facit i hela processen (se tidigare inlägg) så tycks Pappas instruktion ha lett till just den önskade utgången.

Här är hela texten:

”I viss mån förvånad över att vare sig fru L.V. (Leni Veltjens) eller dr. V (Joseph Veltjens kusin Max Veltjens) tycktes uppfatta vad som enligt min mening är det viktigaste för dem i denna sak.

Det viktigaste är icke om en förlikning med v.R. (Adolf von Rosen) ger dem 20.000 eller icke.

Det viktigaste är att de få möjlighet komma åt vad som blir kvar på täcknamnskontot, som dock är över 100.000:- kronor. Åtminstone efter svenska förhållanden en förmögenhet.

Detta kan endast ske i samarbete med v.R. ty i det ögonblick v.R. återkallar kvarstaden på täcknamnskontot utöver det belopp som motsvarar hans totalfordran, blir det sålunda frigjorda restbeloppet genast överfört till Washingtonkontot och därefter är det förlorat.

Det är blott den lyckliga omständigheten att v.R. erhållit kvarstad för en i pund angiven fordran, vilket föranlett Oberlandesgericht att medgiva kvarstad i hela täcknamnskontot, enär slutliga pundkursen å den blivande avräkningsdagen, är okänd, som möjliggjort detta.

Flyktkapitalbyrån ha gjort framstötar för att förmå v.R. precisera sin fordran i kronor för att få ett restbelopp frigjort och kunna överföra detta enligt Washingtonöverenskommelsen.

Dr. Veltjens och fru Veltjens förstå tydligen icke att v.R. även kan göra en förlikning med Flyktkapitalbyrån, som definitivt icke önskar att kontot i sin helhet, skall stå under arrest i 3-3,5 år under processen. Om Flyktkapitalbyrån kan påvisa att en förlikning med v.Rosen även skulle vara till fördel för de allierade, t.ex. att v.R. rabatterar 20% på sitt netto (som de lätt konstatera) samt kontot genom en förlikning kan beträffande resten genast frigivas, är det möjligt och antagligt att Flyktkapitalbyrån finner en sådan lösning så fördelaktig att de förlikas istället för att processa i 3-3,5 år. Vi få ej heller glömma att Flyktkapitalbyrån icke har något direkt intresse av att bestrida v.R:s krav, eller försvåra en betalning därav ur detta konto, ty får v.R. ingenting, går det hela till USA, men om v.R. får 300.000:- så får svenska staten c:a 200.000 därav i skatt.

Werner hade väntat sig att dr.V och fru V skulle hava visat mer positivt intresse och uppskattning av hans förslag och han hade räknat med att en uppgörelse skulle ha följt medan han var kvar i Hamburg, Han blev besviken på dr. V:s och fru V:s sätt att mottaga hans förslag och det är därför inte uteslutet att han genast efter hemkomsten kontaktar Flyktkapitalbyrån för en förlikning istället för att göra en med fru V.

Det kanske därför skulle vara tillrådligt om dr. V. tillskrev Werner direkt och bekräftade en bestämd önskan att komma till samförstånd på basis av Werners förslag och att andelen i v.R:s netto har mindre betydelse än möjligheten att rädda restsumman på kontot varför dr.V. vill bedja Werner icke företaga några åtgärder gentemot Flyktkapitalbyrån förrän dr. V. arrangerat samförstånd med sin amerikanske släkting såsom (oläsligt ord).”


Den nu hittade kartan kommer att i likhet med övriga dokument i den bekanta Allegroaffären, lämnas till Armémuseums arkiv.

"Ta CDn när dom kommer!"


The Velvet Boys - Kjell Öhman, Rune Gustafsson, Hans Backenroth och Claes Janson på Eskilstuna Teater.

Låt mig redan från början slå fast att en stadsteatersalong knappast är jordens mest tilltalande plats att lyssna på jazz i. Låt mig också slå fast att jag har en viss födsloskada när det gäller hur jazz kan och bör vara, med en bror som kallades den svenska jazzens Gossen Ruda. Men som hans vän och spelebroder Janne "Loffe" Carlsson sa: "Vi hade ju alltid fullt på våra konserter. För folk hade kul och såg att vi hade kul".

Spelglädje alltså!

Rubriken på detta inlägg travesterar Claes Jansons fyndigt formulerade försäljningssnack inför pausens CD-försäljning som skulle ske i foajén dit alla skulle bege sig: "Ta CDn dit ni kommer".

Efter att ha förvånats igenom två timmars konsert dedicerad till Nat "King" Coles musik, måste jag tyvärr säga: "Ta CDn hellre när de kommer".

Här är några av Sveriges främsta jazzmusikanter. Skickliga, erfarna, oerhört drivna på sina instrument. Och så har dom absolut NOLL PUBLIKKONTAKT! Inte ens en vridning på huvudet antydde att de brydde sig det minsta om de varma applåder de ändå fick. För mig som gammal serviceutbildare är det ett oerhört respektlöst uppträdande.

Rune Gustafsson har väl någon gång kallats "Sfinx" men i det här gänget var han nästan en muntergök. Publiken chockades när han plötsligt tittade upp och utropade "Fly by"!

Kjell Öhman på flygeln spelar oerhört habilt, ofta t.o.m. briljant. Han har dessutom gjort suveräna arrangemang för kvällen. Legenden Rune Gustafsson spelar legendariskt på sin gitarr utan att röra en min eller lyfta blicken, Hans Backenroth på basen är den enda som jag har en känsla av verkligen anstränger sig! Ibland spricker hans ansikte rent av ut i ett leende. Och hans härliga bassolon är också de enda som belönas med spontana applåder. Jag tror han känner sig lite främmande i det här gänget.

Om det hade varit så att det var Claes Janson som var huvudattraktionen och som hade med sig en back-up-orkester vilken som helst, hade man kunnat tolerera ett så glädje- och respektlöst framträdande, men nu är de alla del av ETT GÄNG som kallar sig The Velvet Boys.

Claes Janson - en av Sveriges underbaraste jazz- och bluesröster. Som faktiskt också har en del av Coles röst i sig om ock något strävare (vilket inte är en nackdel). Han försöker lätta upp det hela med berättelser om och kring Nat "King" Cole, men vad hjälper det när gänget bakom honom "gör sin grej" och gör det klanderfritt ur musikaliskt synpunkt - men var för sig! Inte egentligen tillsammans. Inte tittar upp ur noterna en enda gång och inte visar minsta tecken på att musiken är kul att spela eller att det är roligt att just nu spela just här och tillsammans med just de båda andra.

Så frågar man sig om Jansons entusiasm för Cole inte delas av orkestern eftersom inget av de rent orkestrala styckena påstås ha någon koppling till honom. Varför då ha dem med i ett program som är en hommage till denne mycket specielle sångare och pianist. Det måste väl finnas massor med låtar som Cole också bara spelat intrumentalt.

Nej, det var en sorglig upplevelse av saknad spelglädje, saknat engagemang, saknad publik- och musikantkontakt. Alldeles säkert blir intrycket av gänget bättre om man bara lyssnar på deras CD.

Kan man hoppas på att livsandarna återkommer till dessa musikaliska giganter så att kommande konsertbesökare får en mindre trött och mer glädjefylld upplevelse?

Hur röstade Strängnäs?

Somliga läsare tycker jag borde skriva politiska blogginlägg även nu sedan valet är över och rösträkning pågår. Eftersom det bara skulle bli rena spekulationer avstår jag gärna och återgår istället till ett blandat innehåll här på bloggen.

Icke desto mindre finns det ju tänkvärda saker att ta del av även i detta läge, som t.ex.:


Markisväv?Med risk för att verka tjatig (Ja! Jag vet!) så måste jag ju ändå påpeka att de personer som anser att detta ser ut som ett traditionellt torgstånd med markisväv som kommunens torgstadga anger för denna plats, borde nog uppsöka en optiker.

Och till dem som anser att det är ett förskönande inslag på det vackert iordninggjorda Gyllenhjelmstorget - vår kommuns välkomnande pärla - som inte bara skattebetalarna bidragit till utan också de omgivande fastighetsägarna, måste jag sända en stilla undran: Hur tänker ni?

Man frågar sig om handlaren ifråga försöker dölja att det faktiskt rör sig om en icke tillåten saluvagn, eftersom han gömmer hjulet bakom en skiva!

En handlare som har öppet veckans 6 butiksdagar precis som alla andra - varför finns han inte t.ex. i den tomma lokal som finns inne i Präntaren?

Lokalbesparingarna bidde inte ens en tumme!

"Praktisk hantering som inte överensstämmer med reglementen."

"Det har begåtts en del formella fel"

"...interna turer mellan berört kontor och kommunledningsförvaltning har inte skett enligt upprättad processbeskrivning"

"...kommunen f.n. har kostnader motsvarande ca. 10 miljoner kronor för tomställda lokaler"

"...det finns en del oklarheter kring ansvar och roller vid frågor om avveckling av lokaler"

"När det gäller avtalen med Culmen AB visade det sig att hanteringen varit bristfällig och i strid med gällande delegationsordning."

"Den förändrade lokalkostnaden hänger inte samman med att verksamheterna hyr väsentligt mer lokaler"

"Inom BoU har lokalinnehavet ökat med 5.292 kvm eller ca. fem procent samtidigt som kostnaderna formligen exploderat från 52 miljoner år 2006 till 109 miljoner fyra år senare."

"I intervjuer redovisar bolaget (SFAB) att trots att det funnits tydliga riktlinjer för hur beställning av uppdrag från verksamheten skall gå till har hanteringen i praktiken inneburit att vem som helst i ett kontor beställt arbeten av bolaget utan att ansvarig kontorschef varit medveten om detta."

"...numera är beställarkompetensen begränsad"

"När det gäller bedömning av den långsiktiga lokalförsörjningen visar granskningen att denna inte utövas på ett samordnat sätt av kommunstyrelsen för närvarande."

"Det är uppenbart att gällande reglementen inte är synkroniserade med den praktiska hanteringen för närvarande"

"När kommunstyrelsen agerar utifrån reglementet  - som i fråga om Campus och Culmen - blir det störningar i den praktiska hanteringen eftersom det inte stämmer med hur verksamheteerna uppfattar att turerna skall vara."

"När verksamheterna sköter dialogen direkt med SFAB blir det fel utifrån formella utgångspunkter eftersom denna hantering inte har stöd i gällande reglemente."

"....inblandade tjänstemän inte haft tillräcklig kompetens att hantera dessa frågor. Det är kanske den allvarligaste bristen eftersom det skadar kommunens förtroendekapital."

"Som framgår av redovisning ovan kring Thomasgården beskrivs lokalförsörjningsprocessen olika av socialchefen och dåvarande kommunchefen i avgörande delar"

"Vid intervjun med chefen för barn- och utildningskontoret stod det klart att lokalerna i Karinslundsskolan inte skulle användas av kontoret, men chefen visste inte om dessa lokaler var uppsagda i formell mening eller ej. Inte heller var ansvaret för uppsägning formellt låg, i det egna kontoret eller i kommunstyrelsen."

"(apropås bristande beställarkompetens) Det får också till effekt att hyresgästen faktiskt inte på något aktivt sätt arbetar med att ompröva sina lokalbehov"

"Det uppdrag som kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen förra året om att ta fram förslag på kostnadsreduceringar motsvarande tio procent av lokalbeståndet realiserades inte"

Ovanstående meningar är direkta citat ur revisionsfirman Ernst & Youngs granskningsrapport om kommunens nuvarande lokalförsörjningsprocess.

Rapporten är skrämmande läsning. Här finns ett par äldre inslag där den gamla alliansmajoriteten - inklusive Folkpartiet och Centern - får ta på sig ett ansvar, men huvuddelen av rapporten berör den tid som den nuvarande majoriteten suttit vid makten. Rapporten visar också att det inom förvaltningen skett - och tydligen fortfarande sker - överträdelser av gällande och av fullmäktige fastställda reglementen. Leder överträdelserna till men för kommunens skattebetalare är det inte något som politiken kan lastas för och framförallt inte bortse ifrån utan ansvar måste utkrävas.

Kommunalrådet Jens Persson brukar skryta med att han bringat ordning och reda och att han med sin företagarbakgrund skulle vara speciellt skickad att se till att uppnå effektivitet och kompetens i kommunhuset.

Rapporten visar snarare på motsatsen.

Allra mest anmärkningsvärt är det sista citatet. Minns att just detta med besparingar på lokalsidan var Kommunalrådet Jens Perssons personliga baby. Som han lanserade som en kraftfull åtgärd för att uppnå balans i budgeten.

Rapporten visar att ingenting har gjorts!


Ändå kan kommunalrådet slå sig för bröstet och tala om "åtgärder" som lett till en budget i balans, när det i själva verket inte är annat än ett kringskyfflande av budgetposter tillsammans med generösa statsbidrag och andra engångsinkomster.

Sossar och Folkpartister struntar i hyresgäster och elnätskunder!

I varsin stor annons i dagens Strengnäs Tidning försäkrar såväl Socialdemokraterna som Folkpartiet att kommunskulden som huvudsakligen är vidareutlånad till de båda kommunala bolagskoncernerna inte är något att bry sig om eftersom den "balanseras av stora tillgångar i bolagen"!

Man fortsätter således att lägga ut dimridåer kring problematiken med belåningen. Visst finns det balanserande tillgångar, men det är inte i balansräkningen som kommunens och bolagens verksamhet ligger utan i resultaträkningen.
Det tycks vara en bristande kunskap om detta fenomen hos dem man talar med om detta inom den nuvarande majoriteten.

Därför tar jag det en gång till: I bolagens resultaträkning ligger bl.a. de räntekostnader som bolagen har för de stora lånen via kommunen. För att avgränsa till bolagens lån så utgjorde räntekostnaden för dessa lån under 2009 74 miljoner kronor. Pengar som således togs in via de hyror som hyresgästerna betalar och genom de taxor som elnätskunderna hos SEVAB betalar.

Dessa 74 miljoner avsåg alltså det år då riksbankens ränta låg på en historiskt otroligt låg nivå: 0,5%.

Redan i år har vi upplevt två räntehöjningar så de 74 miljonerna är redan historia. Nya högre belopp gäller för 2010 och ännu högre räntenivåer aviseras om inflationen skjuter fart när konjunkturerna går uppåt.

För bara två år sedan låg riksbankens ränta på 4,5%. Och det var historiskt också en relativt låg nivå. Men redan där blir räntekostnaden för kommunen - och därigenom för hyresgäster och elnätskunder - över 200 miljoner kronor (under förutsättning att kreditgivarnas räntemarginal inte också höjs!).

Det är 120 miljoner kronor till som ska debiteras ut på hyresgäster och villaägare utan att dessa får något mervärde för kostnadsökningen!

Är det fortfarande rimligt att fortsätta låna till nya investeringar? Man skryter med att i år "för första gången ha uppnått en självfinansierad investeringsnivå i kommunen". Jag antar att man med det menar att man håller sina investeringar inom ramen för kommunens avskrivningar. Den nivån tjatade såväl Moderater som Kristdemokrater om att man skulle hålla sig till i den gamla alliansen, men då var det inte någon helig princip hos vare sig Folkpartiet eller Centern. Men det är ju bra om man nått till den insikten nu.

Men det känns ju lite svårt att tro på med tanke på de investeringslöften som de tre partierna (S+FP+C) gett i valrörelsen och som tillsammans ligger runt en halv miljard. Hur de ska rymmas inom avskrivningsutrymmet övergår i vart fall mitt förstånd.En sak har man gjort av det man sa: Att INTE lägga ner landsbygdskolorna!

Den domen över Tuttifruttikartellens år vid makten i Strängnäs kommun är hård i dagens tidning!

Att av 78 punkter som sattes upp för att genomföras under den resterande mandatperioden är det alltså bara en enda som man faktiskt genomfört (det är förvisso inte försent än!) och det är att INTE göra en sak, nämligen lägga ner någon landsbygdsskola.

Av övriga punkter är knappt hälften ens påbörjade!

Orsaken till hela turbulensen kring den skollokalsutredning som Centern och Folkpartiet också ville ha, var ju just skolans problem. Lotta Grönblad var aktiv och hätsk i sina utfall mot den dåvarande fempartialliansens skötsel av skolan. Inte helt utan orsak, det ska erkännas.

I majoritet fick Socialdemokraterna ansvaret för de båda tunga nämnderna Socialnämnden (Tord Tjernström) och Barn- och Utbildning (Lotta Grönblad) eller runt 85 % av kommunens budget! Tala om Socialdemokratiskt styre!

Nu var det upp till bevis!

Lotta Grönblad blev märkligt tystlåten! Bloggandet upphörde och de hätska utfallen ersattes av frånvaro vid Kommunfullmäktigemötena till en början. Sedan radades misslyckandena upp. Sänkt lärartäthet, flytten till Paulinska utan ordentlig förberedelse med mobbing och kränkningar som följd, stängning av en av kommunens bästa och mest eftertraktade skolor, Långbergsskolan o.s.v.

Också Folkpartiets Björn Lind bör få klä skott för misslyckandet på skolans område eftersom han är ansvarig för en av kommunens största skolor, Mariefredsskolan som nu kommer att visa ett underskott på över 1,6 miljoner kronor.

Att som Lotta Grönblad slå sig för bröstet och påstå att hon fixat BUNs budget i balans när orsaken till detta helt enkelt är att kostnaden för skolornas (läs Thomasgymnasiets) tomma lokaler flyttats från BUNs budget till Kommunstyrelsens, är väl magstarkt.

Ett misslyckande är ett misslyckande!

Kommunalrådet Björn Linds kapitala misslyckande!

Någon frågade idag bland valstugorna hur någon kunde vara så dum att lägga ett nämndmöte fem dagar före ett val om det på nämndmötet skulle komma att framgå hur misskött förvaltningen av nämnden varit. "Varför sköt man inte upp mötet till nästa vecka?"

Ja, frågan är berättigad! Men för väljarna är det nog bra att redan före valet få klart för sig att Mariefredsnämnden under Folkpartisten Björn Linds ledning är en katastrof.

Trots gjorda besparingar på närmare 800.000:- under våren och trots planerade och delvis genomförda besparingar under höstterminen på 724.000:- så räknar Mariefredsskolan ändå med ett underskott på 1,6 miljoner kronor!

Visst, man kan skylla på att skolmaten plötsligt blev dyrare i Februari, man kan skylla på att Barn- & Utbildningsnämnden gjort en annan fördelning av SALSA-pengar än man förväntat sig o.s.v.

Men då är det ju en nämndordförandes uppgift att ligga på redan på ett tidigt stadium för att få förändringar till stånd och inte bara sitta bredvid och titta på.

"Underskottet ökar hela tiden" sade kommundelschefen Inger Agnäs vid föredragningen igår.

Nämnden aviserar ett underskott för helåret om 2-2,5 miljoner kronor.

Vi ser här återigen ett skäl som talar emot lokala nämnder med egen budget. Budgetdisciplinen blir per automatik alltid sämre ju längre från den centrala ekonomin den hamnar.

Det är ett olyckligt experiment som måste få ett slut efter valet. De positiva erfarenheter som finns på förvaltningssidan bör dock kunna tas tillvara också utan en egen nämnd.

Man kan också här se att skolans organisation (och det gäller hela kommunen) ännu inte tycks ha förstått hur man måste agera i en situation där elevantalet minskar. Det förstärks också av den Granskning av lokalförsörjningsprocessen som kommunens revisorer gjort och som redovisades för nämnden. Kommunen får svidande kritik för hur man hanterat lokaler. Att Kommunalrådet Jens Persson hade just besparingar på det området som en av sina första punkter kan inte märkas. Tvärtom tycks man åter ha missat uppsägningen av gamla Hotell Drott! För vilken gång i ordningen?

Vi som satt i den gamla majoriteten kan inte svära oss fria från ansvar för misskötseln av lokalfrågor men uppenbarligen har inte heller den nya majoriteten lyckats för bukt med eländet.

S+C+FP= Sant!

Idag kom redovisningen från Stallarholmens närdemokratigrupp som sammanställt partiernas yttrande kring hur de vill ha den politiska organisationen efter valet.

Titta på sammanställningen! Kan det sägas tydligare? Socialdemokraterna, Centern och Folkpartiet i Strängnäs Kommun går fram gemensamt i valet. De har samma valstugor, C+FP deltog endast halvhjärtat i Alliansdagen i lördags som manifesterades över hela landet. Kristdemokraterna tillhandahöll affischer och tröjor för att några center- och folkpartister skulle visa vart de hör på riksplanet i varje fall.

Och här svarar de gemensamt om den framtida politiska organisationen.

Glöm inte detta när Du röstar! En röst på Centern eller Folkpartiet i Strängnäs kommun är en röst på Socialdemokraterna!


Inte bara har de skygglappar på, de sticker dessutom huvudet i sanden!

Folkpartiets Helena Hallgarn och Fredrik Lundström framhärdar i dag i en insändare (tyvärr bara i papperstidningen) under rubriken Onyanserad debatt om Strängnäsekonomi, där man skriver:

"Strängnäs kommun har via sina bolag stora skulder. Det är sant men samtidigt finns där stora tillgångar såsom fastighetsbeståndet och den infrastruktur och det kraftvärmeverk som finns i SEVAB. Räntebeloppen för dessa skulder kompenseras av dess avkastning."

Återigen visar skribenterna sin okunskap om faktiska förhållanden. Det är inte kommunen som  "via sina bolag" har skulder. Det är bolagen som via kommunen har stora skulder. D.v.s bolagen är skyldiga kommunen och kommunen i sin tur är skyldig externa finansieringsinstitut (banker etc.). Det är således ovedersägligen så att det är kommunens skuld som kommunens skattebetalare står ansvariga för.

Visst har kommunen säkerhet i form av de värden som skribenterna anger. Men det är inte i detta fall primärt själva skulden som jag har problematiserat i tidigare inlägg (Läs här och Läs här), utan räntekostnaden.

Här talar skribenterna om "avkastning". Avkastning är ett begrepp som kan definieras antingen som utdelning på aktiekapitalet (vilket är en i SEVAB-fallet osund pålaga från ägarna som inte tar hänsyn till bolagets behov och status) som "ränta på insatt kapital". Felet är bara att kommunen inte satt in kapital i den utsträckning som skulle ha behövts för att finansiera bolagens investeringar.

Det som man istället formodligen avser med sin skrivning är de räntor bolagen betalar till kommunen f.v.b. till kreditorerna.

Och då återkommer vi till Foklpartisternas oförmåga att se konsekvenserna av sitt resonemang.

Man stannar upp sitt resonemang vid att det "är OK med räntorna eftersom vi (kommunen) får in motsvarande belopp från bolagen" och bortser helt från hur dessa räntebetalningar från bolagen till kommunen ska genereras.

I verkligheten är det således Fastighetsbolagets kunder (d.v.s. i huvudsak kommunen själv och därmed skattebetalarna), Bostadsbolagets hyresgäster (i form av krav på höjda hyror för att kompensera ökande räntekostnader) och SEVABs nätkunder (i form av taxehöjningar av samma skäl). Också de sistnämnda fysiska personerna är skattebetalare och invånare i vår kommun (förvisso kan man härigenom också pungslå en hel del Eskilstunabor som är nätkunder hos SEVAB men som rimligtvis inte har någon anledning att bidra till räntor för Strängnäs kommuns skuldbelastning).

Slutligen påstår man att "Vi nu har fått en sådan ordning på finanserna att kommunen nu för första gången har en självfinansierad investeringsnivå". Sån't trams! En sådan "nivå" kan och har kunnat uppnås varje år om viljan hade funnits hos somliga partier genom att man håller sig till en investeringsnivå som motsvarar avskrivningarna varje år.

Deras slutkläm antyder att de kanske hellre ingår i en fruktkompottkartell än en "tuttifrutti-dito".
Typiskt svenskt!Sverige är julgran och Kalle Anka på julafton, majbrasa, midsommarstång och många små grodor.
Sverige är kräftor, kebab, bagels, sushi, nygrillad röding och falukorv.
Sverige är hängmörat kött, saltat kött och inget kött alls.
Sverige är demonstranter och syjuntor.
Sverige är gult och blått, rött och grönt, rosa och ibland lite grått.
Sverige är ja och nej och nja och lagom. Jättelagom!
Sverige är å ena sidan. Å andra sidan.
Sverige är massor av språk och mängder med dialekter.
Sverige är landsbygd och by. Tätort och förort. Och en och annan storstad.
Sverige är åker och äng, skog, mera skog, sjö, himmel och hav och allt däremellan.
Sverige är dyslektiker, elektriker och skeptiker.
Sverige är minoriteter och mexitegel, bandybollar och studiecirklar.
Sverige är kyrktuppar och moskéer, lösgodis och fredagsmys.
Sverige är tulpaner och turbaner, folkdräkt och spritt språngande naket.
Sverige är lika och olika. Och lika olika.
Sverige är och ska vara omtanke och kunskap, respekt och empati.
Sverige är och ska vara åsiktsfrihet, jämställdhet och demokrati.
Framför allt är och ska Sverige vara frihet för alla. Här ska alla ha samma rätt att existera och utvecklas. Här ska det finnas acceptans för olikheter.
Ingen annan bestämmer vem du är. Det gör du själv!
Så typiskt svenskt! Så typiskt bra!

Texten ovan kommer från typisktsvenskt.se och jag tycker den är värd att spridas vidare. Typiskt svenskt!

Villaägarna ogillar smygbeskattning via SEVAB.

I Villaägarförbundets nyligen distribuerade tidning framgår att man ogillar att bli belastade med kommunens kostnader via elräkningen. Så klokt!Låneräntor betalas alltid av någon av kött och blod, Folkpartiet!

Folkpartiets och Centerns företrädare i Strängnäs Kommun visar en sällsamt lättsinning inställning till belåning och räntekostnader.

Till varje pris ska man behålla kommunen tillgångar intakta. Behovet av nyinvesteringar löser man med nya lån  - ”för att låna till investeringar är inga problem”  - lyder Kommunfullmäktiges ordförandes doktrin.

Men någon ska ju betala kostnaden för lånen, eller hur!

”Det är inga problem för kommunen eftersom de stora lånen ligger i kommunens bolag och dessa levererar ju in lika mycket i räntor” blir svaret.

Men vilka är det då som betalar för ägarnas lättsinne med upplåningen?

Jo, Människor av kött och blod! Bostadsbolagets hyresgäster som får de ökande lånekostnaderna lagda till sina hyror och SEVABs elkunder som får se sina eltaxor skjuta i höjden.

Våra väljare skäller på kommunen för att man inte bygger billiga hyresbostäder till än den ena än den andra kategorin! Hur skulle det gå till? Varje nybyggnation måste betalas med lånade pengar och de nya hyresgästerna måste dessutom betala för alla gamla lån i bolaget, så vem kommer att ha råd att hyra en lägenhet av Strängnäs Bostads  AB?

I en allt stridare ström kommer SEVABs elkunder att fly bolaget för andra, billigare elleverantörer, men det fasta nätet kommer de inte ifrån. De nätkunder bolaget har kvar kommer att få bära bolagets stora räntekostnader för alla investeringar. De kommer att se hur mycket lägre avgifter kunderna i Vattenfalls nät i kommunen har och måste rimligtvis undra hur och varför de ska vara med och betala för politikernas oförmåga att ta itu med de verkliga lösningarna.

Vanliga bolag med kompetenta ägare med egna finansiella muskler löser inte sina investeringar på det sätt kommunen som ägare gör. Man tillser att bolagets egen kapitalbas motsvarar de investeringar som görs. Man hämtar inte ut aktieutdelningar innan bolagets egen soliditet nått en anständig nivå.

Och om allt var gott och väl 2009, när räntekostnaderna låg på 80 MILJONER KRONOR. Vad ska Bostadsbolagets hyresgäster och SEVABs nätkunder säga den dagen Riksbankens basränta åter hamnar på 2008 års nivå (4,5%) och motsvarande räntekostnader skulle bli över 200 MILJONER KRONOR som de måste punga ut med på sina hyror och taxor?

Bevare oss för att basräntan skulle nå nittiotalets nivåer runt 10%.

Köksbord eller jaktpass? Vilket är värst?

Varifrån har ledarredaktionen på Strengnäs Tidning fått att Kristdemokraterna "inget hellre vill än att återigen bilda majoritet med de partier som de tidigare kallat svikare"?

Visst vore det logiskt och riktigt att vi också lokalt tillämpar det samarbete som så framgångsrikt sker på riksplanet.
Men att åter sätta sig i en majoritet med just de partier som i den gamla lokala alliansen satte käppar i hjulet för varje försök att på allvar ta itu med Strängnäs grundläggande problem, är ingen självklarhet.

Vi vill påminna om att också Centern och Folkpartiet helhjärtat stod bakom de kommunstyrelsedirektiv för den första skolutredingen, som i slutändan innefattade att Europaskolan skulle erbjudas att köpa Karinslundsskolan. En lösning som - oavsett olyckliga köksbordssamtal -  tiden utvisat hade varit riktig och rätt och som hade sparat åtskilliga skattekronor.

När Socialdemokraternas Lotta Grönblad slår sig för bröstet att man sanerat Barn- & Utbildningsnämndens ekonomi borde hon talat om att det inte skett genom en rimlig verksamhetsanpassning utan genom att föra över de miljoner som de tomma lokalerna (inkl. Karinslundsskolan) kostar årligen på Kommunstyrelsens konto.

Om Centern och Folkpartiet hade synpunkter på att dåvarande Kommunalrådet hade politiska samtal med sin make vid köksbordet och ansåg detta opassande måste man ju som utomstående ändå fråga sig varför detta skulle vara så mycket värre än att det nuvarande Kommunalrådet Jens Persson jagar med sin farbror som råkar vara kommunens viktigaste entreprenör på bygg- och exploateringssidan, bor granne med honom och att de båda överhuvudtaget har ett tight förhållande, eller att Kommunalrådet Björn Lind bjuder in till första spadtaget på Tredje Backe i Mariefred innan ens bygglov är klara och att hans dotter två dagar senare låter sitt mäklarföretag annonsera ut de hus som ska byggas där om bygglov beviljas.

Björn Lind svor sig fri från inblandning i dotterns verksamhet i går på en debatt med Hyresgästföreningen, men det motsägs av en slagning i dag på bolagsregistret som visar att han fortfarande är verksam i bolaget i någon kapacitet. Men han kanske bara har lite lattjolajbans.Vilka som gemensamt ska styra Strängnäs under nästa mandatperiod avgörs för vår del av vilka som är beredda att vidta effektiva åtgärder för att sanera den kommunala ekonomin. Centern och Folkpartiet är knappast de hetaste kandidaterna för samarbete.

En röst på Centern eller Folkpartiet är med största sannolikhet en röst på en vänsterkartell.

Om man vill vara säker på att man röstar på ett borgerligt parti i kommunalvalet så gäller det att lägga sin röst på Modernaterna, Kristdemokraterna eller Strängnäspartiet, som alla förklarat sig vara borgerliga partier och som gemensamt framlagt en skuggbudget för 2011.

PS den 14 september: Igår blev jag påhoppad av Björn Lind vid vår valstuga med uppgiften att jag skulle påstått att han ljuger om sitt engagemang i Mäklarhuset i Mariefred. Jag svarade att jag endast sagt att hans utsago om att han "inte har ett dugg" med sitt gamla yrke att göra under paneldebatten hos Hyresgästföreningen motsades av uppgifter ur bolagsregistret.

Björn Lind framförde då återigen - med emfas - att han ingenting hade att göra med dotterns verksamhet.


För att därför förvissa mig om att jag inte hade föråldrade uppgifter som Björn påstod, gick jag idag på morgonen in och begärde aktuella uppgifter ur Bolagsverkets eget register. Som framgår nedan har Björn Lind ovedersägligen fortfarande ett klart och tydligt engagemang i Mäklarhuset i Mariefred, det företag som ska sälja de villor som byggs i Tredje Backe.Är det fortfarande OK med Strängnäs låneskuld om räntan åter blir 4,5%?

Folkpartiets Anders Svensson tycker enligt sina båda adepter, Helena Hallgarn och Fredrik Lundgren (som jag tilltrodde mer självständigt och kritiskt tänkande) att det inte är något farligt med vår kommunskuld på 3,5 MILJARDER KRONOR, så länge vi kan betala räntor och amorteringar.

Och det menar Svensson att vi kan göra så länge de båda kommunala bolagen tjänstvilligt levererar in motsvarande räntor och amorteringar.

"Det är helt OK att låna till investeringar" säger Svensson. Men i vilket läge blir räntebördan så stor att bolagen inte förmår att betala? Redan idag är i vart fall SEVAB ett bolag som skulle behöva varenda krona för att sanera sin egen balansräkning.

Och det är klart - 80 MILJONER KRONOR - är ju lappri! Blott 5% av kommunens omsättning på dryga 1,6 MILJARDER KRONOR.

Dessa 80.000.000 kronor är resultatet av att förra året var Riksbankens basränta i genomsnitt 0,5%.

Men låt mig erinra Kommunfullmäktiges ordförande att vid den tidpunkt då den nuvarande Tuttifruttikartellen tog över styret i kommunen sommaren 2008, så låg basräntan på 4,5%!

4,5% basränta skulle motsvara en ökning av räntebetalningarna till i storleksordningen SJUHUNDRATJUGO MILJONER KRONOR!

Nyligen har Riksbanken i två steg höjt räntan och Riksbankschefen har aviserat ytterligare framtida höjningar.

Känner sig Kommunfullmäktiges Ordförande bekväm också med ett scenario där bolagen ska generera ytterligare 4% ränta för att betala till kommunen?

Jag är ganska övertygad om att bolagens styrelser skulle känna sig fruktansvärt obekväma med en mångdubbling av sina räntekostnader även om Anders Svensson, Helena Hallgarn och Fredrik Lundgren sover lugnt om natten
.

Jag är dessutom helt säker på att SEVABs kunder och SBABs hyresgäster högst ogärna (för att använda ett riktigt understatement) skulle vilja vara med att betala ytterligare 640 MILJONER KRONOR ÅRLIGEN i taxe- resp. hyreshöjningar bara för att kommunen inte förmår att på ett effektivt sätt ta itu med sin ekonomi.

Som sagt - låt Anders Svensson och hans anhang fortsätta sova ostörda också av det kommande valet.Kommunens avtalskompetens?

Återigen har jag tvingats konstatera att kommunens kompetens när det gäller att träffa avtal med externa parter lämnar åtskilligt övrigt att önska.

D.v.s. tack vare den dåvarande borgerliga alliansen finns det kompetens i Kommunhuset. Vi har numera t.o.m. tvenne jurister anställda. Förvaltningen själva ville en gång plocka bort den tjänsten.

Vi kunde då bl.a. peka på hur illa ärendet betr. Jägmästaren skötts juridiskt.

Felet är bara att Kommunjuristen används för annat än det han borde göra. Han sköter t.ex. f.n. valnämndens praktiska arbete och springer med valsedlar och valurnor istället för att granska och sätta upp juridiskt hållbara avtal mellan kommunen och andra intressenter.

Han har själv berättat att ingen frågar honom till råds när avtal ska formuleras, utan han kallas bara in för att städa upp. Det blir ju så när klåpare och amatörer skriver avtal för skattebetalarnas räkning.

Culmen-projektet är ett praktexempel. Här borde kommunen statuerat ett exempel. Varför gjordes det inte?

Avtalet med ProMarina betr. kommunens småbåts- och gästhamnar, som jag m.fl. var starkt kritiska till, har ju också visat sig vara en riktig praktmiss. Ännu två år efter det att ProMarina tillträdde har inte EN ENDA av de åtgärder som "utlovades" i samband med att avtalet hårdlanserades av Kommunalrådet Björn Lind, förverkligats.

Det enda som skett är att båtplatsavgifterna mångdubblades från Dag 1!

Att inte något av allt det som "utlovades" stadfästes i avtalet med klara och otvetydiga skadeståndsklausuler om åtgärderna uteblev är skandalöst. ProMarina skyller säkert på att Länsstyrelse och Riksantikvarie hindrar den utbyggnad som de baserade hela sin affärsidé på när det gäller Mariefreds gästhamn. Det luftslott som målades upp för oss politiker som varit med ett tag och framförallt känner till hur de antikvariska myndigheterna kring Gripsholm normalt resonerar, kändes som en ren fantasiprodukt som dock svaldes med hull och hår av bl.a. Kommunalrådet Björn Lind.

Mycket riktigt visar det sig att de "försäkringar" vi fick om att förslaget var väl förankrat hos slottet och dess bakomvarande myndigheter, var fria fantasier från ProMarinas sida.

I måndags kväll redogjorde jag också för ytterligare ett fall av oklara för att inte säga obefintliga avtal. I de båda trapphallarna vid Läggesta tågstation hänger på väggarna sammanlagt 93 grafiska blad av den internationellt erkände konstnären Lennart Rodhe (1916-2005). Bladen är värda mellan 300.000 och uppåt en halv miljon kronor.

Bladen tillhör formellt Grafikens Hus. P.g.a. att kommunen och senare Strängnäs Fastighets AB genom att sätta på och stänga av värme i hallarna har bladen farit illa och har tagit skada.

Men vems är ansvaret?

Det var nu andra gången jag ställde frågan kring detta i Kommunfullmäktige. Till slut sade Kulturnämndens ordförande Lotta Steneskog, Folkpartiet, att hon "skulle försöka ta kontakt med Grafikens Hus för att komma till en lösning"!

Lotta Steneskog och Kommunalrådet Jens Persson, hävdar nämligen att det finns ett avtal och att kommunen endast har ansvaret för plåtarna medan Grafikens Hus ensamt har ansvaret för de grafiska bladen.


Något avtal har dock varken Grafikens Hus tidigare chef Anders Ström eller den nuvarande Pia Rystadius sett röken av. Däremot tycks alla övriga inblandade vara överens om att det från början var ett samarbetsprojekt mellan kommunen, Grafikens Hus och ett antal företag i kommunen. "Samarbetet" tycks dock upphört i samma ögonblick Grafikens Hus klistrat färdigt de 93 bladen. Sedan verkar man tycka att ansvaret helt övergått till Grafikens Hus.

Är det så Kulturnämndens ordförande menar att kommunen uppfyllt det åtagande kommunen har att anslå 1% av byggkostnaderna för hallarna till konstnärlig utsmyckning? Att bekosta 93 st metallplåtar? Dessa kan knappast motsvara 1 % av byggkostnaden för hallarna. Istället låter man alltså en enskild mer eller mindre ideell organisation ta på sig att stå för den konstnärliga utsmyckningen!

Återigen således ett exempel på hur oprofessionellt kommunen hanterar sina kontakter utåt.

Kommunalrådet Jens Persson framhöll i en annan fråga att kommunens förvaltning nu är helt igenom professionell och att vi politiker med förtroende kan överlämna all praktisk hantering av våra beslut till tjänstemännen. F-n trot!

En sak är säker - får mitt parti något att säga till om nästa mandatperiod kommer våra kommunjurister att ägna sig åt granskning av kommunala avtal och inte springa omkring med valbås och valsedelslådor.

Tredje Backe och förbifartsfrågan

Läser i dag på Mariefredsbloggen om "Gåbuss till skolan"!

Är det så vi löser logistiska problem i vår kommun? Även om det ligger en del i att det visst kan vara nyttigt med en morgonpromenad för barnen och att föräldrarna kommer iväg snabbare till jobbet, så måste man ju ändå ställa sig frågan. När kommer "tågbussen" d.v.s. en ledarförd trådlina som Du kan fatta tag i och gå ut till Läggesta?

Förbifartsfrågan - d.v.s. väg 223s väg förbi Mariefredsskolan - har varit en ständig följetong under min tid som politiskt aktiv i Strängnäs Kommun och Mariefred. D.v.s. sedan mitten på 70-talet. Men frågan lär ha debatterats redan tidigare.

När Nyponvägen byggdes ut, gjordes den bred och de flesta angränsande fastigheter fick sina tomtutfarter mot en baksida eller också förbereddes möjligheter därför. Tanken var alltså att Nyponvägen skulle bli den förbifart som skulle lösa probelmatiken runt den centralt belägna skolan.

Så byggdes "Pakistan" på 70-talet och försvårade en  rak fortsättning mot Ärnäsvägen, men istället kom den nuvarande och i sig acceptabla anslutningen utmed kyrkogårdens framtida expansionstomt.

Däremot täpptes möjligheten till en acceptabel lösning, effektivt till i andra änden när Ängens förskola byggdes förra året och omöjliggjorde en fortsättning av Nyponvägen och anslutning till Stallarholmsvägen.

Istället lanserades en ny (utopisk?) gata utmed Hammarkanten ovanför de befintliga villakvarteren och genom nya tänkta stadskvarter i på Hammarsluttningen mot staden, som lösning på förbifartsfrågan.

Trafikverket, som äger väg 223 genom Mariefred har ju sagt ifrån att för deras del blir det ingen ny förbifart byggd under vår livstid i vart fall. Alltså blir det en kommunal fråga att lösa för att våra barn ska få en säkrare skolmiljö.

Mitt partis uppfattning har hela tiden varit att ingen ny byggnation ska släppas fram öster om staden så länge förbifartsfrågan inte har fått en lösning. Vår uppfattning delas av flera andra.

Länge var detta också en otänkbarhet eftersom staten ägde och genom arrendatorer brukade den gamla slottsmarken öster om staden. Att staten skulle börja sälja mark här bedömdes som orealistiskt. Mariefreds stad angav därför riktningen norrut som stadens expansionsriktning och där köpte man också upp mark för ändamålet.

Häromåret hade dock exploatören SMÅA hållit sig framme hos Statens fastighetsverk - som plötsligt blivit affärsdrivande - och fick en option på det område som kallas Tredje Backe. Moderaterna var starkt för denna tänkta exploatering. Skolbarnens väl och ve brydde man sig inte om. Fastighetsägarna utmed t.ex. Slottsrädgårdsgatan, vars hus vilar på lika osäker grund som resten av Mariefreds innerstad, brydde man sig heller inte om. Det storstilade och vattennära projektet vurmade man desto mer för. Budet sockrades med att vissa kvarter skulle avsättas för hyreslägenheter och till slut slog man till med att förskolebristen skulle kunna få sin lösning i Tredje Backe.

Trots hårt motstånd drevs projektet Tredje Backe igenom. Det kunde ske sedan Socialdemokraterna vikt sig och accepterat den nya gatan utmed Hammaren som lösning på förbifartsfrågan.

Att någon bilist skulle välja att istället för den närmaste vägen från Läggesta-hållet förbi skoltomten, köra vänster vid Konsum och sedan upp mot Hammaren och genom ett villaområde för att komma ner någonstans vid Ekhov, det kan inte ens den mest blåögda och naiva Moderat ändå tro på. Det är och förblir en "lösning på papper" - inte i verkligheten och inte för verklighetens folk.

Exploatören av Tredje Backe har förbundit sig att betala en andel av detta vägbygge uppe i Hammaren. Ett arbete som skulle varit påbörjat och avslutat innan byggnation i Tredje Backe fick igångsättas enligt oss och andra motståndare. Men för Moderater och Socialdemokrater räckte det med att det finns med i exploateringsavtalet. När - och om - gatan överhuvudtaget kommer till är skrivet i stjärnorna, för kommunen har inte ens börjat planera för byggnationen som ska finansiera kommunens andel av gatan. Istället väljer majoriteten att prioritera andra områden i Mariefred (Golfbanan, Slottsbrinken m.fl.).

På Plan- & Byggnämnden i kväll kommer ett antal ärenden om Tredje Backe upp. Bl.a. en begäran om ändring av detaljplanen (som bara handlar om kommunens principbeslut att äga all gatu- och parkmark i området). Men också en fråga om bygglov för 30 enfamiljshus. Till detta finns inga handlingar! Det står att de ska finnas på den s.k. "samarbetsytan" på kommunens intranät som vi politiker har tillgång till, men jag har inte lyckats hitta några handlingar där. Vilket rimligtvis måste innebära att ärendet utgår från dagens sammanträde. Handlingar av denna dignitet läggs inte bara "på bordet". (Ärendet var ett informationsärende och ej avsett för beslut. Beslutet ska enligt tjänstemannen tas nästa sammanträde. Trots detta har det folkpartistiske Kommunalrådet Björn Lind bjudit in till mottagning nästa onsdag då det Första Spadtaget ska tas. Blir det ett svartbygge? Tillagt 2/9)

Man jag fruktar alltså att det kommer att beviljas ett bygglov för uppstart av projektet Tredje Backe, vilket kommer att innebära att en oacceptabel mängd byggtrafik kommer att tvingas förbi skotomten och den tvära hörnan Slottsträdgårdsgatan-Djurgårdsgatan med allt vad det innebär för skolbarnen och för fastighetsägarna.

Man kanske kunde ordna en kommunal "byggbuss" istället! Låt chaufförerna lasta av sina bilar vid Konsum och sedan gå runt skoltomten till Tredje Backe med en ledare i gul reflexväst! Det vore väl en piffig lösning, helt i Strängnäs kommuns anda!


RSS 2.0