4

Tredje Backe - för sista gången, eller?

Trots god kamp från mig själv, Hélène Brodin Rheindorf, Dag Bremberg och H-B Karlsson lyckades vi inte få majoritet ens för en återremiss på kvällens Kommunfullmäktigemöte. Trots en flera timmar lång debatt. Kristdemokraterna, Mariefredspartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och delar av Strängnäspartiet och H-B Karlsson från Socialdemokraterna lyckades inte.

Socialdemokraternas Leif Lindström klädde i ord ungefär det många säkert kände: Nu har vi tragglat det här ärendet så många år. Vi är trötta på det och vill bli av med det.

Så av alldeles fel orsaker klubbades detaljplan och exploateringsavtal utan en tanke på de konsekvenser för skolbarnen i Mariefred eller de boende utmed väg 978 som borde varit varje fullmäktigeledamots främsta tanke.

Trots att jag påpekade att det inte finns ett ord med i vare sig Ramavtal, Exploateringsavtal eller Detaljplan om den förskola som använts som lockbete för att få planen att godkännas. Trots att Vägverk och ett antal av kommunens egna nämnder avrått från byggnation innan förbifartsfrågan var löst.

Trots att ingen "ny" finansiering av den tänkta Hammargatan fanns att tillgå.

Kort sagt trots att det uppdrag Fullmäktige givit Kommunstyrelsen föregående sammanträde då ärendet återremitterades - nämligen "att utarbeta en tydligare lösning av trafikfrågan" - knappast kan anses ha varit fullgjort.

Jag ställde frågan till Kommunfullmäktiges ordförande Anders Svensson (fp), som en stund tidigare sagt att han var suverän när det gällde att bestämma vilka ärenden som kunde anses färdigberedda för Fullmäktige, på vilket sätt han ansåg att de handlingar som förelåg som underlag för beslut, motsvarade det uppdrag som Fullmäktige givit? Jag bad honom peka på vilka omständigheter han funnit som kunde utgöra skäl för att på nytt ta upp ärendet trots att uppdraget ej var genomfört.

Han blev mig svaret skyldig.

Troligtvis kommer Fullmäktiges beslut att överklagas. Boende utmed Slottsträdgårdsgatan har antytt detta på ett tidigt stadium. Därmed torde detta ärende fortsätta att engagera oss ännu ett tag.