"Nej, nej, nej!" säger Leif Lindström

"Nej,nej,nej!" svarar SEVABs ordförande Leif Lindström i dagens tidning, på frågan om SEVAB höjer elnätstaxan för att tillmötesgå den egna politiska majoritetens krav på en utdelning om 7 miljoner nästa år.

Jag är glad att inte bara styrelsens ledamöter och ersättare utan också bolagets revisor, som var närvarande vid mötet,  kan konstatera hur Leif Lindström vrider på sanningen.

Så här skrev jag omedelbart efter styrelsesammanträdets avslutande:

"Alldeles innan sammanträdets avslutande under punkten övriga frågor vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman, lämnar ordf. ordet till VD som berättar att hon suttit på kommunhuset och pratat om de nya ägardirektiv som ägarna förbereder. Då framkom det att ägaren kommer att kräva en utdelning 2011 på 7 miljoner kronor från SEVAB, varför VD har suttit och gått igenom möjligheter och funnit att det finns ett "taxehöjningsutrymme" på elnätssidan på 6% som vi isåfall var tvungna att besluta om idag för att det skulle få en årseffekt på 2,5 mkr.. Avs. den fasta avgiften."

(Läs mer i mitt förra inlägg om SEVAB och taxehöjningen)


Jag är övertygad om att alla vid sammanträdet närvarande instämmer i denna beskrivning av orsaken till att man överhuvudtaget tittat på en taxehöjning nu.

Normalt sett har vi ett pofessionellt skött energibolag som jag som styrelseersättare stöttar till 100%. Men detta är ett i högsta grad oprofessionellt beslut!

Normalt sätt skulle en taxehöjning ha föregåtts av grundliga kalkyler, med höjningsmotiverande orsaker specificerade. Frågan skulle ha presidiebehandlats och sedan förts upp på en dagordning inför ett styrelsemöte.

Vid det styrelsemötet, skulle den ansvarige chefen för affärsområdet "Nät" ha föredragit frågan och ställt förslaget.

Så skulle det gått till om taxehöjningen motiverats av affärsmässiga skäl och på affärsmässiga grunder.

Så gick det alltså inte till denna gång, hur Leif Lindström än värjer sig!

Den verkliga orsaken till att de SEVAB-kunder som är monopolbundna till SEVABs eltrådar ska betala 6% mer för att elen ska komma fram till dem, är blott och bart den politiska majoritetens krav på utdelning från ett bolag som inte på affärsmässiga grunder vare sig kan eller borde ge utdelning till sin ägare. En utdelning i företagets nuvarande skede innebär i grunden att utdelningen måste betalas av bolagets kunder och bolagets långivare - inte från överskott i verksamheten. För något sådant blir det inte förrän bolagets lån befinner sig på en nivå som motsvarar dess omfattning och omsättning.

Denna politisering av SEVAB är och förblir oacceptabel och förstärker endast kravet på att kommunen inte skall äga affärsdrivande aktiebolag.

Men kontentan av Leif Lindströms offentliga nej, måste ju också bli att något utdelningskrav nu knappast kan framföras, eller hur? I vart fall lär det inte framföras av en ny majoritet efter valet.

Kommentarer
Postat av: Kerstin Svensson

Jag som aldrig suttit i ett kommunalt bolag, måste grundligt ha missförstått vad ägardirektiv innebär. Så kan alltså en kommunstyrelse skaffa sig extra rörelsekapital.

Hur mycket ska oppositionen tåla?Kerstin

2010-06-07 @ 22:53:07
Postat av: BBS

DU ÄR EN JÄVLA HJÄLTE

2010-06-09 @ 15:53:34
URL: http://KRITAEN5A.WORDPRESS.COM
Postat av: Ebbe Ollman

som jag sade i Margits blogg: Hur skulle EON eller Vattenfall agerat om de varit ägare till SEVAB? Hade de låtit bli att höja avgifterna om de sett minsta möjlighet att göra så? Vart hade i så fall de pengarna tagit vägen?

Det är i alla fall nyttigt att ständigt diskutera och jämföra SEVAB och fråga sig hur det annars kunde se ut om inte annat för att motivera Bolaget att prestera så pass bra att en försäljning aldrig kan bli lönsam. Hur många av SEVAB:s anställda skulle bli övertaliga vid en försäljning till exempel till Vattenfall? Det skulle på sin höjd bli kvar några ingenjörer/tekniker som driftar kraftvärmeverket. Administration och elförsäljning skulle gå bort direkt och folk som driver och sköter elnät har de redan så vårt lilla tillskott skulle de säkert klara av med de resurser som redan finns inom jättebolaget Vattenfall.

2010-06-10 @ 16:19:33
Postat av: Kerstin Svensson

Nähä Ebbe!

jag tycker inte att Sevab presterar bra och jag tillhör dom som måste använda sevabs Elnät. För övrigt ett av de dyraste i Sverige.

Jag bryr mig inte om storleken på bolagens vinster, så länge sevice, kvalitet och taxor är OK. Ett smart drivet företag som går med vinst beror väl då på ett smart styre och det tycker jag man ska belönas för. SEVABs taxor är för höga och i dagsläget tvingas höjningen fram av ägaren=kommunen som vill använda vinsten till sin egen verksamhet.

Beträffande dom anställda på SEVAB, så kan det ju inte vara så att kommunen driver ett elbolag för att öka mängden arbetsmarknadstillfällen???? Då måste det finnas större behov av arbetskraft inom skola och äldreomsorg!!!KerstinKerstin

2010-06-10 @ 16:53:38
Postat av: Mats Werner

Varför begränsa sig till de två stora drakarna, E:on och Vattenfall? Det finns ju fler tänkbara köpare av ett välskött energibolag med stor potential men utan pengar. Eskilstuna Energi & Miljö, Mälarenergi, Telge etc. etc.

2010-06-10 @ 23:49:02
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Stefan Holm

Det bör tilläggas att från 2012 kommer elnätstariffernas rimlighet att granskas av Energimarknadsinspektionen. Då kan vi ju alltid sätta luppen på Sevab.http://www.ei.se/Bibliotek/Rapporter-2010/Lopande-kostnader-i-forhandsregleringen---grundprinciper-vid-berakning-/

Postat av: Per Wedlin

Det finns ett problem när Strängnäs bjuder ut Sevab eller delar därav till försäljning. Bolagets styrka och möjligheter är ju då det som man vill rikta potentiella köpares uppmärksamhet mot. Dessa faktorer är samma som de som vill behålla bolaget i kommunal ägo pekar på. Det är lite svårt samtidigt peka på bolagets svagheter och risker.Men efter valet när majoriteten i fullmäktige kanske är överens om att sälja, så har bolaget inga svaga sidor. Då gäller det ju att locka köparna!

2010-06-11 @ 17:22:38
URL: http://www.akerutveckling.se/
Postat av: Mats Werner

Njae, Per Wedin!

Jag vet inte om Du missförstår mig. SEVAB är ett i grunden välskött företag med stor potential på många fronter. Den enda stora svaghet som bolaget har är dess usla finansiering. Och det är ju den man ska lösa genom en försäljning. I rätt händer, med en ägare med rätt kompetens och finansiella muskler, kan SEVAB bli ett oerhört framgångsrikt företag.

Det lär också ev. intressenter inse oavsett vad vi kommunpolitiker säger eftersom vår utgångspunkt är skattebetalarnas väl och ve. Och dessa ska enligt lagar och regler inte utsättas för risker.

2010-06-12 @ 07:17:10
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Per Wedlin

Risk är också chans. Min poäng är att samma argument vid en försäljning av Sevab också kan användas för att behålla det.Jag håller med om att den största delen av Sevab bör säljas. Möjligen kan man behålla delar av ledningsnäten el, fiber, VA o fjärrvärme som ju ofta går i kommunal gatumärk och där de anslutna fastigheterna är legalt eller praktiskt beroende av ett monopol. En del av dessa av dessa är prisreglerade, andra inte.Det bästa argumentet för att sälja övriga delar är nog de stordriftsfördelar som finns, inte minst på energi- och återvinningsområdet. Biogasintresset håller på att förvandla slam och rötbart material till intäktskällor i stället för kvittblivningskostnader. Återvinning av annat material likaså.Hur gränssnitten skall läggas mellan behållna delar och avyttrade är tekniskt komplicerade. Avregleringen på telekomområdet visar detta.En stor avyttring ger möjlighet att renodla kommunens verksamhet till det som är kärnverksamheten. Kommunen kan då också utan att förvillas av sin nuvarande ägarroll tillämpa upphandlingslagarna för de tjänster som kommunen har monopol på att tillhandahålla invånarna. Det försummades ju när Sevab övertog återvinningsverksamheten.2010-06-14 @ 09:19:57
URL: http://www.akerutveckling.se/
Postat av: Mats Werner

Det sista stycket, Per,är miott partis grundinställning. Vi ser det som en ideologisk fråga i grunden som har fått en praktiskt påbyggnad p.g.a. kommunens nuvarande finansiella moras.Betr. monopol så har inte SEVAB i något fall monopol i kommunen. På elnätsidan är fortfarande Vattenfall den största nätägaren ernt geografiskt. Fjärrvärme levereras till ett mindertal av kommunens invånare och i konkurrens med andra värmekällor, som olja, direktverkande el etc.

Fibernätet som är en övergångsfas som redan kan betraktas som historia lägger SEVAB i full konkurrens med Telia och andra operatörer.Det enda monopol SEVAB hanterar är VA- och renhållningsmonopolet som man hanterar för kommunens räkning. Det är ett monopol som inte kan följa med vid en försäljning.

2010-06-14 @ 23:29:03
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Anonym

1) Elnäten innehas med geografiska koncessioner. I kommunen så har Sevab koncession i Mariefreds och Strängnäs tätorter, i övriga delar är det Vattenfall. Inom området har nätägaren monopol. Avgifterna skall vara "skäliga" enligt elllagen 1997:8572) Fjärrvärmen är oreglerad men även där har Energimarknadsinspektionen en tillsynsroll. Utredeningen om tredjepartstillträde skulle lämnat sitt betänkande i april men är kraftigt försenad. Direktiven är att utreda hur en modell liknande elmarknaden skulle kunna införas där olika leverantörer får konkurrera mot slutkunden och leverera i samma ledningar.Fjärrvärme är idag starkt konkurrensutsatt. Fortum tappar kunder i Stockholm. Vven ägare till flerfamiljshus byter där till bergvärme.3) Sevab är underleverantör till TeliaSonera för fiberacess mellan tätorterna i kommunen. Det är en helt oreglerad marknad. Den enda prisreglering som finns idag är TeliaSoneras kopparnät mellan telestationerna och abonnenterna.4) Avloppsreningsverksamhet är blir mer och mer kopplad till biogasproduktion. Sevab kör en del slam med lastbil till Eskilstuna. Biogasproduktion av rötslam är det enklaste sättet att göra icke-fossilt drivmedel för bilar. Om Sevab ses som ett energiföretag så bör avloppsreningsverket i Gorsingeholm därför stanna inom Sevab. Däremot kan ledningar och pumpstationer mycket väl ligga kvar i en kommunal nätdel.5) Avfall och återvinningsverksamheten sysselsätter ett 20-tal personer och är nog den del som mest ifrågasätts av fastighetsägarna: Höga grundavgifter, mängdrabatt på hushållsopor, dispenskrav för att slippa 2-veckorstömning är några exempel.2005, innan Sevab tog över verksamheten, fick Strängnäs kommun endast in 37 000 kr på återvinning av det metallskrot som hushåll och företag lämnade på återvinningscentralerna samtidigt som skrotpriserna var höga. Man ifrågasätter hur avtalen med återvinningsföretagen ser ut!Återvinning av returträ går nu till Sevabs kraftvärmeverk. Man har också egen tillverkning av anläggningsjord.Det finns stora skalfördelar inom återvinningsverksamhet. Det kommunala avfallsmonopolet tvingar kommunen att handla upp den verksamhet som omfattas av Avfallsförordningen (2001:1063). Det skall ske enligt LU. Det har inte gjorts. När det görs så kan Sevab i konkurrens med EEM, Telge m fl ge anbud. Då blir det enklare för kommunen att bestämma hushållens taxor utan djupdyka i detaljer. Då bör det också bli billigare.

2010-06-15 @ 08:58:48
Postat av: Per Wedlin

Ovanstånde var postat av mig. Tyvärr föll namnet bort.Sevabs verksamhet och roll i infrastrukturen är komplext och det finns många möjliga varianter av en utförsäljning. Men fördelarna är många med att minska Strängnäs kommuns ägande.

2010-06-15 @ 09:07:40
URL: http://www.akerutveckling.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0