Människor eller (Erik) Berg?

Vid kvällens fullmäktigemöte tog frågan om kommunens remissyttrande till Banverket ang. det blivande dubbelspåret orimligt mycket tid i anspråk.

Strängnäspartiet hade redan tagit ställning för "berget" - Långberget och ville återremittera hela ärendet eftersom man inte ansåg att Plan- och Byggnämnden som facknämnd tagit särskild ställning till det tredje förslag som framkommit under behandlingen av ärendet.

Vad varken Strängnäspartiet eller den aktionsgrupp som bildats under beteckningen "Rädda Långberget" (eftersom det hela emanerar från en grupp människor som bor på Tornstigen och Utsiktsvägen med berättigad oro för vad en ny tunnelsprängning kan föra med sig i form av problem för dem och deras fastigheter, får man säga att de snabbt insett att "Rädda Långberget" var lättare att marknadsföra utåt än "Rädda Tornstigen"), insett, är att frågan inte ägs av kommunen.

Det är helt och hållet Banverkets sak och det är Banverket som kommer att göra den "detaljplan" - Järnvägsplan som kommer att utgöra grund för själva anläggandet av det nya spåret. Banverket är en statlig myndighet och det är således Regeringen som avgör och beslutar vad Banverket ska göra eller inte.

Strängnäs Kommun har ingen möjlighet eller rättighet att som Erik Frostegren från Miljöpartiet föreslog "ge Banverket uppdrag att utreda...".

Det enda Strängnäs Kommun har att göra är att besvara den remiss man fått från Banverket och som innebar att vi i kväll hade att ta ställning till de två alternativ som förelagts kommunen. Ingenting annat.

Eftersom "Rädda Tornstigen-gruppen" kommit fram med ett tredje förslag, hade vi i Kommunstyrelsen redan sett till att detta förslag tillställdes Banverket för utredning. Banverket har i ett första utlåtande sagt att alternativet är möjligt och att det t.o.m. kanske kan bli lite billigare. Men man har inte utrett det färdigt - och framförallt - man har inte bett Strängnäs kommun att yttra sig över det ev. ytterligare förslag som kan komma ut av detta.

Erik Berg, Dag Bremberg m.fl. ville att KFs svar till Banverket i själva verket skulle utformas som ett förord för detta tredje alternativ som vi inte vet något närmare om, som inte utretts av Banverket och som vi inte ombetts yttra oss över.

Först i andra hand "därest ovannämnda förslag skulle visa sig ogenomförbart" skulle Banverkets alt. 2 (15 meter Långberg bort) bli kommunens val.

Detta kunde varken mitt parti eller majoriteten i övrigt ställa upp på. Som Plan- och Byggnämndens ordförande så riktigt påpekade: vi kan bara ta ställning till de två alternativ Banverket förelagt oss i sin remiss.  Och vi kan definitivt inte ta ställning till ett förslag som inte utretts av Banverket. Och som enligt vad som hittills framgått också skulle innebära att den mycket påkostade berganläggning SEVAB har om bredbands. och stadsnätscentral måste flyttas. Något som inte bara skulle bli praktiskt svårgenomförbart men dessutom mycket dyrbart.

Som jag påpekade: om Banverket också slutligen kommer fram till att Tornstigsförslaget är att föredra, så lär vi få en ny remiss från Banverket.

Men f.n. gäller den tidsplan som Banverket bestämt: i juni ska Regeringen fatta beslut om vilket alternativ och ge uppdrag åt Banverket att påbörja Järnvägsplanearbetet (detaljplanen).

Inget av de tre förslagen är ännu fullständiga såtillvida att också sträckningen utanför själva stationsområdet är klarlagt med konsekvensberäkningar.

Vad vi kan förstå är att det förslag som kommunen förordat, d.v.s. att det nya spåret läggs innanför det nuvarande med bortsprängning av 15 meter berg, kommer att beröra minst antal bostadsfastigheter. Att många kan få sprängningsbesvär och t.o.m. skador  står väl helt klart, men hur många måste lämna sina hem för att Banverket kommer att expropriera deras fastigheter för att kunna genomföra spårbyggandet?

Det är för mitt parti en mycket väsentligare fråga än sprängningskonsekvenser som kommer att åtgärdas av Banverket och inblandade försäkringsbolag.

För mitt parti är valet mellan människor och sten (jag sa sten men borde sagt Berg!) mycket enkelt. Att beröva människor deras hem är en mycket allvarlig myndighetsåtgärd som måste undvikas med alla medel. Då får t.o.m. Långberget ge sig för vår del.

Det förvånande i kväll var att se hur lättvindigt Moderaterna tog på denna fråga. Dels den formella delen men också det faktum att vi talade om expropriation av enskild egendom. Trots allt är det inga ungdomsbostäder det handlar om den här gången.

Kommentarer
Postat av: Dag Bremberg

Mats, visst kan man vara formell och hävda som du att det enda vi hade att göra vara att "ta ställning till de två alternativ Banverket förelagt oss i sin remiss". Men så var ju inte fallet och det var därför jag reagerade. Det förslag som KF hade igår fr KS var inte ett tydligt sällningstagande. Det var tre komplicerade, delvis motstridiga att-satser. Där fanns i den första en hänvisning t det s k Rädda Långberget-alternativet, som också redovisades utförligt i handlingarna. Däremot fanns faktiskt inte de två andra alternativen ordentligt redovisade, ej heller själva remissen fr Banverket. Så att påstå att vi bara skulle ta ställning till den sistnämnda var inte korrekt.

F ö noterar jag att inte ens ni i PBN nöjde er med att bara välja ett alternativ, utan ni la till synpunkter.

Varför skulle då inte KF få yttra sig?

Då hade vi kunnat framföra tydligt det som ändå verkade ha stöd av en majoritet: utred i första hand det tredje alternativet, om det visar sig bli för dyrt eller på annat sätt olämpligt, gå då vidare med alternativ två.

2009-05-26 @ 15:09:50
URL: http://mariefredsnyheter.blogspot.com
Postat av: Mats Werner

Naturligtsvis kan vi ha synpunkter. Och yttra oss. har jag sagt något annat? Vi har ju också yttrat oss. P&B skickade återigen med uppmaningen till Banverket att ordentligt utreda "Alt. 3" ("Rädda Tornstigen") och att kommunen av de två förelagda alternativen förordade Alt. 2.

KS valde att "prioritera upp" eller i vart fall poängtera att vi menar allvar med att Alt. 3 ska utredas ordentligt genom att sätta det som första attsats. Och det är väl också OK.Men härifrån till att förorda ett alternativ som vi i grunden inte vet något om, är något helt annat. Senast på SEVAB-styrelsen idag togs beslut om ett brev till Banverket rörande bergrummet som "ligger i vägen" för alt. 1 och 3.2009-05-26 @ 17:22:53
URL: http://matswerner.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0