Är vad Påven säger relevant?

BloggerEn god vän skrev på sin blogg om den "Helige Faderns" nyårsbudskap där denne även berör
homosexuella och homosexualtitet. Hans reaktion är lite märklig med tanke på att han inte är
troende katolik eller medlem av katolska kyrkan.Han reagerade med ryggmärgen mot angreppet. Jag har förståelse för att de homosexuella
som är djupt troende och tillhör ett kyrkosamfund vars ledare uttalar sig som Påven gjorde,
reagerar starkt. Men om vi någonsin ska få ordning på vårt eget samhälles syn på homosex-
uella och deras rättigheter i vårt samhälle, tror jag att man med alla medel ska undvika att
blanda in religiösa samfund i diskussionen. Det leder ingen vart som jag ser det.
Så här kommenterade jag hans blogginlägg:
Käre Bo!

Egentligen vill jag inte polemisera med Dig i denna fråga i vilken Du och jag står på samma
sida.

Men debatten om homosexuellas rättigheter och respekten för dem är trots allt en samhällelig
fråga som ska diskuteras ur samhällelig synpunkt.

Med all respekt - vad Påven uttalar i frågan är av ytterligt ringa intresse för vårt samhälle.

För medlemmarna i samfundet Katolska Kyrkan - ja! Men där är väl varken Du eller jag medlem-
mar, eller åstundar att bli det.

Felet med denna debatt (som hos oss är aktuell med äktenskapsfrågan) är att den religiösa si-
dan hela tiden blandas in i vad som borde vara en rent samhällelig debatt. I vårt fall, homosexuel-
las rätt till ett äktenskap på samma villkor som andra medborgare. Det är som Du själv vet en
samhällelig uppgift. En skatterättslig statusförändring om vars eventuella religiösa innebörd sam-
hället inte ska ha någon som helst uppfattning.

Felet är att samhället vid något obegripligt tillfälle givit religiösa samfund en rätt att utöva en sam-
hällelig registreringsuppgift och därmed blanda samman sin religiösa uppfattning och utövning
med vad som rätteligen endast är en samhällelig uppgift.

Den självklara lösningen vore givetvis att återta denna rätt från de religiösa samfunden. Vad des-
sa har för sig på sin kammare har samhället inte med att göra. I all synnerhet som vi skurit av för-
bindelserna i övrigt med den forna statskyrkan.

Den nuvarande diskussion som förs har ett fundamentalt fel.

De som kräver någon slags samhällelig rätt till en kyrklig vigsel oavsett det ena eller andra, av rätt-
viseskäl, och tror att staten ska kunna genomdriva den rätten för alla, begriper föga.

Den "rätten" skulle ändå bara omfatta de som lyckas hitta en präst i svenska kyrkan med "rätt" in-
ställning. Inga katoliker torde göra sig besvär och deltar säkert inte ens i debatten. Och knappast
många andra skygglappsförsedda religiösa samfunds medlemmar heller.

Att den lagstiftning som nu kan komma att föreslås alltså skulle vara någon slags Sesam-öppna-Dig
är ju blott en chimär. Det vore ingen rättvis lagstiftning som skulle omfatta alla homosexuella i sam-
hället och därmed inte heller en lagstiftning som vår riksdag ens borde överväga.

Rätta mig gärna om jag har fel, Bo!

Ett i övrigt Gott Slut och ett Gott Nytt År önskar jag Dig och Pelle!

Vännen
MATS

den 29 december 2008 14:59

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentarer
Postat av: Bo Widegren

Bäste Mats, din oro för att det inte skulle finnas vigselförrättare är överdriven. De som hörs är inte i mertal utan det skulle inte bli något problem. När det gäller kyrkor som helt vägrar så bör de förlora vigselrätten, liksom också alla statsbidrag till verksamhet som inte är öppen för både kvinnor och män på lika villkor; här har man intagit en mesig inställning till både muslimska, judiska och katolska församlingar.Lagstiftning är faktisk - om ock på lång sikt - en "någon slags Sesam-öppna-dig. Genom lagstiftning inpräntar man de normer som svenska samhället står för. Enkla exempel på detta är kvinnoprästfrågan och f.ö. även de liberaliseringar som vidtagits för homosexuella; betänk att för bara 50 år sedan var en kvinnlig präst en otänlbarhet för att nu inte tala om öpnna homosexuella par som var gifta.När det gäller religion så delar jag inte heller din åsikt. Och du är som kristdemokrat ett levande exempel på det. F.ö. är en sådan gammal tjyvgubbe som påven väl medveten om den politiska vikten av hans uttalanden och hans vatikanstat också ett exempel på att religion i många stycken inte går att skilja från politik.Linjen i den svenska lagstiftningen har hittills varit att man inte behöver ha ett dubbelt vigselsystem. De par som valt en kyrklig vigsel har samtidigt fått en juridisk status för sitt förhållande. Jag förstår inte varför man skall vara så begapad i ett kontinentalt system att man skall överge sitt eget bara därför att påven och några mullor påstår att Gud exkluderar vissa individer.

Även jag önskar dig och din familj ett Gott Nytt

Bo

Postat av: Mats Werner

Nej Bo,Naturligtvis ska vi inte ha dubbla vigselsystem. Vi ska ha ett neutralt statligt system, fritt från såväl politiska ideologier som religiösa dogmer. Att jag är Kristdemokrat har inte ett dugg med min syn på samhällets behov av ett vigselinstitut.Staten har skilts från kyrkan. Varför är Du så angelägen att hålla fast denna förlegade kvarleva? Om Du är djupt kristen och vill ha Din kyrkliga välsignelseakt lever Du i ett priviligierat land där det står Dig fritt att genomföra denna religiösa ceremoni i någon svensk kyrka.Men vad Du än säger om indragna statsbidrag lär Du inte kunna göra det i en katolsk kyrka för vilken äktenskapet är ett sakrament. Således inte något som Herr Rheinfelt eller någon annan lär kunna ändra på med hjälp av indragna föreningsbidrag. Lika litet som shariatrogna muslimska samfund.Lika lite som staten ska lägga sig i vad våra politiska organisationer och partier väljer att arbeta för, lika lite ska staten blanda sig i vad enskilda föreningar och samfund av vad slag de vara må, väljer att arbeta för.Anställer de någon, då kommer viss lagstiftning in lika för alla, men vilket innehåll organisationen ägnar sig åt är dess förb-ade ensak.Eller menar Du allvar med vad Du säger, ska Du givetvis arbeta för att förbjuda partier som Sverigedemokraterna, definitivt mitt parti (för hos oss finns sannerligen också mörkermän). Vänsterpartiets demokratiska grund har ju ifrågasatts, så det är bäst Du tar med det i samma raid.Nej, Bo! Kapa äntligen banden mellan statlig verksamhet och religion. Vi ser vilka eländen som sker runt om i världen i religioners namn. Stater ska inte underblåsa dessa galenskaper.Hälsningar

MATS

2009-01-02 @ 10:16:02
Postat av: Bo Widegren

Banden till kyrkan är redan kapade när det gäller det religiösa det borde du väl veta. så att det religiösa eländet är inget skäl vare sig för eller emot könsneutral lagstiftning.Du lägger bevisbördan på mig för att man skall i Sverige ändra nuvarande ordning från ett vigselsystem till ett dubbelt med en statlig cermoni och en kyrklig. Det är faktiskt du sum vill ändra och måste motivera varför det kontinentala/katolska systemet med två akter är att föredra.Svenska kyrkan kommer uppenbarligen att ändra sig bara den får tid på sig - det gjorde den med kvinnliga präster. När det gäller invandrade religioner så är det bara så att vill man inte rätta sig efter svensk lagstiftning så får man väl gifta sig borgerligt och sedan ha sin religiösa cermoni. Men det är inte rimligt att vi skall ändra för att muslimer, katoliker och judar skall få ihop det med sina religiösa fördomar.Så enkelt är det. Vill du ändra på det så får du väl förklara varför. Och då kanske du skulle komma dragande med något mindre långsökt än att detta skulle leda till att man "lägger sig i något som är samfundens förbannade ensak". Ty faktiskt så är det inte så att könsdiskriminering eller annan diskriminering är samfundens förbannade ensak. Lika lityet som anna brottslig verksamhet. Utan samfunden får vara så snälla och hålla sig inom regelsystemets ram. Det bör också gälla när man äskar bidrag både till ungdomsverksamhet och annat.Och allt detta borde du som kristdemokrat förstå - du tillhör ju ett parti som försökt att överbrygga mellan politik och religiösa värderingar. Även om jag tycker det är något ganska olyckligt i politiken. Egentligen är det ju samma grundtanke som mullorna i Iran och påven odlar.

Postat av: Mats Werner

Jag förordar inte "dubbla akter". Jag pläderar för EN vigselceremoni som är statligt och legalt reglerad, lika för alla. Den "dubbla akten" är något som står var och en fritt att välja eller ej och inget som staten i varje fall ska lägga sig i.

Kristdemokraterna är inget "religiöst" parti även om det finns - som jag sade - mörkermän som anser detta såväl inom som utom partiet. Partiets ideologi bygger förvisso på de kristna grundvärderingarna men det finns inget krav på kyrkotillhörighet åt något håll för att omfatta den politik som partiet står för.Politikers uppgift är att på ett sätt som är neutralt ur köns-, religions-, ras- eller sexuell synpunkt, lösa åtaganden inom statens och kommunernas ansvarsområde - inte inom kyrkor eller andra ideologiska samfund.Lika lite som staten ska lägga sig i vad Ditt parti tycker, Bo, lika lite ska staten lägga sig i vad olika kyrkosamfund tycker. Dessa är jämförbara storheter. Något Du verkar vilja undvika att beröra.Postat av: Bo Widegren

KD - liksom CDU och påven - är religiösa poltiska krafter som precis som du säger söker sin ideologiska grund i religiösa värderingar. M.a.o. har dessa därmed sin släktskap med mullorna i det att man agerar poitiskt på religiösa grunder. Man skulle också kunna säga så att inget parti eller kyrka eller samfund får gå över den gräns som staten, lagstiftaren drar upp. Något som du, Mats, tycks vilja bortse från. Du är ty7dligen inte medveten om vilka argument KD använder för att motsätta sig en könsneutral lagstiftning. Det torde stå helt klart att KD blandar in sina religiösa åsikter i sitt politiska värv.Att i lagstiftningen föreskriva könsneutrala äktenskap är inte att ge sig in på kyrkosamfundens revir. De får väl anpassa sig till det civila samhället och kan de inte det så får de väl överlämna den biten till samhället. Svårare än så är det inte. Något som du tycks vilja undvika att se.

Postat av: Mats Werner

Jo, Bo! Jag är medveten om vad mitt eget parti föreslagit - nämligen precis det jag förordar- ett civiläktenskap. Att det finns medlemmar som blandar sin religiösa uppfattning med sin politiska är säkert helt riktigt. Se bara på Broderskapsrörelsen. Mitt parti har såvitt jag vet ingen sådan organisation som Ditt har. Vad jag vet dock är att mitt parti inte är ett religiöst parti. Lika lite som jag antar att Ditt är det.Vad som förundrar mig är den vikt Du och andra lägger vid att med maktmedel kväsa våra kyrkor. Det känns inkvisitoriskt. Återigen - skulle Du driva samma kampanj för att med lagens hjälp kräva att alla politiska partier ska acceptera även personer med annan politisk uppfattning som medlemmar?

2009-01-03 @ 23:08:31
Postat av: Dag Bremberg

Bo, känner inte dig, men tycker att några saker du skriver kan tolkas som att bara man inte diskriminerar kristna homosexuella västerlänningar så är det okej. Fundera gärna över denna mening som du skrev:

"Men det är inte rimligt att vi skall ändra för att muslimer, katoliker och judar skall få ihop det med sina religiösa fördomar."Vem som inte har fördomar kan vara värt att begrunda.

2009-01-05 @ 01:33:09
Postat av: Bo Widegren

Men bäste Mats, du har ju inte ens läst KDs stadgar och program när du pratar om att grundidén inte är religiös.Och när det gäller S så behövs just en särskild sammanslutning för dem som vill odla religiösa föreställningar eftersom det inte, jag upprepar inte finns med bland partiets grundidéer. Men jag förstår att det inte behövs något Broderskap i KD.Du upprepar dig som en papegoja med detta att jag vill lägga mig i "våra kyrkors inre angelägenheter". Där har du haft fel ända sedan du första gången hävdade detta. Däremot vill jag inte ha kyrkor som små stater i staten. Nej, alla samfund som finns i samhället skall underkasta sig samhällets regeler så enkelt är det och det borde du fatta som påstår dig vara demokrat.Sista stycket är så urbota dumt att jag avstår att spilla ord på det.

Postat av: Mats Werner

Samfund som kyrkor och politiska partier är jämförbara storheter. Även ett visst parti har visat starka tendenser under många år att vara en "stat i staten" - så kommentaren är sannerligen inte så dum som Du tycker, det är bara det att Du är hemmablind, Bo!

2009-01-06 @ 08:37:38

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0