Ett fel rättas med ett värre!

Monica Stålborg Billberg (miljöpartiet) uttalar i dagens Strängnäs Tidning att hon anser att underlagen för beslut i kommunstyrelsen i Strängnäs är undermåliga och att politiker inte begriper vad de beslutar om och är dåligt pålästa.

Jag kan i viss mån hålla med henne i kritiken. Underlagen vi får i kommunstyrelsen är alltför ofta inkompletta och kräver kompletteringar. När det gäller pålästheten finns i vart fall en som alltid är bättre påläst än vare sig Monica Stålborg Billberg eller någon annan (och det är inte alltid undertecknad).

Kommunstyrelsens ordförande Kommunalrådet Jens Persson (socialdemokratiska centerpartiet) ger henne också rätt och använder tillfället att föra fram som lösning den länge predikade socialdemokratiska standardlösningen - ett arbetsutskott! Ett par gånger har  Kommunalrådet - synnerligen oförberedd och med uselt beslutsunderlag - försökt ta upp frågan men varje gång hittills har han gått på pumpen. Med uttröttningstaktik kommer han dock säkert att lyckas till slut.

Hans medicin är alltså att inrätta ytterligare en beslutsnivå.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det är i detta forum de politiska besluten skall fattas. Där ska de politiska debatterna frodas och de olika uppfattningarna brytas. Allt inför väljarnas och kommuninvånarnas ögon (oftast företrädda av Strängnäs Tidnings representant!).

För att frågorna ska vara väl förberedda innan de avhandlas i fullmäktige, har kommunallagen bestämt att det ska finnas ett "arbetsutskott" i form av Kommunstyrelsen, vars uppgift inte bara är att fatta beslut i vissa delegerade löpande ärenden utan framför allt att förebereda ärenden som skall avgöras i fullmäktige.

I Kommunstyrelsen ska ett tjänstemannaförslag till lösning i en fråga förvandlas till Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige. Eftersom tjänstemän inte har förslagsrätt i Kommunstyrelsen är det formellt alltså ordföranden som framlägger förslaget som sitt. Något som vare sig kommunalrådet eller så många andra tycks begripa.

Det är således ordförandens (läs Jens Perssons) ansvar och uppgift att se till att redan inför Kommunstyrelsens möte, alla handlingar är kompletta och att beslutsunderlaget är begripligt och fullödigt. Och att det förslag till beslut som han framlägger överensstämmer med hans egen uppfattning som representant för majoriteten.

Till sin hjälp har han ett presidium som han tillsammans med, kan förebereda mötena för att undvika de missar som Monica Stålborg Billberg påtalar.

Att Monica Stålborg Billberg upplever det hon upplever är således inte någon annans fel än just ordförandens.

Att tro att man löser detta genom att inrätta ytterligare en politisk nivå för att förvandla tjänstemannaförslaget till ett politiskt är bara naivt och dumt.

Istället för att en församling som återspeglar fullmäktiges alla partier, får den fullständiga föredragning av ärenden som krävs för att fatta ett beslut om förslag till fullmäktige, ska en mindre skara (5-7 personer) få detta ansvar.

Resultatet blir minskad demokratisk insyn för de mindre partierna, minskad möjlighet att påverka de politiska besluten. Kort sagt - färre personer fattar de viktiga besluten.

Jag har upplevt ordningen med ett KSAU i Strängnäs Kommun under 70- och 80-talen. Det bestod av en folkpartist, en centerpartist, två socialdemokrater och en moderat. Dessa fem personer pratade raskt ihop sig och band upp sina resp. partier på ett tidigt stadium för sina personliga ställningstaganden, utan att någon egentlig diskussion i partigrupperna föregick det hela.

Alltför ofta påpekades i den offentliga debatten det statistiskt belagda faktum att samma beslut som fattades i KSAU sedan fullföljdes - utan djupare debatter - genom KS och KF.

Är det en sådan snäv politisk ordning vi eftersträvar? Där de viktiga politiska besluten de facto fattas av 5 eller 7 personer? Där Kommunfullmäktige förvandlas till ett verkligt spel för gallerierna, ett passivt transportkompani?

Nej - inte enligt min - och mitt partis - uppfattning.

Istället ska Kommunalrådet se till att han inte bara släntrar in till sammanträdena i tro att någon annan fixat allt. Han - och hans presidiekamrater - ska se till att Kommunstyrelsens möten blir väl föreberedda, att alla handlingar finns med och alla berörda tjänstemän finns på plats för att besvara frågor från ledamöterna. Anser man att något ärende inte fyller måttet på tillräckligt underlag, tar man helt enkelt bort det från dagordningen och återförvisar det till förvaltningen för komplettering.

Därefter kan Kommunstyrelsens ledamöter debattera och bestämma sig för ett beslutsförslag till fullmäktige.

I konsekvens med detta är det också Kommunfullmäktiges presidiums, med ordföranden Anders Svensson i spetsen, ansvar att bättre förbereda också fullmäktiges möten så att inte fadäser som utelämnade revisionsrapporter m.m. upprepas.

För att se till att handlingar finns på plats och att allt underlag är väl genomtröskat behövs inga extra instanser eller politiska organ - det behövs bara politiker som faktiskt gör sitt jobb!

Kommentarer
Postat av: Claes Eriksson

Viktigare ändå vore kanske att se över vilka ärenden KS är delegerade att besluta om.

Vid SBK:s infofika den 28 augusti presenterade Heimdahl vad han kallade en ide´ till ett förslag om att avveckla SBK och sjösätta det nya Tillväxtkontoret. En ide´ som han som han grunnat på i nästan ett år, visserligen reviderad pga ändrade direktiv från den nya alliansen.

Han ansåg att det fanns goda förutsättningar om att denna ide´ skulle vara ett utarbetat förslag och beslutas i KS i oktober, vilket vore en förutsättning för att verkställa omorganisationen till den 1 januari 2009. Detta utan att ärendet remitteras varken till berörda nämder eller de politiska partierna. Formellt sett är KS suverän att besluta ändå enligt Heimdahl.

Om detta är i enlighet med en ”utvecklad politisk beredning av ärenden” som det står i den nya alliansens majoritetsförklaring blir man lite orolig för den demokratiska insynen i beslutsfattandet. Dessutom funderar man ju över vem som arbetar på uppdrag åt vem?Mvh Claes Eriksson

2008-09-13 @ 20:56:44
Postat av: Mats Werner

Hej Claes!Tanken när vi för ett antal år sedan beslöt att skapa en enda förvaltning, var att slippa stuprörstänkande och den spretighet som den tidigare organisationen innebar med ett antal jämställda förvaltningschefer som slogs sinsemellan om pengarna och där ingen stark och sammanhållande hand styrde över dem. Det innebar de facto ett väldigt och okontrollerat pengaflöde. Samordningen mellan olika kommunala organ var dålig för att inte säga obefintlig.En förvaltning med en chef, direkt underställd Kommunstyrelsen skulle vara en lösning för att få den effektivitet vi eftersträvade i den kommunala apparaten och framförallt en god kontroll (när det gäller Campus måste jag säga att vi misslyckats). En enighet.Förvaltningen är således formellt endast underställd Kommunstyrelsen och inga nämnder.Det stora felet vi begick var att inte samtidigt förändra den politiska organisationen så att den kom att matcha den enda förvaltningen. Vi skulle helt enkelt börjat i andra änden. En kommunstyrelse med fackutskott, en (eller två) rena myndighetsnämnder, fler beredningar i fullmäktige, på samma sätt som flera andra kommuner infört, hade varit vad som behövdes.Demokratiberedningen har senare försökt få gehör för en sådan ordning, men tyvärr finns det ett par partier för vilka antalet politiska poster och uppdrag är viktigare än att nå en effektiv kommun såväl på det politiska planet som i verksamheten.Politiken står inför stora utmaningar med sviktande medlemsantal. Det gäller samtliga partier. Färre medlemmar vill engagera sig aktivt. Att därför söka nya vägar för politiken och medborgarna att mötas har varit mitt och flera andra Demokratiberedningsledamöters strävan. Vi har föreslagit ett flertal försök att med olika metoder öka medborgardialogen för att på så sätt finna nya vägar för invånarinflytande, men det är väldigt trögt.När nuvarande Kommunchefen anställdes skedde det på villkor att han var exekutivt ansvarig för verksamheten. Politiken skulle hålla sig borta från "hur"-frågorna och ägna sig åt "vad"-frågorna. Att helt enkelt göra det vi är avsedda att göra: diskutera och besluta om vad som skulle ske med utvecklingen i kommunen, tänka på lång sikt och inte springa på torgen och lägga oss i verksamheten. Samtidigt skulle förvaltningen få arbetsro att utföra det den är avsedd att göra.Detta innebär givetvis inte att Kommunchefen är fri att göra vad han vill. Likt varje chef har han en styrelse att informera och rapportera till. Vid frågor av större vikt har han ett ansvar att informera Kommunstyrelsen i förväg och inhämta synpunkter, men det är hans ansvar att organisera verksamheten på ett sätt som han finner effektivt utifrån sitt uppdrag.Hittills har han gjort åtskilliga försök att fullfölja detta uppdrag. Försök som somliga politiker haft svårt att acceptera och därför på olika sätt satt käppar i hjulen för. Med den attityden kommer vi att ha svårt att rekrytera duktiga chefer i framtidenden dagen vår nuvarande tröttnar på att försöka utföra det han blivit anställd för att utföra.Det är min inställning. Tills vi politiker verkligen har insett vilken roll vi har och åtminstone gett Kommunchefen en ordentlig chans att göra sitt jobb, tänker inte jag sälla mig till hans kritiker.Hälsa Cattis!

Tillgivne

MATS

2008-09-13 @ 23:26:03
Postat av: Claes Eriksson

Om inte omorganisationer av den här digniteten är en politisk fråga, vad ska vi då med politiker till? Det råder nog inga tvivel om att kommunchefen vet hur han vill organisera verksamheten. Han är driven och vet hur slipstenen skall dras. Mina farhågor är snarare att politikerna inte hänger med svängarna när det är dags för beslut. Speciellt inte som beslut verkar forceras fram med en beredningstid på bara några veckor. Då kan det inte finnas utrymme för några djupare konsekvensanalyser.

Att sedan vissa politiker är kritiska (eller vill sätta käppar i hjulet, som du uttrycker det) är väl snarast att betecknas som ett sundhetstecken i god demokratisk ordning.

Eller som du själv skriver ” För att se till att handlingar finns på plats och att allt underlag är väl genomtröskat behövs inga extra instanser eller politiska organ - det behövs bara politiker som faktiskt gör sitt jobb!”

Därvidlag är vi helt överens.Mvh Claes

2008-09-14 @ 15:45:16
Postat av: Mats Werner

Därvidlag ser vi olika på vilken roll politiken ska ha och vilken roll tjänstemännen har. Jag - och flera med mig - har länge försökt att renodla dessa, för att undvika att politiker hela tiden blandar sig i verksamheten och ger upphov till osäkerhet och röra.Jag deltar sedan några år i ett nationellt demokratiprojekt som drivs av SKL (Svenska Kommun och Landstingsförbundet) och som bl.a. handlar just om rollfördelning mellan politik och verksamhet. Jag försökter följa de lärdomar jag får med mig därifrån och försöker även få mina politikerkollegor att överge det äldre sättet att vara som politiker. Det är dock inte lätt. Och i synnerhet som många av våra invånare tycks anse att vi ska blanda oss i det ena och det andra hela tiden.Hur förvaltningen organiseras är definitivt - i mina ögon - ingen politisk fråga. Politiken ska som sagt ägna sig åt att tala om för förvaltningen "vad" som ska göras. "Hur" det görs ska vi inte befatta oss med. "Kommunen" är inte en politisk utan en juridisk person som utför verksamhet på uppdrag av politiken.

2008-09-14 @ 18:59:02
Postat av: Freddy Danell

Jag har ingen större erfarenhet av kommunchefen som person eller väldigt insatt i hur och vad han arbetar för. Dock känns det som om du stick i stäv jämt går kommunchefen till försvar i alla väder. Varför?. Och att kommunen arbetat åt olika håll med sina egna små budgetar osv vet vi redan och att arbete gjorts för att ändra detta. Men!! att det ofta känns som om kommunchefen hyssar ner och kör sitt eget race utan att alls tänka på vad politiker OCH invånare tycker känns lite vanskligt för att säga det i bra ton. All makt Korrumperar (även om jag inte anser att kommunchefen är sådan) och om inte kommunchefen lyssnar på politikerna som är representanter och ansvariga inför invånarna så blir det direkt fel.Om det ligger något i artikeln om att det finns för dåligt underlag i besluten... vad anser den största delan av alla politiker?. Dåligt och luddiga förklaringar till detaljplaner, ekonomiska rapporter, långsiktighet... Där måste jag hålla med skribenten. Det är för dåligt underlag och inte särskilt lätt att införskaffa sig den rent muntligt eller nedtecknat.

2008-09-15 @ 22:10:02
Postat av: Mats Werner

Hej Freddy!Ta och läs mitt första svar till Claes här ovanför får Du svaret på frågan Du ställer.Och återigen - om vi anser att ärendena vi får till beslut inte är tillräckligt underbyggda - skäll på ordföranden! Det är nämligen dags att dessa börjar inse att de också har ett ansvar att förbereda föredragningslistan och tillsammans med sitt presidium kolla upp att ärendena är färdigberedda innan de tas upp i nämnd/styrelse/fullmäktige. Är det inte klart ska ärendet inte upp. Så dj-a enkelt ä det. Men enklare är alltid att skylla på någon annnan.

2008-09-16 @ 01:02:42
Postat av: Freddy Danell

Nu var det så att jag inte skyllde på någon annan och ville ställa frågan om varför du kör som kommunchefens vapenbroder och beskyddare. Läst ditt inlägg samt förstår hur snurrigt och jobbigt det kan vara med politiker som lägger sig i kommunchefens arbetsbeskrivningar. Tyvärr är dom felgjorde tycker jag och hoppas att dessa skrivs om snart så det inte körs på som nu.

2008-09-16 @ 12:14:39
Postat av: Mats Werner

Återigen, detta med roller! Du - liksom många andra - har uppenbarligen svårt att lämna det gamla sättet att styra och vill gärna vara med och peta i verksamheten.

Jag försöker lära mig av nytänkandet.

2008-09-16 @ 13:36:33
Postat av: Margit Urtegård

Hej Mats.Din bloggartikel är mycket bra. Det är kommunstyrelsens ordförandes ansvar att frågorna/ärenden som kommer upp i KS är väl förberedda. Det kan han ordna genom att ha ordförandeberedning eller presidieberedning inför varje KS, där han tillsammans med de tjänstemän som har (ansvarar för) ärenden som skall upp till/för beslut tas upp och godkänns eller skickas tillbaka till förvaltningen för vidare arbete. Att detta skall vara så svårt för kommunalråden i tuttifruttialliansen att förstå och klara av är kanske ett tecken på oerfarenhet?Klem

Margit

2008-09-16 @ 23:21:29
URL: http://margiturtegard.blogspot.com

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0