"Varför sälja SEVAB?"

Margit Urtegårds blogg frågar signaturen "Dubbla examen" varför vi ska sälja ett företag som går bra och genererar vinst som SEVAB.


Svaret är mycket enkelt:

Enligt kommunallagen ska kommuner få sina intäkter från skatter och avgifter - inte från aktieutdelning!

Enligt kommunallagen ska kommuner inte bedriva kommersiell verksamhet. Det gör SEVAB på flera områden.

Enligt kommunallagen får inte skattemedel användas för riskfylld verksamhet. Det är SEVAB.

Just nu går SEVAB inte med vinst. Prognoserna säger att det kommer att gå med vinst, men det är bara prognoser.

Vi har ingen aning om vart bränslepriserna tar vägen när de första fem åren med kraftvärmeverket gått.

Vi har ingen aning om statsmakterna vill sätta ett tak för SEVABs priser eller tvinga bolaget att betala tillbaka för högt debiterade elpriser.

Vi har ingen aning om inte bredband om några år kommer via luften varpå SEVAB kan stå där med sina fibrer till föga glädje etc.

Kort sagt SEVAB bedriver en kommersiell och i högsta grad spekulativ och riskutsatt verksamhet som inte är förenlig med den respekt vi som politiker bör ha för skattebetalarnas pengar.


Ett av de största skälen till varför kommunen inte bör äga SEVAB är dock att det inte är en kommunal angelägenhet. SEVAB äger bara näten i en mindre del av Strängnäs Kommun (Se kartan nedan) men väl i en stor del av Eskilstuna kommun! Det är också emot kommunallagen.

SVABs nät är de gula fälten. Strängnäs Kommungräns den svara linjen. De blå fälten är det nät som ägs av Vattenfall.


Kommentarer
Postat av: Linda Strand

Du glömde några paragrafer i kommunallagen, bla följande:§7 Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den

drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla

allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i

kommunen eller landstinget.och 16 § Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige

lämna över vården av en kommunal angelägenhet, för vars

handhavande särskild ordning inte föreskrivits, till ett

aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell

förening, en stiftelse eller en enskild individ.och 17 § Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar

över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där

kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar

samtliga aktier, skall fullmäktige...Med andra ord. KOmmunen får bedriva verksamhet (=företag), det får vara i aktiebolagsform och fungerar alldeles utmärkt. ATt påstå att elmarknaden är att spela med kommunens pengar är lite vanskligt faktiskt. Det är en relativt trygg marknad och dessutom var väl KD med och beslöt om investeringen i kraftvärmeverket??

2008-06-01 @ 20:46:34
URL: http://linda-strand.blogspot.com
Postat av: dubbla examen

Hej Mats.Det är inget fel med att kommunen äger företag men kommunen ska inte styra dom utan ledningen i företaget ska styra företaget. En kommun får äga företag som ger god avkastning och enligt prognoserna kommer företaget ge en god avkastning.Staden Wolfsburg i tyskland äger 20% i Volkswagen och får mycket goda inkomster från bolaget. Det är inget fel att fövalta tillgångar i företag för kommuner eller städer.

2008-06-01 @ 20:51:51
Postat av: Mats Werner

Linda och de dubbla examina! Först och främst - vad har Wolfsburg och Volkswagen med SEVAB att göra. Vad säger att den tyska kommunallagen (om sådan ens finns) säger följande:"får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen".Jag citerade en av de paragrafer Du räknade upp Linda. Eftersom alla tjoar om vilka vinster som SEVAB ev. kommer att ge och som ska användas för kommunal verksamhet kan man väl knappast förneka att bolaget drivs med vinstsyfte, eller?Och eftersom stora delar av de personer som får tillgång till dessa tjänster inte är "kommunmedlemmar" i Strängnäs är knappast ens andra delen av meningen applicerbar, eller?Dubbla examina menar att det är OK om inte kommunen "styr". Jag har inget minne av någon sådan lydelse i Kommunallagen, men eftersom jag vet att Kommunen styr bolaget, dels genom rena ägardirektiv som antas av Kommunfullmäktige och som i senaste fallet såväl hade synpunkter på bolagets soliditet liksom att man angav vilka utdelningar kommunen förväntade sig på sina aktier under de kommande åren, dels också genom regelbundna möten mellan bolagets styrelsepresidium och kommunledningen, så kan man knappast säga annat än att kommunen styr bolaget. Plus att man tillsätter styrelseledamöterna förstås!Det kan tilläggas att minoritetsägaren Eskilstuna Energi & Miljö AB på årets bolagsstämma (öppen för alla kommunmedlemmar) uttalade att man inte kunde acceptera vare sig Strängnäs krav på utdelningar eller soliditetsutvecklingen.2008-06-01 @ 23:05:57
Postat av: Linda Strand

Paragraf 7 som jag först hänvisar till gäller verksamhet som drivs i kommunens egen regi, tex förskolor mm. DÄR får kommunen inte ha vinstintresse utan verksamheten ska gå +-0. Däremot paragraf 16 och 17 avser verksamhet som är helt kommunalägd, men bedrivs i AB-form eller liknande. Där är det helt ok att ha vinstsyfte. Därtill SKA kommunen förvalta medel väl och med god avkastning (tror Dubbla examen menar detta), vilket kommer uppfyllas i Sevab efter dessa investeringar. Werner, du kan inte plocka russinen ur kakan, och sortera dom efter eget bevåg. Kommuner får driva företag, det är bara att inse.

2008-06-02 @ 10:02:29
URL: http://linda-strand.blogspot.com
Postat av: dubbla examen

Hej, Mats Werner!"vad har Wolfsburg och Volkswagen med SEVAB att göra."

Svar på denna fråga: Allt, det är samma situation för Wolfsburg som för strängnäs men Wolfsburg vill inte sälja.Jag fick lära mig i nationalekonomin vilket jag har läst i två olika högskolor och ett universitet.

Det gäller att uppnå vinstmaximering och det gör inte strängnäs i detta läge om man ska sälja.

Annars är man inte rationell men det finns ett udantag, vilket är om kommunkassan är tom och man har ryggen mot väggen. Det är enda gången man ska sälja när inte Sevab går med vinst. Kommunkassan är inte tom så då ska man vänta in det rätta läget.Politikerna ansvarar att göra det bästa för kommunen! Sälja idag är inget alternativ.

2008-06-02 @ 10:22:12
Postat av: Mats Werner

Återigen - sjunde paragrafen är ett överordnat huvudsyfte. Jag har inte sagt att Kommuner ”inte får” äga aktiebolag, bara att det är emot lagen och dess syfte att bedriva affärsverksamhet på konkurrensutsatta marknader och att bedriva verksamhet som riktar sig till andra än kommunmedlemmar.Kommunala bolag har funnits sedan 1870-talet. Den första statliga utredningen om kommunala bolag kom redan 1924. Övervägande andelen bolag var då just energibolag.Dessa bolag är i realiteten en anomali eftersom de har att verka under två delvis motstridiga lagar, aktiebolagslagen och kommunallagen.Att värna om någonting som ligger så i utkanten av vad som är kommunens kärnverksamheter, så starkt att värnandet går ut över just kärnverksamheten är inte sunt.Själv har jag bara läst national- och företagsekonomi vid ETT universitet, men icke desto mindre är det sund ekonomi att i trängda lägen (vilket Strängnäs befinner sig i med en skuld som snart kommer upp i 2 MILJARDER. Se nedan) välja att avyttra tillgångar snarare än öka skuldbördan. En förbättrad soliditet är faktiskt också för den nya majoriteten ett överordnat mål.Vår skuldbörda - som vi alltså kommer att lämna efter oss till våra barn - är redan uppe i 1,5 MILJARDER KRONOR. Redan förra årets strategiska treårsplan innefattade investeringsbehov som skulle föra skuldbördan långt över 2 MILJARDER KRONOR.Och då har vi ändå inte tagit hänsyn till den pensionsskuld som kommunen har och som f.n. uppgår till 731 MILJONER KRONOR!En totalskuld per invånare på mellan 70.000:- och 75.000:-. Kan någon då ändå hävda att det är vettigare att spå på låneskulden ytterligare istället för att realisera tillgångar? I synnerhet när den verksamhet vi talar om är utsatt för risker. Risker med stigande bränslepriser, risker med statliga prisregleringar, risker med omodern teknik etc.Tänk igen!

2008-06-02 @ 22:06:08
Postat av: dubbla examen

bra du har läst NEK:en och då vet du att vinstmaximeringen får vi inte i detta läge utan senare när Sevabs investeringar börjar ge vinst. När det gäller att sälja tillgångar så måste man vara taktisk och välja det rätta läget för att nå opptimum. Då får kommunen in mest pengar och kan tex. betala av lånen.

Jag kan rekommendera en kurs som heter "economics of strategy", det finns andra liknande kurser på andra skolor.Bra att du ger siffror, 2,7 miljarder...hur har alliansen hamnat i den skulden utan att göra något åt det? (bristande kompetens?)

Vi vill väl alla strängnäs bästa och jag ser inte varför vi ska sälja nu. Det kommer bättre lägen så strängnäs får bättre betalt. Som jag ser det så finns det inget som säger att det är bäst att sälja nu. Jag tolkar det bara som panik.Tänk taktiskt!2008-06-02 @ 23:02:49
Postat av: Mats Werner

Kommunens stora skuldbörda började byggas då Socialdemokraterna och Strängnäspartiet byggde kommunhuset m.m.

Fortsatta investeringsbehov har därefter hjälpt till att öka på den. Där har funnits försök att hålla igen, men som sagt - en allians består av fler partier och om inte alla vill en sak så är det inte så lätt att hålla igen, så visst har också såväl fyr- som fempartiallianserna spätt på. 2007 var skulden dryga miljarden. De investeringsbehov som kommunen fortfarande har kan inte heller bortses ifrån. Vi är inte uppe i 2,7, men om Du plussar ihop allt som ligger i investeringsplaner och inte gör något annat åt saken, så blir det följden.

Min egen uppfattning i säljfrågan känner Du, men i den skuggbudget där vi medverkar finns endast försäljning av Elnät och Elhandel med nu, medan resten (värme och KVV) får anstå tills anläggningen är inkörd och beprövad.

2008-06-03 @ 00:40:22
Postat av: dubbla examen

Jag anser att en fösäljning just nu är att gåfel väg men jag tycker att det är bra men en skuggbudget. Två alternativ gör det intressantare.

2008-06-03 @ 22:58:00
Postat av: trött

Läs & Lär:Ellag (1997:857)7 kap. Kommunala elföretag1 § Ett sådant kommunalt företag som avses i 3 kap. 16-18 §§ kommunallagen (1991:900) får, utan hinder av bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, utanför kommunens område bedriva

1. produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet, eller

2. nätverksamhet i geografisk närhet till företagets nätverksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet.

2 § /Upphör att gälla U:2008-07-01/ Om ett sådant kommunalt företag som avses i 3 kap. 16-18 §§ kommunallagen (1991:900) bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § 1 eller fjärrvärmeverksamhet, skall verksamheten drivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt. Lag (2005:404).

2 § /Träder i kraft I:2008-07-01/ Om ett sådant kommunalt företag som avses i 3 kap. 16-18 §§ kommunallagen (1991:900) bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § 1, ska verksamheten drivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt. Lag (2008:265).2008-06-04 @ 10:15:11

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0