Häng inte ut lakanen när tåget passerar!

För många år sedan nu, lades gamla järnvägen mellan Södertälje och Eskilstuna ner. Banvallen slyade igen, stationshusen avfolkades.

Östra Sörmlands Järnväg (ÖSlJ), en museiförening med livaktig verksamhet mellan Mariefred och gamla Läggesta station, insåg möjligheterna att få till en naturlig förlängning av sin bana som då också skulle komma att ge en än mer "verklig" karaktär åt trafiken, med fler stationsstopp, med möjligheter till tågmöten och "verklig" passagerartrafik genom att också kunna erbjuda de boende utmed banan en reell kommunikationsmöjlighet under sommartid.

Nu förhindrade dock statliga regler att Banverket skulle kunna överlåta den gamla banvallen direkt till ÖSlJ för den tänkta symboliska enkronan. Därför blandade man in Strängnäs och Nykvarns Kommuner som "mellanstationer".

Avsikten har hela tiden varit - vilket ingen torde vara omedveten om - att det bara var fråga om en teknikalitet, ett rent transportköp där banvallen skulle hamna i ÖSlJs ägo.

Nykvarns kommun klarade av sin hantering utan dröjsmål. Inklusive provtagningar i banvallen för att försäkra sig om att inga miljögifter doldes som skulle kunna slå tillbaka mot kommunen.

Strängnäs kommun däremot excellerar i förhalningsåtgärder.

2003 anordnade kommunen ett möte mellan ÖSlJ och de berörda fastighetsägarna utmed bansträckningen. Härvid framkom stor oro för miljö- och hälsoriskerna med ångloksdragna tåg. De tre parterna enades då skriftligen om fem villkor som skulle uppfyllas för att kommunen skulle fullfölja försäljningen till ÖSlJ.

2005 tog så äntligen Kommunfullmäktige i Strängnäs beslut i enlighet med denna uppgörelse, d.v.s. att överlåta banvallen på ÖSlJ under förutsättning av att de fem villkoren först uppfyllts.

Det väsentligaste villkoret rörde en miljökonsekvensanalys som ÖSlJ lät det fristående luft- och vattenvårdsinstitutet utföra som visade att ingen sådan påstådd hälsorisk förelåg för de kringboende.

Kommunens miljökontor intygade att analysen var seriös och kompetent genomförd och visade ett korrekt resultat.

Villkoren var därmed uppfyllda.

Men under tiden har två fastigheter bytt ägare och in har flyttat ett par ledande moderater som inte vill att deras tomter (som sträcker sig ner till Mälaren) ska delas av banvallen, och plötsligt är det moderaterna som börjar förhala och återremittera.

Senast nu i veckan (KS ska fatta det slutliga beslutet på måndag) i samband med att fastighetsägareföreningen kallat KS-ledamöterna till ett möte med anledning av Fördjupningen av Översiktplanen (FÖP) för området ifråga. Mötet inleddes helt igenom positivt och man var idel lovord över att få vara med i planarbetet. Man hade ambitiöst gått igenom möjligheterna till utbyggnad och exploateringar, trafik och gång- och cykelvägar. Men plötsligt var man inne på banvallen och där stannade vi! Detta torde också ha varit den allenarådande orsaken till mötet även om det hela förklätts till att handla om FÖPen.

Nu ville man att frågan om banvallen skulle få vila tills FÖPen behandlats.

Moderaterna tövade och började föra ett resonemang om man kunde förbjuda ÖSlJ att köra med ånglok och bara med diesellok.

Jag påpekade att just det villkor som fastighetsägareföreningen godkänt föreskriver att miljökonsekvensbeskrivningen ska behandla ev. faror med just ångdriften. Analysen har visat på att den påverkan ångdriften av de få tåg det är frågan om under sommartiden, har, är "försumbar". Nu menar fastighetsägarna att den av det välrenommerade institutet genomförda analysen är en undermålig partsinlaga. Jag blir så trött!

Hoppas Kommunstyrelsen gör rätt på måndag!

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0