Jägmästarbeslut

Igår fattade Plan-&Byggnämnden i Strängnäs beslut att bevilja bygglov i enlighet med ansökan. Jag argumenterade - inte minst på basis av den externa juristutredning som kommunjuristen initierat och som stämde med min uppfattning - för att ansökan skulle bordläggas och en ny detaljplan utarbetas.

Stöd för min uppfattning fick jag av centerpartisten och miljöpartisten. Övriga var märkbart tysta.

Mötet hade föregåtts av en uppvaktning från några av grannfastigheterna inför sittande nämnd. Av den sakliga föredragning som skedde av ett ombud till en av grannarna, framgick att även grannarnas synpunkter till fullo överensstämde med mina. Därutöver påpekade ombudet att om lov beviljades skulle detta omgående överklagas ända upp i högsta instans. Processen fram till att spaden kunde sättas i marken, skulle därmed förmodligen förlängas med flera år. En ny detaljplan skulle ta max 2 år. Överklagandehantering kan dra ut på hur många år som helst.

Eftersom ingen (utöver en moderat som stödde bygglovet och vi tre opponenter) gjorde sina röster hörda vid omröstningen och ordföranden ändå valde att besluta för bygglov, var en votering ofrånkomlig. Därvid tvangs de övriga partierna visa sina kort.

Utslaget blev 8-3. Dock hade såväl en moderat som en folkpartistisk ersättare röstat med mig om de fått tjänstgöra.

Min reservation lyder som följer:


Först och främst: PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING: Jag är inte bekant med Herrskapet Berg eller någon annan granne. Jag har inte överhuvudtaget träffat någon av dem. Jag har en gång tidigare hälsat på Lena Linderholm. Mig veterligt är ingen av dem medlem i mitt parti. Mitt ställningstagande grundar sig således inte på några vänskaps- eller medlemsband utan uteslutande på sakförhållanden.

När fastigheten Jägmästaren 2 förköptes av kommunen var skälet att man ville bygga "billiga hyreslägenheter". Så småningom utvecklades detta till "billiga ungdomsbostäder".

Hela tiden handlade det om två till tre huskroppar av stadsvillekaraktär.

Detta framgår inte minst av de olika tävlingsbidragen inkl. det vinnande.

Detta stämde också väl överens med den trädgårdsstadstanke som var - och är - förhärskande för kvarteret ifråga och i enlighet med ännu gällande FÖP och med riktlinjerna för den nya FÖPen.

Nu har vi fått denna ansökan som avser två rejäla lägenhetskuber av föga nyskapande slag som varken motsvarar de krav som hittills gällt beträffande den tänkta bebyggelsen på fastigheterna, eller tillför någon nyskapande spetsarkitektur som hade kunnat vara ett skäl till att se annorlunda på ansökan.

Hittills har det "goda syftet" fått styra vår behandling av hur denna 40 år gamla detaljplan skall användas på de kvarvarande två bebyggelsebara tomterna.

Men nu råder ett annat läge. Vi talar inte längre om någon form av subventionerade billiga hyreslägenheter i två till tre mindre huskroppar av stadsvillekaraktär som hade kunnat motivera viss överexploatering, utan om två stora bostadsrättshus - i realiteten byggda med skattebetalarnas olagliga subventioner. Husvolymer som knappast är av den stadsvillekaraktär som hittills varit vår ledstjärna.

Det som jag finner rent stötande i sammanhanget är att vi har en 40 år gammal stadsplan i botten som gjordes på den tiden tanken var att bygga "Graflundslimpor" i hela kvarteret som en fortsättning på 70-talsbebyggelsen i kvarteret Åkern.

Därför gavs kvarteret en samlad byggrätt eftersom tanken var att samtliga fastigheter skulle bygga ungefär lika stora huskroppar utmed gatulinjerna.

Så har det inte blivit - tack och lov. Istället finns 11 st villatomter som tillsammans utnyttjar en bråkdel av kvarterets samlade byggrätt. Resterande outnyttjad byggrätt skulle således helt och hållet kunna utnyttjas på de två återstående tomterna om denna gamla plan får gälla.

Vi måste fråga oss om det är rimligt att en gammal stadsplan med så föråldrade regler att medan 80% av tomtmarken utnyttjar kanske 20% av den samlade byggrätten skall vi på de återstående 20% tomtmark följaktligen tillåta att 80% av kvarterets samlade gamla byggrätt får utnyttjas!

Bygglovansökan för Jägmästaren 1 och 2 utnyttjar mer byggrätt än vi förmodligen skulle ha tillåtit i en modernt utformad detaljplan genom att man använder sig av grannfastigheternas outnyttjade byggrätter.

Återigen - allt detta hade kunnat vara motiverat om det hade gällt att bygga billiga hyreslägenheter för ungdomar. Men är det motiverat när det gäller bostadsrätter för medelålders höginkomsttagare?

Om den person som kommunens förköp berövade fastigheten, hade kunnat fullfölja sitt köp och kommit in med en bygglovansökan för ett av dessa två schabrak - hade vi då beviljat ett bygglov utan planändring?

Jag tror inte det. Därför måste detaljplanen omarbetas för att motsvara moderna krav på utnyttjandet av marken och anpassningen till omgivningen och gällande FÖP. Idag finns t.ex. prickmark som inte längre behöver vara prickmark men som hindrar ett mer adekvat utnyttjande av marken för bebyggelse.

Vid samtal med den av kommunjuristen Oscar Arnell anlitade externa juristen, Ann--Christine Johnsson, framkommer att även om hävningsmöjligheten inte längre finns och villkoret från det utlöpta köpekontraktet inte längre gäller, så gäller trots allt kommunens överenskommelse med vinnaren av arkitekttävlingen om hur och med vad fastigheterna skall bebyggas liksom vinnaren av arkitekttävlingens skyldighet att överflytta denna överenskommelse till dem han säljer till.

Kommunen har heller aldrig gjort några utfästelser betr. detaljplanens möjligheter för annat än den avtalade byggnationen, utan har full möjlighet att utnyttja sitt planmonopol utan risk för några skadeståndskrav. Snarare är det kommunen som skulle kräva vinnaren av arkitekttävlingen på skadestånd om han inte fullföljer sin del av överenskommelsen.

Att därför ta tillfället i akt och göra det möjligt att få till en byggnation som överensstämmer med kommunens intentioner borde varit Plan- & Byggnämndens uppgift.

Häradsvik den 18.10.2007
MATS WERNER

I och med detta sätter jag politisk punkt för mitt engagemang i Jägmästarfrågan. Ärendet kommer nu att leva vidare många år i andras händer och jag kommer att följa det med intresse, kanske även med kommentarer på bloggen.

Däremot har den kommuninterna ansvarsfrågan ännu inte kommit längre, men även där hoppas jag att någon ska vakna till liv och se till att en sådan utredning kommer till, för att kommunen hamnat i denna helt oacceptabla sits bär någon ansvar för och det ansvaret borde utkrävas.

Kommentarer
Postat av: D

Mats,
Tack för ändringen, men nog hade du kunnat bemöda dig med ett förklarande mail? Dels angående varför du valde de ursprungliga formuleringarna, dels avseende frågan huruvida detta var den text som anfördes och lades till protokollet vid nämndemötet. Du fick min mailadress i förra inläggget.
/D

2007-10-18 @ 22:17:53
Postat av: Mats Werner

Hej!
Jag hade gärna skrivit till Dig men någon e-post-adress fanns inte i texten (som jag har kvar) och jag svarar Dig således så här istället. Jag beklagar om Du kände Dig orättmätigt träffad. Naturligtvis inte min avsikt.
Att namnet ifråga användes på det kanske något slarviga sätt som skedde, har säkert sin grund i att det används på samma sätt inom hela den kommunala sfären när ärendet berörs. Inkl. av de grannar som inför nämndens möte framlade sina punkter.
Jag har efter Din kommentar även ändrat i den reservation som jag lagt till protokollet.

2007-10-19 @ 12:05:07

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0