16

"Och något skönhetsråd behövs inte!"

På nästa KSAU ska förvalningens förslag till vinnare av ännu en av dessa markanvisningstävlingar som vi är så dåliga på i vår kommun, presenteras.

Den här gången gäller det fastigheten där det f.d. Församlingshemmet ligger. Således i korsningen mellan Järnvägsgatan, Hospitalsgatan och "Sveriges vackraste gata" - Gyllenhjelmsgatan. Med andra ord inte vilken skitkorsning som helst.

En av centralortens verkliga knutpunkter. En identifikationspunkt med utsikt mot det nya stadscentrumet med det gamla Tingshuset, mot hamnen och Ugglans park och mot Domkyrkan. Ett redigt turiststråk.

En rätt så delikat plats ur stadsbyggnadssynpunkt borde man tycka. Ett ställe där extra känslighet är - eller borde vara - på sin plats.

Jag vet inte om jag tycker att bedömningsgruppen har hamnat rätt:


Arkitektfirman Whites förslag till byggnation på gamla Församlingshemmets tomt.

Jag kan inte heller bedöma vad alternativen har varit eftersom endast detta av de inkomna och bedömda förslagen redovisas inför tisdagens möte. Utgår från att en fullständig redovisning kommer att ske också av övriga förslag och vilket bedömningsunderlag man haft.

Spontant tycker jag förslaget visar en genomtänkt byggnation med många fina kvalitéer - på helt fel plats!

Mitt parti har motionerat i fullmäktige om införande av ett särskilt Skönhetsråd efter modell från många andra städer och kommuner. D.v.s. en grupp representanter från exempelvis Strängnäs Gille, Hembygdsföreningar m.fl. organisationer.

Detta skönhetsråd skulle dels granska bygglov och detaljplaner i känsliga stadsmiljöer men dels också leta upp de planer av äldre datum som behöver förnyas för att undvika fler fadäser av typ Jägmästaren. Ett namn som blev så illa anfrätt att byggherren valde att döpa om sin fastighet till "Södra Trädgården" för att undvika att bli hopkopplad med detta fatala kommunala misslyckande.


Är det någon som tror att ett Skönhetsråd hade släppt fram denna kolosskollision?

Förvaltningen har slagit ifrån sig och avstyrkt förslaget om ett Skönhetsråd. Man säger sig ha full kompetens inom sitt kontor för att rätt kunna bedöma bygglov och gestaltningsfrågor.

F-n trot!

Hade då Jägmästaren släppts fram? Hade då det s.k. Holmsäterska huset i Mariefred fått byggas?

Hade nedanstående - i och för sig eleganta funkiskåk - fått byggas på just den platsen?Och hade då den tänkta vinnaren av Fågelsången i Mariefred sett ut så här?Hade inte snarare Förslag nummer 8 varit det som borde ha vunnit bedömningsgruppens gehör - om nu kompetensen finns som man vill påstå?


1 Hans Noreen:Kanske ett tilltänkt sköhetsråd skulle ha synpunkter på ett hotell bygge på Visholmen?

Om inte ett skönhetsråd kommer till. Kan man ju alltid hoppas på att det finns politiker som inte bara tänker pengar utan viktar in skönhet och anpassningen till befintliga byggnader och omgivningen i första hand.

Jag hoppas innerligen att Du försvarar skönheten och dess ideal på tisdagens KSAU.

Hadet

2 Nina Krogen:

Håller med Dig Mats, på samtliga punkter. Det är inget fel på arkitekturen, men det är fel plats.Eftersom Strängnäs är en av Sveriges äldsta städer och de gamla kvarteren har ett högt kulturhistoriskt värde tycker jag det är oerhört viktigt att nybyggnation anpassas till den befintliga miljön. Och inte tvärtom. Det är ju det som är problemet med till exempel Jägmästaren och den röda lådan i Tingstugatan. Estetisk är båda störande inslag som inte passar in.Jag tycker att ett Skönhetsråd är en god idé. Den kulturhistoriska miljön förtjänar förespråkare i form av ett Skönhetsråd, viss funktion vore att värna och lyfta fram den.Mina barn frågar mig om de som bestämmer vad som skall byggas här i staden ser dåligt, om de behöver glasögon. Ja, svarar jag då, det tror jag det.Lycka till imorgon Mats.Hälsningar Nina

3 Peter:

Vi kanske ska lämna idén om ett nypåhittat skönhetsråd därhän, och låta folk i allmänhet göra sin bedömning av huruvida Mats propagerande för behovet av en nyinrättad kostsam funktion är en utmärkt idé eller ej i dessa spartider. Men visst säger det klirr i glashuset. Som vanligt.I vilket fall skulle ju dessa estetiska experter (Mats skulle säkert gärna själv sprida sin oändliga kunskap i ett sådant forum) bara kunna påverka beslutet vid en markanvisningstävling. De skulle ju inte kunna påverka en bygglovsfråga annat än som rådgivande funktion, och skulle då komma med sådana synpunkter som inte ens skulle kunna FÅ ligga till grund för beslut i bygglovsfrågan.Så frågan är uppenbar, hur skulle detta gå till? Det känns som förvirrat och opåläst när Mats talar om att att "skönhetsrådet skulle granska bygglov och detaljplaner", eftersom det inte skulle kunna ha någon praktisk effekt.Bygglov granskas av byggnadsnämnden, det borde väl en kommunpolitiker veta, även om han bara är lite vikarie. Vilka grunder detta ska ske på borde också vara bekant. Och hur menar Mats att "skönhetsrådet" skulle kunna "granska detaljplaner" utifrån andra aspekter än de som FÅR ligga till grund för beslut i sådana frågor?Nåväl, E-type och Stäel von Holstein är ju lediga från sitt motsvarande uppdrag i huvudstaden, så de är säkert lediga och tillgängliga. Eller så startar de estetiska exptererna/pensionärerna en liten fikaklubb där de kan ondgöra sig över saker och ting. Effekten skulle bli densamma, men Strängnäs skattebetalare skulle slippa betala.Så visst, Mats kan gärna få "försvara skönheten och dess ideal", men då bör han nog göra det som hobbybloggare och inte som politiker.

4 Lars Palmgren:

Problemet med de byggnader du kritiserat är att de blir för höga för sin omgivning. Det är klart att en entreprenör vill bygga så mycket han/hon får på angiven tomt, men det är politikernas uppgift att se till estetiken, att miljöanpassa det som byggs. Gärna ett skönhetsråd som inte drivs av ekonomiska syften eller styrs av politiska särintressen.

5 Kerstin Svensson:

Peter, det är förvaltningen som påstått sig ha alla kompentens gällande bygglov och detaljplaner. Det är väl inte någon som ifrågasatt det? Men ett skönhetsråd ska ju inte hantera bygglov utan göra det som framgår av namnet, bedömma utseendet på en byggnad och om den faller naturligt in i sin miljö. Strängnäs har idqg en väldigt vacker stadskärna som vi måste skydda mot funkishus eller röda kolosser. Ett skönhetsråd behöver inte bli så kostsamt. Det är i den politiska organisationen vi ska spara. genom att minska antalet nämnder bl.a. Det finns inga kostnader i att engagera Hembyggsföreningar, Gillet eller andra intresserade föreningar som remissinstanser eller Skönhetsråd.Kerstin

6 Peter:

Lars: Det går inte att säga att det är "politikernas roll att se till estetiken". För så är det inte. Estetik i den bemärkelse som här avses är inte en grund för detaljplaneläggande eller bygglov, och ska inte heller vara det. Vill vi ha politisk styrning av den rena estetiska utformningen av byggnader finns säkert goda exempel att hämta från Sovjet.Grundpoängen med bygglovsförfarandet och detaljplanefrågor så som de idag är utformade är att ge en möjlighet för beslut att fattas på så objektiva grunder som möjligt. Subjektiva aspekter som "skönhet" ska inte spela en roll annat än i den utsträckning de redan gör det i den nuvarande processen.Kerstin: Jag tror även du (liksom Mats) missförstått problematiken. Hur ska skönhetsrådet inrättas, hur ska dess åsikter kunnas ta hänsyn till utan att man kliver utanför de ramar som exempelvis byggnadsnämnd har att agera efter? Om skönhetsrådet gör en viss bedömning, hur menar du att den ska kunna påverka den politiska behandlingen? Den får ju helt enkelt inte göra det.När du sedan talar om ett eventuellt skönetsråd som en "intresserade förening" blir jag först förundrad, sen oroad. Menar du att ett skönhetsråd skulle ha en väldigt basal rådgivande funktion, såsom en hembygdsförening? Då är förvirringen total. En sådan förening får ju ingen reell påverkansmöjlighet, så vad är poängen? Ska de bara sitta och proffstycka över ett glas calvados hemma hos ngn kulturell personlighet i Strängnäs?Menar du istället att denna "intresserade förening" faktiskt ska kunna påverka de politiska besluten, då blir jag djupt oroad från ett demokratiperspektiv. Ska dessa (troligen självutnämnda) estetiska experter, ta en fikastund då och då och sedan uttrycka åsikter som påverkar den demokratiska processen? Det vore obehagligt, på många sätt.Peter

"Mina barn frågar mig om de som bestämmer vad som skall byggas här i staden ser dåligt, om de behöver glasögon." En underbart formulerad fråga, Nina! Hoppas Dina barn inte har något emot att jag citerar dem vid tillfälle.Hade sett fel i almanackan - det är nästa tisdag KSAU sammanträder.Till Peter vill jag säga att jag har full kunskap om den juridiska processen i samband med bygglov etc.Det är inte motionens syfte att ett Skönhetsråd ska vara något annat än just ett "råd". Men med "tunga" ledamöter som företräder ett brett spektrum av vårt samhälle som kan och har förmåga att göra sig hörda, tror jag att varje politisk konstellation skulle ta till sig vad ett sådant råd uttalar så länge deras förslag går att realisera inom lagens gränser.Om vi haft ett Skönhetsråd med uppgiften att bl.a. utföra en granskning av ännu kvarvarande men utgångna detaljplaner redan för några år sedan, kanske fadäsen med Jägmästaren kunnat undvikas och kvarteret Astreas omdaning kunnat påbörjas redan innan en byggmästare hann börja hoppas.Självklart kan inte ett fristående Skönhetsråd vidta någon form av myndighetsutövning, men de kan påpeka för Plan-& Byggnämnden att det finns vissa gamla detaljplaner som bör ses över. Den granskningen hinner inte våra duktiga tjänstemän med helt enkelt.En detaljplan kan styra även utseendefrågor och gör det redan idag med anvisningar om fasadbeklädnad och -struktur, färger, takvinklar etc.Och där måste vi politiker i nämnden bli mer vaksamma den saken är klar.I det här fallet förutsätter tävlingen att en detaljplan görs utifrån det vinnande förslaget liksom i andra markanvisningstävlingar.Jag är förvisso ingen bakåtsträvare. Hade White - eller någon annan tävlande (vi vet ju ännu inte hur de övriga tävlingsbidragen ser ut) kommit med ett verkligt nydanande förslag hade jag nog sett på det på ett helt annat sätt. Men det här - det är ju bara återigen en funkislåda som alla andra.Jag längtar efter en ny Gehry eller Calatrava eller Wright.

8 Dag Bremberg:

Wright or Wrong?

The answer is blowing in the wind.

Jag har inte svaret. Normalt sett borde vi ha en kommunalpolitisk organisation som klarade av medborgardialogen och avvägningen av olika intressen.

Men om det inte fungerar - vilket det inte riktigt gör, förstås - så har jag förståelse för önskemålen om ett nytt organ, som kan vara en motvikt till kommunapparatens nuvarande fixering vid maximalt byggande.

9 Peter:

Ja inte blev man mycket klokare av det där inlägget. Frågorna blev inte på något sätt besvarade, utan blev snarare fler...Men vi får väl börja med att fastslå några saker:- Organet ska rimligen arbeta gratis, eftersom vi nog får förutsätta att det inte är på förslag att inrätta ytterligare en kommunalt specialorgan med arvodeskostnader i de här kristiderna. Då är det nog inte bara stenkastning i glashuset, utan en hel rivningsgrävskopa.- Hur man ska få kompetens till organet om man inte på något sätt ska utge ersättning är oklart. Organet ska ju uppenbarligen i så fall exempelvis sitta och djupgranska detaljplaner på sin fritid.- Vi får ingen information om hur detta organs åsikter ska ha någon effekt på myndighetsutövningen i Strängnäs (och därigenom på stadsplaneringen och byggnation i stan).För vi får väl ändå utgå från att detta organs åsikter skall ha en effekt på myndighetsutövningen, det måste väl vara syftet, annars faller ju idén platt. Ska rådet bara ha en rent rådgivande funktion är det väldigt oklar varför inte sedvanliga remissinstanser eller för den delen den allmänna debatten inte räcker till? Kanske för att den estetiska eliten som kommer med förslaget inte anser sig få tillräcklig plats på det sättet?Kanske är det faktiskt så att det ensidiga fördömande av diverse utveckling som hörs från platser som den här bloggen inte har så mycket att göra med åsikterna utanför de små elitisiska diskussionsklubbarna, bland Strängnäsborna i allmänhet. Det må vara en svår tanke, men värd en reflektion.Är det så att organet ska ha en faktiskt effekt på myndighetsbesluten blir som sagt var många frågor.

Hur ska detta lösas rent praktiskt? På vilket sätt ska byggnadsnämnden kunna ta ställning till estetiska frågor de inte får ta ställning till? Hur ska man få effekt av skönetsrådets små åsikter vid antagande av en ny detaljplan? Och allra viktigast, hur ska tillsättning av ett organ som faktiskt ska ha direkt effekt på den politiska beslutsprocess tillsättas? Är det vänskap med vissa politiker som ska vara grunden, eller räcker det om man delar dessa politikers estetiska värderingar? Varför inte i sann sovjetisk anda inrätta ett värderingsråd som ser till att kommunala beslut liggger i linje med en central elits åsikter?Det är också högst oklart om organet ska arbeta i samband med samtliga bygglov, eller bara de där någon i den estetiska eliten (eller någon vän till denne) har ett egenintresse. Eller ska det bara ske i samband med markanvisningar? Ett rätt begränsat organ i så fall.Sammanfattningsvis är det nog lika bra att de estetiska diskussionsklubbarna fortsätter smågnälla internt (eller för den delen publikt, det trivs de ju också med) så blir alla nöjda och glada.Kverulanterna bli nöjda med att de får gnälla och uttrycka hur överlägset deras estetiska sinne hade hanterat stadsutvecklingen i Strängnäs (och för den delen resten av samhällsutvecklingen också, för det är ju inte bara deras estetiska sinne som är överlägset). Strängnäs skattebetalare blir nöjda eftersom gnällandet just stannar vid gnällande, och man dels slipper ersätta kverulanterna för deras gnällande, dels slipper man en politisk process som baseras på uttalanden av en (självutnämnt) estetisk fulländad elits åsikter.Peter

"Kanske är det faktiskt så att det ensidiga fördömande av diverse utveckling som hörs från platser som den här bloggen inte har så mycket att göra med åsikterna utanför de små elitisiska diskussionsklubbarna, bland Strängnäsborna i allmänhet" - hur kom Du då in här på bloggen, Peter?Det är ju faktiskt så, Peter att när någon väcker en motion i Fullmäktige. Jag - eller i det här fallet - någon annan (eller för all del även motioner i Riksdagen), så är gången den att om den går igenom och vinner fullmäktigets gehör, så är det vår gemensamma förvaltnings uppgift att arbeta fram formerna för det ev. nya organet. Vi som enkla förslagsställare behöver faktiskt inte ha svaret på alla Dina frågor. Men dessa är förvisso värdefulla för den som en gång ev. ska utreda hur ett Skönhetsråd skulle kunna fungera för att lösa de problem som det uppenbarligen är många fler än jag som ser i dagens hantering.I Stockholm på 60- och 70-talet fanns såväl ett Skönhetsråd som en "Stadsmiljögrupp" som var en helt fristående grupp intresserade Stockholmsbor som på helt ideell väg bildade en rätt så effektiv lobbyinggrupp (jag var en av dem). Man kan säga att Mariabergets bevarande är ett resultat av den gruppens insatser. Värdefullt? Jag tror att många anser det idag.Och återigen - om vi hade fått se prov på ett verkligt nyskapande arkitektoniskt arbete på den här platsen, något som hade tillfört ett gestaltningsmässigt värde kunde det ha varit acceptabelt t.o.m. om det var en skyskrapa. Men det här förslaget får inga nerver att dallra i Din kropp. Det är ju bara ännu ett trött epigonarbete från någon vars uppdrag egentligen är att optimera exploateringsgraden.

11 Kerstin Svensson:

Hur kan du bli oroad ur ett som du säger demokratiskt perspektiv över ett skönhetsråd som inte består av enbart politiker? Vi har handikappråd, äldreråd etc. Oroar det dig också. Så kallade råd eller beredningar är ett bra sätt att engarea fler än bara politiker. Dom kan fungera som remissinstanser och på så sätt påverka politikerna som naturligtvis står för besluten. Vari ligger det odemokratiska?

Kerstin

12 Ebbe Ollman:

jag tycker att man i en stad ska kunna se "årsringar" i stadsbebyggelsen och uppleva olika byggnader från skilda tidsepoker som inte förfallit till stilpastischer.

Fotomontaget av den nya byggnaden på Hospitalsgatan känns vara en våning för hög när man tittar lite snabbt.

13 Peter:

Jag tror vi är många som är tacksamma över den halva pudeln från Mats här ovan.Frågorna jag ställde kvarstår helt enkelt obesvarade. Idén som presenterades i det ursprungliga inlägget kändes helt enkelt inte särskilt genomtänkt. Det är väl därför som kritik mot den bemöts med ett simpelt "när någon väcker en motion i Fullmäktige [...] så är det vår gemensamma förvaltnings uppgift att arbeta fram formerna för det ev. nya organet. Vi som enkla förslagsställare behöver faktiskt inte ha svaret på alla Dina frågor."Det säger det mesta om hur djupa funderingar som ligger till grund för ett förslag som det gavs ovan, och jag tror vi lämnar den frågan där.En bra grundprincip är ofta fullfölja tanken, samt reflektera över grunden för den såväl som dess konsekvenser, innan man presenterar den för andra människor. Då ser man om den håller eller inte. Jag tror det är en god princip i livet generellt, och definitivt i det politiska livet.Det borde väl också ha varit uppenbart från början att historien skulle mynna ut i en liten passus om hur viktigt Mats eget agerande på ett liknande område varit någon gång i tiden. Det hade, som i så många andra tillfällen vi fått redogjort för i bloggen, närmast förändrat världshistorien. Och man undrar ju, om en sådan fristående liten syjunta var så effektiv då, vad hindrar någon från att bilda en nu?Och svaret på den inledande frågan är naturligtvis att även om det tycks underligt så sällar sig inte samtliga läsare av bloggen till den sedvanliga hyllningskören i cirkel som ett antal politiker bedriver för varandra här. Men mot bakgrund av att frågan ens ställs, med ett underliggande antagande om att bara man läser bloggen måste man hålla med om innehållet, tål nog det jag sade här ovan att upprepas: De åsikter och fördömanden om allt mellan himmel och jord som hörs från platser som den här bloggen stämmer ofta ganska dåligt överens med åsikterna utanför dessa små elitistiska diskussionsklubbar, alltså bland Strängnäsborna i allmänhet.Vad gäller frågan om den aktuella byggnationen håller jag med om att byggnaden på bilden känns något apart, även om jag inte sätter mig på så höga hästar i fördömandet av den. Mina invändningar gäller inte främst höjden, lutningen upp mot berget bredvid dämpar den effekten, utan snarare den kontrastrika färgsättningen och bristen på vinklat tak. Dessa båda aspekter förstör en del av relationen till omkringliggande bebyggelse. Jag känner dock inget behov av att ge intryck av att mina åsikter om dessa estetiska aspekter skulle vara de enda möjliga eller helt uppenbart "korrekta".Peter

14 Alex:

Det känns Peter som det är Du ,som är den som vet och kan läs elit.

Du skriver att de åsikter och fördömande om allt mellan himmel och jord som hörs från platser som på den här bloggen stämmer ofta ganska dåligt överens utanför dessa små elitistiska diskussionsklubbar, alltså bland strängnäsbor i allmänhet,slut citat.

Om detta kan Du rimligen inte veta....Snacka om att sitta på hästar höga eller låga...

Egentligen förstår jag inte vad Peters aggressiva invändningar har för grund. Så här skriver jag om det aktuella förslaget: "Spontant tycker jag förslaget visar en genomtänkt byggnation med många fina kvalitéer - på helt fel plats!"Är ett ifrågasättande om en byggnation är "rätt" på en viss plats, att sätta sig på "höga hästar"?Ilskan kommentatorn känner kanske bottnar i någon slags "split personality" som är orsaken till att han uppträder under olika efternamn.Han säger att vi politiker inte ska ha någon estetisk uppfattning i stadsbyggnadsfrågor. Så fel han har. Plan- & Byggnämndens ledamöter har ofta estetiska resonemang. Nämnden har också för inte så länge sedan instruerat kontoret om att man vill ha upp vissa bygglovsansökningar till nämndbehandling av just det skälet.Vår bedömning ska givetvis ta hänsyn till vad detaljplanen tillåter. Därför måste vi göra våra detaljplaner i utsatta områden allt specifikare vad gäller fasadmaterial, fönsterutformning, takfall etc. för byggherrars kreativa sätt att kringgå saker är väl känd.

16 Roger:

Jag har inte mycket till övers för politikerna i Strängnäs. Men i detta fall har Mats ju faktiskt rätt... Just det läget i centrala stan är väldigt viktigt och ingen plats man bara kan bygga hur som helst på. Förslaget är illa anpassat (inte alls) till platsen. Jag har kontakt med flera personer som flyttat hit från ex. Stockholm. Många av dem undrar nu vad vi håller på med, när de ser det ena komplexet efter det andra växa fram!