"Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta"

Att fatta beslut som är konkreta, kristallklara och som därför inte riskerar att behöva utsättas för tolkning anser jag vara - för att inte säga självklart så dock - eftersträvansvärt för en politisk församling.

Tyvärr är det dock mer av rubrikens gamla citat som gäller i dagens Strängnäspolitik.

Vid gårdagens kommunstyrelsesammanträde (som föregicks av ett utomordentligt intressant seminarium som bl.a. berörde just tydlighet som ett viktigt inslag i politisk styrning) var huvudnumren två från fullmäktige återremitterade ärenden: skollokalsutredningen och hamnarrendeavtalet med Viamare ProMarina.

Fågelsången

Men först ytterligare ett prov på det dunkelt tänkta. Fågelsången i Mariefred. Det gamla vattenverket har tjänat ut och den vackert belägna fastigheten vid Gripsholmsvikens strand skall exploateras. Återigen valde kommunen att utlysa en tävling. En s.k. markanvisningstävling. D.v.s. man säger att här har vi ett markområde - vad skulle ni vilja göra med det? Och så förutsätts man som arrangör att välja det bästa alternativet och låta vinnaren köpa markområdet och utföra sitt förslag.

Givetvis hade man givit vissa förutsättningar från kommunen, t.ex. att den gamla vattenverksbyggnaden skulle bevaras, att man skulle titta på möjligheten med flytande boende, att allmänhetens tillgång till strandlinjen inte fick förhindras etc.

En fackmannamässig bedömningsgrupp tillsattes. De kriterier som skulle betygsättas var dels gestaltningen i förslagen och dels det ekonomiska utfallet för kommunen. De båda bedömningsgrunderna skulle väga jämt.

Åtta förslag kom in från olika tävlanden. Bedömningsgruppen föreslog ett förslag som vinnare helt utifrån den ekonomiska aspekten.

Vem som lämnat vilket förslag skall vara hemligt tills tävlingen avgjorts. Men efter en tid visste alla vem som lämnat vilket förslag märkligt nog. Att den politiska bedömningen därefter av naturliga skäl måste anses korrumperad av denna kunskap är självklart.

Av det skälet är det beslut kommunstyrelsen fattade helt följdriktigt. Man utsåg ingen vinnare av tävlingen.

Från mitt parti har länge hävdats att vår kommun inte är bra på att arrangera den här typen av tävlingar. Vi behöver bara peka på resultatet i Sjöviken och Jägmästaren. Fågelsången utgör därmed inget undantag utan snarare en ytterligare bekräftelse på att vi ska sluta med denna typ av markaffärer.

I tvälingen fanns ett enda förslag som på något sätt kunde sägas anknyta till den bebyggelsetradition som finns i Mariefred och som särskilt på denna plats vid stranden av infarten från sjösidan mot staden är en känslig fråga. Nummer 8, Fågelsångsviken! Enda felet med förslaget var den alltför låga exploateringsgraden som gjorde förslaget ekonomiskt mindre intressant för kommunen.

Mitt förslag har hela tiden varit att kommunen efter tävlingens avgörande skuile kontakta upphovsmännen till detta förslag och uppdra till dem att lägga till ytterligare en eller två huskroppar och sedan uppdra åt dem att genomföra det omarbetade förslaget. Då får vi en fin entré sjövägen mot Mariefred.

Förslaget innebar även ett mindre bryggtorg med några flytande villor. Dessa sköt inte på något störande sätt ut i vattnet utan blev till en liten udde i ett område som idag mest är vass.

Skollokalsutredningen

Sammanträdet hade föregåtts av en hel del kontakter mellan majoritet och opposition för att få till en samsyn i denna fråga.
Bl.a. hade v.ordf. i Barn- och Utbildningsnämnden, Helena Hallgarn ringt flera av oppositionens medlemmar och framställt det så som att man från majoriteten nu var beredd att helt tillmötesgå oppositionens förslag i frågan.

Detta förslag gick ut på att det beslut man nu skulle ta endast skulle omfatta samgruppering av högstadierna i Paulinska och Karinslund till Paulinska skolan fr.o.m. höstterminen 2009. Allt annat fick anstå tills den redan beslutade utredningen av de båda slutförslagen i skollokalsärendet slutförts och redovisats i april.

Döm därför om vår förvåning när det nya förslag som förelades kommunstyrelsen för beslut - som vanligt numera vid sittande bord utan chans till förberedelser - fortfarande omfattade den komplicerade beslutsmeningen om samordning till en F-9 -skola kallad Centrumenheten m.m.

Därutöver en ytterligare attsats om att upphandla ombyggnad av skolbyggnaderna hos Fastighetsbolaget samt att i övrigt avvakta utredningens förslag.

Lång debatt följde där oppositionen på nytt poängterade att man inte ville ha en F-9-skola. Där man på nytt var tvungen att upplysa majoriteten att Mariefreds skola inte längre är en F-9-skola sedan man delat den i två rektorsområden. Att man inte ville ha någon "Centrumenhet" men att man i övrigt utgick från att de samordningsfördelar som kan uppnås mellan Paulinska och Vasaskolan givetvis ska tillvaratas.

Efter ett antal ajourneringar hade majoriteten backat något och gick med på att ta bort ordet "Centrumenhet" och att byta ut "upphandla" mot att "begära underlag för" ombyggnader etc. men längre kunde man inte gå utan att få en krasch i de egna partierna enligt Jens Persson.

Då stod det klart att det inte kunde bli någon överenskommelse. Då vädjade några av oppositionens ledamöter till majoriteten att när vi nu var så nära varandra måst man då verkligen hålla fast vid F-9-frågan?

Lotta Grönblad begärde då ytterligare en ajournering. Kommunalrådet Tord Tjernström utbrast då "Men va' fan! Kör nu!"
Medan ordföranden klubbade ajourneringen ropade Lotta till de sina "Hörni,hörni, lyssna nu. Det räcker om vi tar bort F-9. Det ryms inom samordningen ändå".

Kommunstyrelsen kunde därmed ta ett beslut som kommer att stå sig i sin kärna, nämligen samgruppering av de båda högstadierna. Alla partierna tillstyrkte förslaget utom vi. Hélène Brodin Rheindorf hävdade med rätta att man inte ska fatta beslut om saker man redan fattat beslut om, d.v.s. har vi redan fattat beslut om en utredning av kostnader och barnkonsekvenser för de båda lagda huvudförslagen ska vi inte föregripa det utredningsresultatet genom att påbörja några åtgärder i de berörda skolorna. Hon röstade inte emot och reserverade sig inte, men tillstyrkte heller inte förslaget.

"Det dunkelt sagda..."! Vi lär få återkomma om tolkningen av meningen i andra punktsatsen "2.Samordna Paulinska skolan, Karinslundsskolan och Vasaskolan".  Uppenbart finns här två uppfattningar om innebörden.


Hamnarrendefrågan

Här visade majoriteten upp sin nonchalans och maktfullkomlighet i full ornat! På senaste Kommunfullmäktige återremitterades ärendet sedan en stor mängd frågor ställts av fullmäktigeledamöterna.

Inte EN enda av dessa frågor tänkte man ens bereda. Kommunchefen upplyste oss om att om man önskade ytterligare beredning av ärendet skulle kommunstyrelsen isåfall fatta beslut om det nu. Kommunalrådet Björn Lind läste - efter att ha pressats - upp en mening som innebar att avtalet med ProMarina skulle kompletteras med en passus om Blå Flagg. Men detta var ett påpekande från en medborgare om ett bortglömt fullmäktigebeslut.

Men frågorna kring de nuvarande bryggornas ev. framtid eller framförallt de båda stora frågorna: hur dagens ekonomi såg ut i detalj kring de områden som skulle utarrenderas resp. om man på något sätt i avtalet kunde binda upp de investeringar i 15-20-miljonersklassen som arrendatorn påstås ha för avsikt att göra - dessa frågor tänkte inte majoriteten ens lägga en månad på att bereda och besvara.

Nu var det bara att tuta och köra! Ångvälten är lös! Eller som den gode Ebbe Ollman berättade om att man en gång i Östersunds studentkårs (korrigerat efter kommentar nedan) styrelse använde sig av "Socker-Connys" replik om "Järnrör" som beskrivning av den typ av överkörningstaktik som majoriteten här demonstrerar.

Ett snabbt överslag gav vid handen att den minimiarrendesumma som avtalsförslaget anger motsvaras av de intäkter som kommunen idag redan har från de småbåtshamnar och de båda gästhamnar som överlåtes. Därutöver har kommunen intäkter från sjömack, bodar och restauranger. Med tanke på att kommunen nu ska investera ytterligare en miljon i muddring och bidrag till utbyte av bryggor m.m. - hade det då inte varit rimligt att höja ambitionsnivån något när det gäller arrendet?
Man hade också från fullmäktige velat ha en klausul i avtalet som reglerade möjligheterna till oskälig höjning av hamnavgifter.

Ett duktigt och kreativt kommersiellt företag kan med enkla medel tillse att den verksamhet som kommunen har rätt till insyn i aldrig ger mer än minimiarrendet stipulerar. Jag säger inte att det blir så, men kommunens avtal ska aldrig ens ge möjligheten till en sådan tolkning.

Jag har i såväl KSAU som tidigare KS och KF kritiserat tillkomsten av detta avtal och hur det ser ut. Det vimlar av otydligheter och rena felaktigheter. Björn Lind hävdar med en dåres envishet att avtalet "är granskat av jurister", trots att jag talat om för honom att den enda jurist som kommunen anställt just för att granska att de avtal som kommunen träffar med externa parter ska vara vattentäta och fullständigt korrekta, nämligen vår kommunjurist, inte sett avtalet förrän det var färdigförhandlat och förelades Kommunstyrelsen första gången.

Jag har vidare förstått att kommunkontoren i stort sett aldrig begär hans hjälp utan att hans tid mest upptas av att korrigera alla felaktigheter som görs. Var det så vi tänkte när han anställdes? Svar - nej!

De som får bära konskevenserna - är inte de turister som kommer att nyttja de hundratal gästhamnsplatserna och som majoriteten så omhuldade i debatten utan - det kan bli alla de över 570 båtägare i kommunen som under femton-tjugo år framåt inte kan vända sig till kommunen och klaga och inte heller har någon annan hamn att flytta till.

Återigen tecknar kommunen ett avtal som kommer att bli föremål för tolkningar. Som inte är klart och entydigt. Som är det dunkelt skrivna!

Läs också på Margit Urtegårds, Maria von Beetzen och Dag Brembergs bloggar om gårdagsmötet.

Kommentarer
Postat av: Ebbe Ollman

Rättelse: Östersunds Studentkår var det!

2009-02-03 @ 17:01:07
Postat av: Mats Werner

Tack Ebbe! Det är det jag säger! Jag börjar höra illa! Tur att distriktssköterskan ska kika i mina öron i morgon!

Vi ses!

MATS

2009-02-03 @ 17:14:10
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Margit Urtegård

Hej Mats.Du hör säkert perfekt; det kallas selektiv hörsel! Vad menas med järnrör, kan du förklara det för mig? Det där från Östersunds Studentkår.Bra blogginlägg.

2009-02-03 @ 17:43:47
URL: http://www.margiturtegard.blogspot.com
Postat av: Jan

Mats!Om jag har förstått det hela rätt; är avtalet verkligen påskrivet? Och i så fall; vad är det för clown(er) som bereder dessa avtal? Det är ju hårresande!Mvh Jan Eriksson (sp)

2009-02-03 @ 20:12:56
URL: http://www.strangnaspartiet.se
Postat av: Ebbe Ollman

Jo då det begav sig på andra halvan av 80-talet så var kåren i en situation där studenternas inflytande var lika med noll. Anställd personal styrde och ställde allt och ville helst slippa ha med studenterna att göra. Det började med att ett nytt kårfullmäktige sade upp all personal på grund av arbetsbrist och drev kåren ideellt på minimal nivå ett år så att las-tiden gick ut. Fanns bland annat en kvinna på kårexpeditionen som kallades "Draken" och firandet av revolutionen varje år därefter brukade kallas "drakfesten". (Vi brukade också fira årsdagen av när Sundsvall brann) Som seriefiguren Socker-Conny då myntat uttrycket "med ett schysst järnrör kan man förändra världen" kom järnröret, på ett positivt sätt, att symbolisera beslut som sopade rent det gamla och ritade om världskartan.

2009-02-03 @ 22:19:44
Postat av: Ebbe Ollman

För övrigt sade ja aldrig åt Mats vilken kår jag menade. Det där med orten kom från egen fatabur.

2009-02-03 @ 22:21:30
Postat av: Mats Werner

Hej Ebbe!Det är nog möjligt att jag "trodde mig ha hört" ett ortsnamn, fast Du inte sa något. Det var ju en något viskande konversation där i avbytarbåset. Stockholm var nog ett s.k. felaktigt antagande.F.ö. uppfattade jag nog från vår synpunkt järnröret som en mer negativ företeelse. Men som sagt det kan ju tydas på fler sätt beroende på betraktarens synvinkel.Hårt var det iallafall!Hälsn.

MATS

2009-02-03 @ 23:18:03
URL: http://matswerner.blogg.se/
Postat av: Mats Werner

Hej Jan!Ja, oavsett om avtalet är undertecknat av båda parter eller ej, så äger det inte giltighet förrän Kommunfullmäktige godkänt detsamma.Och, "Clowner" - ja, det var Du som använde ordet! Men visst undrar man. Kommunjuristen har i vart fall inte varit inblandad även om Björn Lind envist tjatar om att avtalet har "granskats av jurister". Uppriktigt sagt tror jag inte att Björn riktigt vet vad en jurist är. Som fastighetsmäklare trodde säkert han också att han kunde avtalsjuridiken! Vem vet - han kanske menar sig själv?Hälsningar

MATS

2009-02-03 @ 23:21:54
URL: http://matswerner.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0